Gjødselkunst

Gjødselkunst

Igjen er bøndene i Rogaland bekymra over brune bekkar. Det har regna lite i vår. Likevel ser det ut til at for mykje husdyrgjødsel har hamna i vassdraga.

Neste år, derimot…

Neste år, derimot…

Kjapt, trygt og billeg. Slagordet til Kiwi, som har egla på seg bøndene ved å kutta i alt låge matvareprisar under påskot av korona-dugnad, kan for så vidt nyttast som oppsummering av årets amputerte jordbruksoppgjer.

Historisk nedtur

Historisk nedtur

Nedturen vil prega alt frå styrkeforholdet mellom verdsmaktene til kvardagen til milliardar av menneske over heile kloden.

Matberedskap kostar

Matberedskap kostar

Folk flest ensar knapt dei mange utanlandske arbeidarane som på fast- eller sesongbasis syter for at frø og plantar kjem i jorda, frukt og grønt blir hausta og fyller butikkhyllene våre.

Nei, alt bør ikkje bli som før

Nei, alt bør ikkje bli som før

Verda, landet og kvardagen vår er snudd på hovudet i kampen mot koronaviruset. Frå den eine dagen til den andre vart rutinane våre og systema som me set vår lit til, kasta ut i uvissa.

Lytt til erfarne landbruksfolk

Lytt til erfarne landbruksfolk

Korkje Nortura eller bondeorganisasjonane sparar på krutet i kritikken mot Landbruks- og matdepartementet sine framlegg om endringar i marknadsreguleringa, eller den såkalla rammeforskrifta.