Sikkerhet: Det er mange hensyn å ta når deler av eiendommen din skal bygges ut, for eksempel til offentlig vei. En gjennomtenkt og detaljert avtale sikrer interessene dine som grunneier

Det er ikke fritt fram for en eller annen utbygger som skal forbi din eiendom med ledninger i jord, luft eller vei å bare sette i gang med et offentlig vedtak i hånden. Som grunneier må du ha en avtale som ivaretar dine interesser.

Asbjørn Tjellesvik, Medlem Norsk Landbrukstakst/Eierskifterådgiver i Agro Takst AS

Et eksempel: Når nå nye E39 skal bygges, skal utbygger ha avtaler med de enkelte grunneierne. I denne sammenhengen blir det brukt en såkalt Tiltredelsesavtale. Denne typen avtale blir brukt ved anleggsstart eller forundersøkelser, ved legging av vei, offentlige ledninger, master, linjer etc. Nye veier skriver følgende i Avtale om tiltredelse og avtaleskjønn (tiltredelsesavtale, arbeidstillatelse):
«I enkelte situasjoner aksepterer grunneier at veien bygges, men det er behov for enkelte avklaringer rundt erstatningsfastsettelsen eller forhold på resteiendommen. Ved å inngå en avtale om tiltredelse får Nye Veier tilgang til nødvendig areal slik at utbyggingen kan starte, selv om man ikke er enige om en endelig avtale. Grunneier har fortsatt de samme rettigheter til erstatning etter inngåelse av tiltredelses-avtale. Dersom partene ikke blir enige om erstatningen eller øvrige forhold, vil erstatningen bli avgjort av en skjønnsrett (avtaleskjønn).»

Må være trygg

Jeg legger til grunn at de fleste utbyggere som skal gjøre en jobb som innbefatter arbeid på din eiendom, er profesjonelle aktører, som vet hva de gjør. Du skal likevel være helt trygg på innholdet i avtalen og sørge for at dine interesser blir ivaretatt før du signerer. Start gjerne med registrering av alle mulige forhold ved eiendommen og stedet der inngrep/ utbygging skal skje. Tenk ut hvordan du ønsker det skal se ut etterpå. Ta bilder før og under anleggsperioden.
Som grunneier vil det være viktig for deg å for eksempel ta vare på matjordlaget. Dreneringa skal fungere minst like godt etter som før anleggsarbeidet startet. Husk også på at tiltak blir gjort med tanke på å minimalisere faren for ugrasspredning.

Følg med

Det vil være en stor fordel om du har mulighet å følge arbeidet og tilse at det blir utført i henhold til avtalen. Erfaring fra andre prosjekt tilsier at det kan bli mye problem med drenering i etterkant av et anleggsarbeid på en landbrukseiendom om en ikke er årvåken og følger nøye med selv.
I en plan/avtale må det oftest sies noe om adkomstmuligheter. Videre bør anleggsbredden beskrives. Det samme gjelder tidspunkt for anleggsperioden. For eksempel om arbeidet om mulig skal skje utenom vekstsesongen eller på frossen mark. I avtalen må opprydding og tilbakeføring av areal beskrives. Hvordan etterskader blir handtert må også med i teksten. Det samme gjelder hogst av skog. Hvem gjør hva? Pass på å få med detaljer om framkjøring av tømmer og oppretting av kjørespor, og om hvem som betaler oppretting og –rydding.
Det er mange hensyn å ta. Hva med overskuddsmasser? Avtalen bør si noe om hvor massene lagres og om de eventuelt skal benyttes. Skal ikke massene brukes i forbindelse med prosjektet, bør eventuell etterbruk med i planen.
Hvordan skal området se ut etter avslutning av anleggsperioden? Pass på at det blir skrevet protokoll fra sluttbefaringen og at det eventuelt blir satt frist til å utbedre arbeid som ikke er godt nok utført.

Beregne erstatninger

Det er aldri feil å søke erfarne folk fra kommunens landbruksforvaltning, personer fra Norsk Landbrukstakst (det var reklamen), Norsk Landbruksrådgivning, advokater, eller regnskapskontor for å nevne noen tjenesteytere.
Om avtale med grunneier går i boks, er det vanlig at avtalen blir tinglyst. Befaringsprotokoll skrives når anlegget er ferdig, for å se om alt gikk som avtalt. Det som ikke er på plass her, må noteres ned. Igjen, viktig å følge med i timen.
Etter utbygging er vedtatt fra part med ekspropriasjonsrett, vil utbygger dekke kostnader som grunneier vil ha for å ivareta sine rettigheter. Det er trolig muligheter for fri advokathjelp innen visse rammer når først en utbygging er offisielt vedtatt. Arbeid før det, må en oftest ta på egen kappe. Men, det kan være lurt å undersøke muligheter for støtte fra utbygger til å danne grunneierlag, dersom det er hensiktsmessig.