Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura
Gaveabonnement
Gratis prøveblad

Kunsten å prioritere

Alise og Joar Skadsem har mange planar for drifta. Lista er lang. Det dei gjer i dag, får konsekvensar for drifta i lang tid framover.

Mykje jordbruksareal ute av drift

Med berre tre prosent dyrka jord i Noreg, skulle ein tru kvar kvadratcentimeter vart nytta til matproduksjon. Slik er det ikkje.

Høg verdiskaping frå lite meieri

Tor Kåre Helland har vore ei viktig brikke i drifta av Tine Meieriet Setesdal. No tar han fatt på sine siste veker som meieristyrar.

Finnøy: Fulldyrka blei overflatedyrka

Halvparten av dyrkajorda på garden har, utan bonden var klar over det, blitt endra frå fulldyrka til overflatedyrka av styresmaktene. Dermed fekk Peder Bergøy redusert avlingsskadeerstatninga med kring to tredjedelar.

– Bra at Tine er på ballen

– Heilt naturleg at me må utvikle produkt som marknaden etterspør, seier mjølkeprodusent Anders Ueland om Tine si vegetar-satsing.

Engasjer deg i høringen om konsesjonsregelverket

Avtalepartene i Jordbruksoppgjøret ble enige om at det skulle utredes en innstramming av konsesjonsregelverket på purker. Høringen er nå ute og det er viktig at mange engasjerer seg.

Kva no, ammeku?

I kjøt-og klimadebatten hamnar ammekua i skuggen av den stigande stjerna til NRF.

Hanskar og glansbilete av

Kjensla av kringsetting er lett å forstå, når det går i myrdyrkingsforbod, pelsavvikling og skjerpa klimakrav med raudt kjøt i siktet.

Gratis prøveblad
Gratis prøveblad

Vil eksportera norsk landbrukskunnskap

Den ferske landbruksministeren vedgår at ho har mykje å lære om næringa, men har alt planar om å eksportera norsk landbrukskompetanse til land som treng det.

Alvor for mindre fjøs på Agder

Omlegging av båsfjøs til lausdrift ser ut til å stagnere på Agder. No tek Tine og Fylkesmannen tak og inviterer til pilotprosjekt for mindre fjøs.

Jærsk miljøprosjekt fossar vidare

«Frivillige tiltak» er det unike miljøprosjektet som stadig held vatn. Nå går arbeidet for reinare vassdrag inn i sitt femtande år, med nytt mannskap.

Raske vintermiddagar

Margunn sitt store kjøkkenhageprosjekt i januar og februar var å eta ut or fryseboksen.

Finnøy: Fulldyrka blei overflatedyrka

Halvparten av dyrkajorda på garden har, utan bonden var klar over det, blitt endra frå fulldyrka til overflatedyrka av styresmaktene. Dermed fekk Peder Bergøy redusert avlingsskadeerstatninga med kring to tredjedelar.

Vil eksportera norsk landbrukskunnskap

Den ferske landbruksministeren vedgår at ho har mykje å lære om næringa, men har alt planar om å eksportera norsk landbrukskompetanse til land som treng det.

Alvor for mindre fjøs på Agder

Omlegging av båsfjøs til lausdrift ser ut til å stagnere på Agder. No tek Tine og Fylkesmannen tak og inviterer til pilotprosjekt for mindre fjøs.

Jærsk miljøprosjekt fossar vidare

«Frivillige tiltak» er det unike miljøprosjektet som stadig held vatn. Nå går arbeidet for reinare vassdrag inn i sitt femtande år, med nytt mannskap.

Hanskar og glansbilete av

Kjensla av kringsetting er lett å forstå, når det går i myrdyrkingsforbod, pelsavvikling og skjerpa klimakrav med raudt kjøt i siktet.

Kor er visjonane?

Det var ikkje gitt at den nye regjeringsplattforma skulle stadfesta berebjelkane i den norske landbruksmodellen, men dei er på plass.

Gras er også mat

Rapporten frå Gunnhild Stordalen og EAT-Lancet Commission om sunn mat og bærekraftige matsystem er nok eit dokument som stadfestar at det konvensjonelle og tradisjonelle norske landbruket er under press.

