Full kontroll med fôranalyse

Full kontroll med fôranalyse

Grovfôrprøver gir god oversikt over kvaliteten på eget grovfôr. Brukt sammen med TINE Optifôr gir det grunnlag for valg av rett kraftfôrslag og riktig mengde kraftfôr i fôrrasjonen.

Karbonfangst i moderne eplehagar

Karbonfangst i moderne eplehagar

Landbruket vert ofte trekt fram som potensiell kjelde til global oppvarming. Fleirårige kulturar som frukt har derimot fleire eigenskapar som kan bidra til lagring av karbon i både bladverk, ved og jord.

Hva tenker du om Mattilsynet?

Hva tenker du om Mattilsynet?

Etter mange negative karakteristikker sender nå Mattilsynet ut en undersøkelse via SMS til alle bønder i Rogaland for å få vite hvordan de opplever tilsyn på gården.

Vanlege ugras i eng og beite

Vanlege ugras i eng og beite

Kampen mot ugraset tar tid. Fleirårige ugras med stort rotsystem må følgast opp med behandling over fleire år. Det er viktig å kjenna ugrasa for å velja gode tiltak.

Grovfôr 2020: Kva har me lært so langt?

Grovfôr 2020: Kva har me lært so langt?

Tal frå prosjektet Grovfôr 2020 syner stor variasjon i kostnad per FEm, og i variasjonen er det gøymt eit potensiale for kutt i kostnadane. Moglegheitene ligg i å leita fram dei sidene av grovfôrproduksjonen som gjev rom for betring.