Bonden er smittevernsjef

Flere sjukdommer kommer til Norge nå enn før på grunn av klimaendringer, økt reiseaktivitet og import av dyr. Formålet med den nye dyrehelseforskriften er å forebygge spredning av smittsomme sjukdommer. Og smittevernsjefen, det er bonden sjøl.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Gaveabonnement
Gratis prøveblad

Jorda entusiasme

Astrid Brommeland slår seg ikkje til ro med gårsdagens kunnskap og etablerte sanningar, og rådgivaren deler raust av erfaring og nettverk.

Byggeperioden

Byggeperioden er den mest hektiske og spennende perioden i et utbyggingsprosjekt, men som byggherre – vet du alt du trenger å vite?

Ta godt vare på kalven i sommar

Ein kald og rå vinter kan vere krevjande for små kalvar, men sommaren er heller inga plankekøyring. Ein travel kvardag krev sitt og varmt vêr har sine utfordringar.

Nå kjem lova om god handelsskikk

Åtte år etter Steensnæs-utvalet sine kritiske merknadar til maktkonsentrasjonane i matvarekjedene, ser det ut til at lova om god handelsskikk blir politisk behandla. – På høg tid, seier Hildegunn Gjengedal i Norges Bondelag.

Smart å rydde i registeret

Etter innføring av nytt klassifiseringssystem på storfe, er det viktigare enn nokon gong med oppdatert og rett informasjon i husdyrregisteret. Informasjonen påverkar slakteoppgjeret.

Rett pris, ikkje billegast

Det er på tide at Noreg får ei lov om god handelsskikk. Difor er det gledeleg at regjeringa endeleg har sendt eit lovutkast om dette på høyring. Går alt etter planen blir forslaget lagt fram for Stortinget i haust, for at lova kan tre i kraft på nyåret.

Våronna har vore enkel

Ivar Eldor Espeland har lagt grunnlaget for ein ny vekstsesong. Våronna har bydd på mykje godt vêr og arbeidet er gjort.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad

Prosjektering, kontrahering og kontrakter

Et godt forhold mellom bonde og entreprenør varer helt til man ikke lenger er enige. For at begge parter skal sikres best mulig anbefaler vi å skrive kontrakter.

Mangfald vil sikra mold og mat

– Dagens jordbruk er diverre jordforbruk. Det kan gje store konsekvensar for mattryggleik, klima og miljø, åtvarar Silja Valand, rådgjevar i NLR Viken. På Voss rustar bøndene seg til klimakamp, med bygging av matjord som fremste verktøy.

Sparer tid med elektroniske beredskapskart

Mannskapet på brannstasjonen bruker maks 20 minutt ut til gardsbruka i Klepp og Time kommunar. Den tida vil dei bruka på å lesa seg opp på nøkkelpunkta på garden.

Føreslår auke i sjølvforsyningsgraden

Sju stortingsrepresentantar frå Senterpartiet vil ha Stortinget med seg på å auke sjølvforsyningsgraden til 50 prosent, korrigert for import av fôr, innan utgangen av 2026.

Vart kvitt sporane

Per M. Moland frå Vikedal måtte skifte ut grovfôret for å kvitta seg med alvorlege sporeproblem i vinter. Bakteriane synte seg å liggja i fôret frå førsteslåtten.

Slepp kyrne ut, det er vår!

Så langt byr våren på gode beiteforhold, men stort sett er det sauer og lam som får koma ut. Nortura-rådgivar Erling Eggebø etterlyser meir storfe i landskapet.

Ta godt vare på kalven i sommar

Ein kald og rå vinter kan vere krevjande for små kalvar, men sommaren er heller inga plankekøyring. Ein travel kvardag krev sitt og varmt vêr har sine utfordringar.

Nå kjem lova om god handelsskikk

Åtte år etter Steensnæs-utvalet sine kritiske merknadar til maktkonsentrasjonane i matvarekjedene, ser det ut til at lova om god handelsskikk blir politisk behandla. – På høg tid, seier Hildegunn Gjengedal i Norges Bondelag.

