Nei, alt bør ikkje bli som før

Nei, alt bør ikkje bli som før

Verda, landet og kvardagen vår er snudd på hovudet i kampen mot koronaviruset. Frå den eine dagen til den andre vart rutinane våre og systema som me set vår lit til, kasta ut i uvissa.

Lytt til erfarne landbruksfolk

Lytt til erfarne landbruksfolk

Korkje Nortura eller bondeorganisasjonane sparar på krutet i kritikken mot Landbruks- og matdepartementet sine framlegg om endringar i marknadsreguleringa, eller den såkalla rammeforskrifta.

Sårbart

Sårbart

Kina går på sparebluss grunna utbrotet av koronaviruset. Når «verdas fabrikk» for alle tenkjelege og utenkjelege varer stoppar opp, merkast ringverknadane over heile kloden. Også her i Noreg.

Ei løysing

Ei løysing

Etter to år med uverdig og vond politisk dragkamp ser det ut som om spørsmålet om erstatning til pelsdyrbøndene er løyst. Tysdag i førre veke vart regjeringa og Frp samde om ei avtale som gir bøndene erstatning som om avviklingsvedtaket var eit «ekspropriasjonsarta inngrep».

Ein mangelfull kur

Ein mangelfull kur

Ordkrigen om kjøt og klima rasar med ny styrke etter framlegginga av Miljødirektoratets Klimakur 2030.

Medvind i motbakke

Medvind i motbakke

Det finst nok lettare stader å vera bonde enn i Hardanger. Gardane i dei bratte liene langs fjorden er jo sjølve definisjonen av omgrepet «tungdrivne».