Kjære lesar! Bondevennen tar pause i juli. Me er tilbake att i postkassa 13. august.
Dersom du tek kontakt med oss, vil me kome tilbake til deg så snart som råd.
Neste annonsefrist er torsdag 5. august. God sommar!

Vil synleggjera garden sitt klimaavtrykk

Vil synleggjera garden sitt klimaavtrykk

May Sissel Nodland og Øyvind Voilås vil synleggjera klimaavtrykket på garden deira. Nå har bøndene teke i bruk klimakalkulatoren med tilhøyrande rådgiving frå Tine og NLR.

Eksklusivt garn av svartfjesull

Eksklusivt garn av svartfjesull

Svartfjesbøndene vil ikkje akseptere at ulla frå sauene deira er verdilaus. No har dei bevist det motsette. – Garnet er overraskande mjukt og eksklusivt, seier Pernille Volent frå Oslo Mikrospinneri. Garnet er for sal hjå styret i Svartfjeslaget.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Lukkeleg som deltidsbønder

Lukkeleg som deltidsbønder

Hektisk telefonverksemd og mykje reising pregar arbeidsdagen til Ole Johan Bergene. Då er det godt å sjå til sauene på beite, – eller i hagen, som bonden kallar det.

Rimeleg mjølk frå staten

Rimeleg mjølk frå staten

Ved årets ordinære kvotesal kjøper staten 40 prosent av kvotane for kroner 4,50. Kumjølka skal seljast ut att innanfor kvoteregionane, medan det for geit heller ikkje i år vert statleg kvote å få kjøpt.

Endring i kvoteforskrifta: Lag ein god avtale

Endring i kvoteforskrifta: Lag ein god avtale

Ikkje baser kvoteleiga på eit handtrykk, ein munnleg avtale, eller god tru, åtvarar Olav Sandlund i landbruksdirektoratet. – Få på plass ein ryddig avtale for å sikre produksjonsgrunnlaget for investeringa di, seier han.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Topp mjølkekvalitet i 25 år

Topp mjølkekvalitet i 25 år

Flaks? Tja, men ikkje flaks åleine. For Marit og Magne Svantesvold har oppskrifta vore gode rutinar og ei oppriktig interesse for dyra sitt ve og vel, samt ein god dose yrkesstoltheit.

Tek saga i eigne hender

Tek saga i eigne hender

Då Vestnorsk Kulturakademi laga kurs for kvinner i grindbygging, strøymde påmeldingane inn frå heile landet. I løpet av fire dagar bygde to arbeidslag kvar sitt fiks ferdige grindbygg.

Årshjulet – sommerbeite

Årshjulet – sommerbeite

God tilvekst på beite er avhengig av at lamma er friske, at beitet gir nok næring, og at du har en plan for kontroll på parasitter. Lam på hjemmebeite som vokser godt, kan med fordel avvennes ved 12 ukers alder.

Hvorfor åpenhet om digital dermatitt?

Hvorfor åpenhet om digital dermatitt?

Klauvsjukdommen digital dermatitt er lumsk. Men med gode registreringer, god dokumentasjon og ærlighet rundt livdyrhandel, kan vi klare å redusere spredning til nye besetninger.

Regulerer lufttrykket frå traktorsetet

Regulerer lufttrykket frå traktorsetet

Entreprenør Nils Oma har ettermontert eit automatisk luftreguleringssystem på den nye traktoren. Nå kan han tappe eller fylle luft i dei fire kraftige traktordekka frå den integrerte luftkompressoren med enkle tastetrykk på skjermen.

Avlar for mindre raping

Avlar for mindre raping

NSG tar klimautfordringa på alvor. Seks tusen sauer skal kartleggast for utslepp av metan. Målet er å bruke målingane i arbeidet med ein meir klimavenleg sau. Nyleg var dei på Finnøy i Rogaland, blant anna hjå Karl Andre Vignes.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad
Kartlegg metanutslepp frå sau

Kartlegg metanutslepp frå sau

Ved hjelp av utstyret i lastebilen «Metanmåleren» ønsker Norsk Sau og Geit å måle faktisk utslepp av metan, samt undersøke variasjon mellom dyr, og om det finst ein arveleg komponent.

