Overvann – skade og erstatning

Overvann – skade og erstatning

I byene opplever vi at kjellere står under vann. I mer landlige omgivelser at store og mindre vassdrag i flomperioder rasker med seg så vel bolighus som broer, veier og annen infrastruktur.

Offentlig vei nedlegges – hvem eier grunnen?

Offentlig vei nedlegges – hvem eier grunnen?

Har det offentlige eierskap til veigrunnen, eller er eieren den landbrukseiendom som i sin tid avga grunn til veien? Svaret avhenger av om kommunen/ fylket i sin tid ble gitt eiendomsrett eller bruksrett til veigrunnen.