Smart å rydde i registeret

Etter innføring av nytt klassifiseringssystem på storfe, er det viktigare enn nokon gong med oppdatert og rett informasjon i husdyrregisteret. Informasjonen påverkar slakteoppgjeret.

Mangfald vil sikra mold og mat

– Dagens jordbruk er diverre jordforbruk. Det kan gje store konsekvensar for mattryggleik, klima og miljø, åtvarar Silja Valand, rådgjevar i NLR Viken. På Voss rustar bøndene seg til klimakamp, med bygging av matjord som fremste verktøy.

Sparer tid med elektroniske beredskapskart

Mannskapet på brannstasjonen bruker maks 20 minutt ut til gardsbruka i Klepp og Time kommunar. Den tida vil dei bruka på å lesa seg opp på nøkkelpunkta på garden.

Føreslår auke i sjølvforsyningsgraden

Sju stortingsrepresentantar frå Senterpartiet vil ha Stortinget med seg på å auke sjølvforsyningsgraden til 50 prosent, korrigert for import av fôr, innan utgangen av 2026.

Rett pris, ikkje billegast

Det er på tide at Noreg får ei lov om god handelsskikk. Difor er det gledeleg at regjeringa endeleg har sendt eit lovutkast om dette på høyring. Går alt etter planen blir forslaget lagt fram for Stortinget i haust, for at lova kan tre i kraft på nyåret.

Hatten av for bondeberedskapen!

Hatten av for bønder i Rogaland og Agder som let vårvinne vera vårvinne og trør til når flammane trugar lokalsamfunnet!

Den viktige myra

I lys av klimatrugsmålet og den pågåande utarminga av artsmangfaldet, meiner Bondevennen at eit forbod mot nydyrking av myr bør aksepterast, men på to ufråvikelege vilkår:

Slepp ut lufta – det er vår!

Våronna står definitivt for døra. Bønder flest står på startstreken, klare for å legga grunnlaget for det som venteleg blir ein fin og lagleg vekstsesong.

Kor var jærbonden?

Den vesle Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling på Bryne har utan tvil gjort mykje for å setta den sjølverklærte landbrukshovudstaden på kartet.

Rogaland leverer

2,8 prosent. Det er kva primærnæringaneog den landbruksbaserte industrienstår for av den totale verdiskapinga imatfylket Rogaland.

Bonden er smittevernsjef

Flere sjukdommer kommer til Norge nå enn før på grunn av klimaendringer, økt reiseaktivitet og import av dyr. Formålet med den nye dyrehelseforskriften er å forebygge spredning av smittsomme sjukdommer. Og smittevernsjefen, det er bonden sjøl.

Byggeperioden

Byggeperioden er den mest hektiske og spennende perioden i et utbyggingsprosjekt, men som byggherre – vet du alt du trenger å vite?

Prosjektering, kontrahering og kontrakter

Et godt forhold mellom bonde og entreprenør varer helt til man ikke lenger er enige. For at begge parter skal sikres best mulig anbefaler vi å skrive kontrakter.

Pollinerande insekt liker kløver!

Mange bønder er opptatt av å legga til rette for insektliv. Frøforhandlarane merkar auka etterspørsel etter blomsterfrø, som kan vera vanskelege å få tak i. Hugs då at kløver kan gjera nytta.

Hvordan planlegger du storfefjøs?

Noen ganger er ønsket om å investere i ny driftsbygning så sterkt at du kanskje forhaster deg litt. Norsk Landbruksrådgiving gir råd undervegs i byggeprosessen.

Bondevennen 17

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 24. mai

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Bonden er smittevernsjef

Flere sjukdommer kommer til Norge nå enn før på grunn av klimaendringer, økt reiseaktivitet og import av dyr. Formålet med den nye dyrehelseforskriften er å forebygge spredning av smittsomme sjukdommer. Og smittevernsjefen, det er bonden sjøl.

