HØYR!

Økt salg av kjøtt og egg

15. mai 2020

Foto: Nortura

Nå håper vi at hele Norge får en god grillsesong

Oppdatert prognose fra Totalmarked kjøtt og egg viser at pilene peker oppover for salget av storfe, gris og egg.

Sjur Håland

Siste prognosen, som ble lagt fram forrige uke, er usikker. Særlig på grunn av koronapandemien og hvilke tiltak myndighetene gjennomfører i månedene som kommer.

– En faktor som vil ha mye å si er hvor mange av oss som kommer til å være i Norge gjennom sommeren, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør i Nortura Totalmarked kjøtt og egg.

Det er fremdeles usikkert hvor store utslagene av redusert grensehandel vil bli, og når og hvordan grensene blir åpnet for normal trafikk.

– Vi legger til grunn at det kommer til å være tre prosent flere som oppholder seg i Norge gjennom sommeren, enn normalt.

– Den berømte grillsesongen er vel også en ukjent faktor?

– Absolutt. Det har vært en brukbar start på grillsesongen, særlig på Sør- og Østlandet. Nå håper vi at hele Norge får en god grillsesong som påvirker salget positivt for alle dyreslag, sier han.

For sau og lam viser prognosen et overskudd på 2.000 tonn i 2020.

– Vi er i en overskuddssituasjon, særlig på lam. Året startet med et reguleringslager på nesten 2.900 tonn med lam. Bransjen har tatt ut en del av dette lageret slik at holdbarheten på lammekjøttet som nå ligger på lager, er god. Tallene kan endre seg dersom vi får et godt salg både i sommer og til høsten.

Prognosen legger opp til en underdekning av gris på 1.500 tonn i 2020. Ingen hvilepute, advarer Skulberg.

– Det prognostiserte underskuddet er ikke et stort tall i en produksjon som fort kan gjøre et hopp opp. Nå er det dessuten siste året med eksport.

– Har vi nå det ideelle underskuddet på gris som gjør det mulig å ta ut maksimal målpris framover?

– Ambisjonen er at det skal være mulig å ta ut fremforhandlet målpris. Det greier vi med gjeldende markedsbalanse. Men dersom produksjonen øker framover, får vi utfordringer med å ta ut målprisen.

Underskuddet av storfe og kalv har økt i forhold til mars-prognosen.

– Salg av storfe i dagligvare har økt. Vi har solgt mer enn tidligere prognostisert, og det er selvsagt positivt. Signalene vi har fått, tyder imidlertid på at underdekninga i stor grad vil bli tatt opp gjennom tilpasninger som melkeprodusentene vil komme til å gjennomføre når melkekvotene blir redusert.

Etterspørselen etter egg har vært stor den siste tida.

– I april og mai er forbruket stort uansett. Men nå når mesteparten av folket holder seg hjemme, har vi solgt samtlige egg som er egnet til konsum.

En konsekvens er at førtidsslaktingen av høner er holdt tilbake.

– For å sikre at vi har nok egg gjennom sommeren. Men for året under ett, viser prognosen et lite overskudd.

Skulberg understreker at dagens eggforbruk er kunstig høyt.

– Det er ikke rom for nyetableringer, sier han.