God vekst i gulrøtene

God vekst i gulrøtene

På Bru gard på Brusand i Hå er gulrøtene ei veke forseinka, jamført med skjema. Men i det siste har veksten vore god. Sesongens gulrøter er på veg til butikkane.

…men vil me ofra fridomen?

…men vil me ofra fridomen?

Kronikk: Det er umogeleg å auka inntektene i landbruket til det nivået Bondeopprøret snakkar om, utan å innføra produksjonskontroll.

Endring i sikte

Endring i sikte

Ein usedvanleg hendingsrik vår kulminerte førre veke då Stortinget handsama jordbruksoppgjeret. Resultatet vart rett nok som forventa: statens tilbod vart ståande.

Skolen feilinformerer om mat

Skolen feilinformerer om mat

– Dessverre er mye av det som formidles om landbruket og matproduksjonen i undervisningen direkte feilinformasjon, sier Silje Eckdahl fra Horten.

Fryktar katastrofe for små mjølkebruk

Fryktar katastrofe for små mjølkebruk

– Ein kraftig kostnadsauke i kombinasjon med eit dårleg jordbruksoppgjer og altfor lite midlar til investering. Det er katastrofalt for utbyggingsbruka, åtvarar Jo Helge Sunde i Tine.

Eksklusivt garn av svartfjesull

Svartfjesbøndene vil ikkje akseptere at ulla frå sauene deira er verdilaus. No har dei bevist det motsette. – Garnet er overraskande mjukt og eksklusivt, seier Pernille Volent frå Oslo Mikrospinneri. Garnet er for sal hjå styret i Svartfjeslaget.

Rimeleg mjølk frå staten

Ved årets ordinære kvotesal kjøper staten 40 prosent av kvotane for kroner 4,50. Kumjølka skal seljast ut att innanfor kvoteregionane, medan det for geit heller ikkje i år vert statleg kvote å få kjøpt.

Endring i kvoteforskrifta: Lag ein god avtale

Ikkje baser kvoteleiga på eit handtrykk, ein munnleg avtale, eller god tru, åtvarar Olav Sandlund i landbruksdirektoratet. – Få på plass ein ryddig avtale for å sikre produksjonsgrunnlaget for investeringa di, seier han.

Hvorfor åpenhet om digital dermatitt?

Klauvsjukdommen digital dermatitt er lumsk. Men med gode registreringer, god dokumentasjon og ærlighet rundt livdyrhandel, kan vi klare å redusere spredning til nye besetninger.

Regulerer lufttrykket frå traktorsetet

Entreprenør Nils Oma har ettermontert eit automatisk luftreguleringssystem på den nye traktoren. Nå kan han tappe eller fylle luft i dei fire kraftige traktordekka frå den integrerte luftkompressoren med enkle tastetrykk på skjermen.

Avlar for mindre raping

NSG tar klimautfordringa på alvor. Seks tusen sauer skal kartleggast for utslepp av metan. Målet er å bruke målingane i arbeidet med ein meir klimavenleg sau. Nyleg var dei på Finnøy i Rogaland, blant anna hjå Karl Andre Vignes.

Endring i sikte

Ein usedvanleg hendingsrik vår kulminerte førre veke då Stortinget handsama jordbruksoppgjeret. Resultatet vart rett nok som forventa: statens tilbod vart ståande.

Raude blink for svinenæringa

Varsellampene for framtida til norsk svineproduksjon slik me kjenner den i dag, blinkar blodraudt. Nye avsløringar om dårleg dyrevelferd gjer at omdømmet og tilliten til svineprodusentane heng i ein syltynn tråd.