Jorda entusiasme

Astrid Brommeland slår seg ikkje til ro med gårsdagens kunnskap og etablerte sanningar, og rådgivaren deler raust av erfaring og nettverk.

Byggeperioden

Byggeperioden er den mest hektiske og spennende perioden i et utbyggingsprosjekt, men som byggherre – vet du alt du trenger å vite?

Ta godt vare på kalven i sommar

Ein kald og rå vinter kan vere krevjande for små kalvar, men sommaren er heller inga plankekøyring. Ein travel kvardag krev sitt og varmt vêr har sine utfordringar.

Nå kjem lova om god handelsskikk

Åtte år etter Steensnæs-utvalet sine kritiske merknadar til maktkonsentrasjonane i matvarekjedene, ser det ut til at lova om god handelsskikk blir politisk behandla. – På høg tid, seier Hildegunn Gjengedal i Norges Bondelag.

Smart å rydde i registeret

Etter innføring av nytt klassifiseringssystem på storfe, er det viktigare enn nokon gong med oppdatert og rett informasjon i husdyrregisteret. Informasjonen påverkar slakteoppgjeret.

Rett pris, ikkje billegast

Det er på tide at Noreg får ei lov om god handelsskikk. Difor er det gledeleg at regjeringa endeleg har sendt eit lovutkast om dette på høyring. Går alt etter planen blir forslaget lagt fram for Stortinget i haust, for at lova kan tre i kraft på nyåret.

Våronna har vore enkel

Ivar Eldor Espeland har lagt grunnlaget for ein ny vekstsesong. Våronna har bydd på mykje godt vêr og arbeidet er gjort.

Prosjektering, kontrahering og kontrakter

Et godt forhold mellom bonde og entreprenør varer helt til man ikke lenger er enige. For at begge parter skal sikres best mulig anbefaler vi å skrive kontrakter.

Mangfald vil sikra mold og mat

– Dagens jordbruk er diverre jordforbruk. Det kan gje store konsekvensar for mattryggleik, klima og miljø, åtvarar Silja Valand, rådgjevar i NLR Viken. På Voss rustar bøndene seg til klimakamp, med bygging av matjord som fremste verktøy.

Sparer tid med elektroniske beredskapskart

Mannskapet på brannstasjonen bruker maks 20 minutt ut til gardsbruka i Klepp og Time kommunar. Den tida vil dei bruka på å lesa seg opp på nøkkelpunkta på garden.

Føreslår auke i sjølvforsyningsgraden

Sju stortingsrepresentantar frå Senterpartiet vil ha Stortinget med seg på å auke sjølvforsyningsgraden til 50 prosent, korrigert for import av fôr, innan utgangen av 2026.

Vart kvitt sporane

Per M. Moland frå Vikedal måtte skifte ut grovfôret for å kvitta seg med alvorlege sporeproblem i vinter. Bakteriane synte seg å liggja i fôret frå førsteslåtten.

Slepp kyrne ut, det er vår!

Så langt byr våren på gode beiteforhold, men stort sett er det sauer og lam som får koma ut. Nortura-rådgivar Erling Eggebø etterlyser meir storfe i landskapet.

Vil ha gratis kvote til setra

Alliansen ny landbrukspolitikk ynskjer ein kraftig vekst i talet på aktive setrar. Gratis mjølkekvote og meir tilskot er blant midla.

Hatten av for bondeberedskapen!

Hatten av for bønder i Rogaland og Agder som let vårvinne vera vårvinne og trør til når flammane trugar lokalsamfunnet!

Pollinerande insekt liker kløver!

Mange bønder er opptatt av å legga til rette for insektliv. Frøforhandlarane merkar auka etterspørsel etter blomsterfrø, som kan vera vanskelege å få tak i. Hugs då at kløver kan gjera nytta.

Bondevennen 17

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 24. mai