Jordbruket si tid

Jordbruket si tid

Høgsommars og i det Bondevennen går inn for juli kan det vera på sin plass å forsøksvis setja eit turbulent halvår i perspektiv.

Lovande på Grødaland

Lovande på Grødaland

I det nervøse påvente av ny og strengare gjødselvareforskrift fekk jærbøndene ei gledeleg overrasking i starten av juni. Tine, Nortura og Felleskjøpet Rogaland Agder lanserte eit kinderegg av løysingar for både gjødselproblematikk og klimautslepp.

Gjer sommaren trygg

Gjer sommaren trygg

Fleire fatale ulukker med traktor og ATV-ar dei siste vekene er ei alvorleg påminning om kor viktig det er å retta merksemda mot tryggleik i kvardagane våre.

Lov å håpa

Lov å håpa

Trass historisk store tal står ikkje jubelen i taket etter at staten og bøndene vart samde om jordbruksavtala sist veke.

På tide å innfri

På tide å innfri

Budsjettnemnda for jordbruket la fram grunnlagstala for jordbruksoppgjeret rett før påske. Tala viser at bondeinntekta kan gå ned nesten 40 000 kroner i år, til 361 000 kroner per årsverk i vederlag for både arbeid og eigenkapital.