Undergravinga held fram

Frihandelsavtala som Noreg og Storbritannia annonserte 4.juni vart heldigvis ikkje så dårleg for jordbruket som frykta.

Sjå opp for kostnadsauken

Binda renta, eller lata den flyta? Signala frå fleire av dei største bankane tilseier at dette snart kan bli eit høgaktuelt dilemma for mange, inkludert for bønder med mykje gjeld.

Sanninga i handa

Auga speglar sjela heiter det, men også hendene avslører mykje om kven me er.

Naudsynt brot med staten

Bondevennen kjem ut éin gong i veka og går denne gongen i trykken midt i det kanskje mest dramatiske og krevjande jordbruksoppgjeret som har vore nokon gong.

Årshjulet – sommerbeite

God tilvekst på beite er avhengig av at lamma er friske, at beitet gir nok næring, og at du har en plan for kontroll på parasitter. Lam på hjemmebeite som vokser godt, kan med fordel avvennes ved 12 ukers alder.

Siloslått – kva bør du tenkja på?

Det er alltid ei utfordring å finna fram til rett slåttetid. Eit klart mål må vera å berga inn eit grovfôr som gir stor avling, høveleg energikonsentrasjon og best mogleg gjæringskvalitet.

Skadeverknad av hjortebeiting i eng

Avlingstapet av hjortebeiting i eng er ofte størst i område med lite snø, og med ung vintergrøn eng som er i god hevd. Elles varierer avlingstapet med bestandstettleik av hjort, engalder, timotei-innhald og korleis enga ligg i høve til skog og utmark.

Bondevennen 22

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 25. juni.

Kommende hendelser

Det er ingen kommende events for øyeblikket.

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Vil synleggjera garden sitt klimaavtrykk

Vil synleggjera garden sitt klimaavtrykk

May Sissel Nodland og Øyvind Voilås vil synleggjera klimaavtrykket på garden deira. Nå har bøndene teke i bruk klimakalkulatoren med tilhøyrande rådgiving frå Tine og NLR.

Eksklusivt garn av svartfjesull

Eksklusivt garn av svartfjesull

Svartfjesbøndene vil ikkje akseptere at ulla frå sauene deira er verdilaus. No har dei bevist det motsette. – Garnet er overraskande mjukt og eksklusivt, seier Pernille Volent frå Oslo Mikrospinneri. Garnet er for sal hjå styret i Svartfjeslaget.

Lukkeleg som deltidsbønder

Lukkeleg som deltidsbønder

Hektisk telefonverksemd og mykje reising pregar arbeidsdagen til Ole Johan Bergene. Då er det godt å sjå til sauene på beite, – eller i hagen, som bonden kallar det.

Rimeleg mjølk frå staten

Rimeleg mjølk frå staten

Ved årets ordinære kvotesal kjøper staten 40 prosent av kvotane for kroner 4,50. Kumjølka skal seljast ut att innanfor kvoteregionane, medan det for geit heller ikkje i år vert statleg kvote å få kjøpt.

Endring i kvoteforskrifta: Lag ein god avtale

Endring i kvoteforskrifta: Lag ein god avtale

Ikkje baser kvoteleiga på eit handtrykk, ein munnleg avtale, eller god tru, åtvarar Olav Sandlund i landbruksdirektoratet. – Få på plass ein ryddig avtale for å sikre produksjonsgrunnlaget for investeringa di, seier han.

Topp mjølkekvalitet i 25 år

Topp mjølkekvalitet i 25 år

Flaks? Tja, men ikkje flaks åleine. For Marit og Magne Svantesvold har oppskrifta vore gode rutinar og ei oppriktig interesse for dyra sitt ve og vel, samt ein god dose yrkesstoltheit.

Tek saga i eigne hender

Tek saga i eigne hender

Då Vestnorsk Kulturakademi laga kurs for kvinner i grindbygging, strøymde påmeldingane inn frå heile landet. I løpet av fire dagar bygde to arbeidslag kvar sitt fiks ferdige grindbygg.