Jordbruket må bidra

I desse dagar forhandlar staten og bondeorganisasjonane om ei klimakuttavtale for næringa.

Krevjande nytt år

2019 er her, og det med potensielt store ting på gang for jordbruket.

Fôring av overskotslam

Ein god plan for overskotslamma alt før lemming er avgjerande for økonomien. Her følgjer råda:

Grønnfôravling på tampen av sesongen

Når tørken rammer kan du sikre noen drøyende strå fra en grønnfôravling på nivå med en tredjeslått. Det er mest aktuelt etter tidlig tresking, tidligkulturer eller dårlig eng som trenger fornying.

Fôring med lite grovfôr

Kraftfôr kan aldri erstatte grovfôr fullt og helt, men det finnes flere fiberrike kraftfôrslag som kan brukes for å drøye grovfôret når avlinga har svikta.

Bondevennen 6

er i postkassen og tilgjengeleg elektronisk 15. februar 2019

Besøk TINE
Besøk Felleskjøpet Rogaland Agder
Besøk Nortura

Kunsten å prioritere

Alise og Joar Skadsem har mange planar for drifta. Lista er lang. Det dei gjer i dag, får konsekvensar for drifta i lang tid framover.

Mykje jordbruksareal ute av drift

Med berre tre prosent dyrka jord i Noreg, skulle ein tru kvar kvadratcentimeter vart nytta til matproduksjon. Slik er det ikkje.

Høg verdiskaping frå lite meieri

Tor Kåre Helland har vore ei viktig brikke i drifta av Tine Meieriet Setesdal. No tar han fatt på sine siste veker som meieristyrar.

Finnøy: Fulldyrka blei overflatedyrka

Halvparten av dyrkajorda på garden har, utan bonden var klar over det, blitt endra frå fulldyrka til overflatedyrka av styresmaktene. Dermed fekk Peder Bergøy redusert avlingsskadeerstatninga med kring to tredjedelar.

– Bra at Tine er på ballen

– Heilt naturleg at me må utvikle produkt som marknaden etterspør, seier mjølkeprodusent Anders Ueland om Tine si vegetar-satsing.

Engasjer deg i høringen om konsesjonsregelverket

Avtalepartene i Jordbruksoppgjøret ble enige om at det skulle utredes en innstramming av konsesjonsregelverket på purker. Høringen er nå ute og det er viktig at mange engasjerer seg.

Kva no, ammeku?

I kjøt-og klimadebatten hamnar ammekua i skuggen av den stigande stjerna til NRF.

Hanskar og glansbilete av

Kjensla av kringsetting er lett å forstå, når det går i myrdyrkingsforbod, pelsavvikling og skjerpa klimakrav med raudt kjøt i siktet.

Vil eksportera norsk landbrukskunnskap

Den ferske landbruksministeren vedgår at ho har mykje å lære om næringa, men har alt planar om å eksportera norsk landbrukskompetanse til land som treng det.

Alvor for mindre fjøs på Agder

Omlegging av båsfjøs til lausdrift ser ut til å stagnere på Agder. No tek Tine og Fylkesmannen tak og inviterer til pilotprosjekt for mindre fjøs.

Jærsk miljøprosjekt fossar vidare

«Frivillige tiltak» er det unike miljøprosjektet som stadig held vatn. Nå går arbeidet for reinare vassdrag inn i sitt femtande år, med nytt mannskap.

Raske vintermiddagar

Margunn sitt store kjøkkenhageprosjekt i januar og februar var å eta ut or fryseboksen.

Møter klimautfordringar med mangfald

– At folk i nærområdet tykkjer det eg driv med er viktig, var det kjekkaste med å bli røysta fram som Årets Unge Bonde, seier Olav Høyheim Einan.

Kva no, vestlandsbonde?

Vestlandet sakkar akterut på sau og ammeku. Samstundes skjer det ei kraftig rekanalisering i landbruket. No vil bøndene i vest ha drøvtyggarane attende til på beite.