Framleis uavklart

Framleis uavklart

Bra, meiner Bjørn Gimming. Eit løft for mange produksjonar, ikkje minst mjølk. Jau, bondelagsleiaren er nøgd med årets jordbruksavtale.

Marsjordre til Øksnevad vgs.

Marsjordre til Øksnevad vgs.

Landbruket i Jær-regionen har nå ein eineståande moglegheit til å skipa sitt eige spydspissa kompetansesenter i smørauga på Jæren.

Eit oppgjer for alle

Eit oppgjer for alle

Bondelaget gjer rett i å krevja meir til mjølkebøndene i årets jordbruksoppgjer. Likeeins er kravet om styrka velferdsordningar heilt på sin plass.

Dei bonden treng

Dei bonden treng

«Noreg treng bonden». Slagordet til Bondelaget har vore å lesa på bannerar og plakatar over det ganske land i årevis. Men kva, og kven, treng bonden sjølv?

Eit mål for mjølka

Eit mål for mjølka

Mjølkepolitikk er nok for spesielt interesserte, men i førre veke via NRK Debatten nettopp til mjølk i beste sendetid. Det dreidde seg om den moglege avgrensinga av distribusjonstilskotet som mellom anna Q-Meieriene har fått for å sikra konkurranse i marknaden.

Utan skam

Utan skam

Klimautskjelte norske bønder har noko å læra av olje- og gassbransjen. Sistnemnde står for ein firedel av dei norske klimagassutsleppa og sidan 1990 har dei auka utsleppa sine med 48 prosent.

Balanse – men kor lenge?

Balanse – men kor lenge?

Nå skal me ikkje setja verken folk opp mot folk eller husdyr mot husdyr, anna enn å konstatera at sauen er det viktigaste husdyret me har i Norge.