Årshjulet – sommerbeite

Årshjulet – sommerbeite

God tilvekst på beite er avhengig av at lamma er friske, at beitet gir nok næring, og at du har en plan for kontroll på parasitter. Lam på hjemmebeite som vokser godt, kan med fordel avvennes ved 12 ukers alder.

Hvorfor åpenhet om digital dermatitt?

Hvorfor åpenhet om digital dermatitt?

Klauvsjukdommen digital dermatitt er lumsk. Men med gode registreringer, god dokumentasjon og ærlighet rundt livdyrhandel, kan vi klare å redusere spredning til nye besetninger.

Regulerer lufttrykket frå traktorsetet

Regulerer lufttrykket frå traktorsetet

Entreprenør Nils Oma har ettermontert eit automatisk luftreguleringssystem på den nye traktoren. Nå kan han tappe eller fylle luft i dei fire kraftige traktordekka frå den integrerte luftkompressoren med enkle tastetrykk på skjermen.

Avlar for mindre raping

Avlar for mindre raping

NSG tar klimautfordringa på alvor. Seks tusen sauer skal kartleggast for utslepp av metan. Målet er å bruke målingane i arbeidet med ein meir klimavenleg sau. Nyleg var dei på Finnøy i Rogaland, blant anna hjå Karl Andre Vignes.

Kartlegg metanutslepp frå sau

Kartlegg metanutslepp frå sau

Ved hjelp av utstyret i lastebilen «Metanmåleren» ønsker Norsk Sau og Geit å måle faktisk utslepp av metan, samt undersøke variasjon mellom dyr, og om det finst ein arveleg komponent.

God vekst i gulrøtene

God vekst i gulrøtene

På Bru gard på Brusand i Hå er gulrøtene ei veke forseinka, jamført med skjema. Men i det siste har veksten vore god. Sesongens gulrøter er på veg til butikkane.

…men vil me ofra fridomen?

…men vil me ofra fridomen?

Kronikk: Det er umogeleg å auka inntektene i landbruket til det nivået Bondeopprøret snakkar om, utan å innføra produksjonskontroll.

Endring i sikte

Endring i sikte

Ein usedvanleg hendingsrik vår kulminerte førre veke då Stortinget handsama jordbruksoppgjeret. Resultatet vart rett nok som forventa: statens tilbod vart ståande.

Skolen feilinformerer om mat

Skolen feilinformerer om mat

– Dessverre er mye av det som formidles om landbruket og matproduksjonen i undervisningen direkte feilinformasjon, sier Silje Eckdahl fra Horten.

Fryktar katastrofe for små mjølkebruk

Fryktar katastrofe for små mjølkebruk

– Ein kraftig kostnadsauke i kombinasjon med eit dårleg jordbruksoppgjer og altfor lite midlar til investering. Det er katastrofalt for utbyggingsbruka, åtvarar Jo Helge Sunde i Tine.

Mangler du en utmerkelse fra Tine?

Mangler du en utmerkelse fra Tine?

Bønder som har vært i samdrift mellom 2004 og 2016 kan søke om dispensasjon fra plakettregelverket. Søknadsfristen er 12. juli.

Nå kan det vera aktuelt å binde renta

Nå kan det vera aktuelt å binde renta

Med kanskje to prosent renteauke og 20.000 kroner i ekstra renteutgifter per million i gjeld i sikte, kan det vera ein ide å vurdera å redusera utgiftssmellen med å binde renta.

Bondeopprøret: Hva nå?

Bondeopprøret: Hva nå?

Med rett tallgrunnlag som utgangspunkt må vi få en konkret dato for når inntektsgapet til andre grupper er tettet. Bondeopprøret er ikke over før dette er på plass, skriver opprørerne i denne teksten.

Bondevennen 22

kjem i postkassane og er tilgjengeleg elektronisk fredag 25. juni.

Kommende hendelser

Det er ingen kommende events for øyeblikket.