BN+

Mangfald manglar: På Jæren manglar naturleg kantvegetasjon med lauvtre langs store delar av Håelva (bilete) og Figgjoelva. Foto: Jane Brit Sande


At maten er produsert i Noreg er ikkje nødvendigvis nok. At bønder tek vare på naturen, styrkar også legitimiteten til landbruket.


Stein Johan Warland
Naturvernforbundet i Rogaland


Naturmangfaldet er under sterkt press, også i kulturlandskapet. Det viktigaste tiltaket for å ta vare på artsrikdomen i dette landskapet, er å gi plass til litt natur. Til dømes har lauvtre som or, rogn, pil og selje i kantsonene langs vassdraga spesielt positiv effekt.
Berre tre prosent av Noregs areal er dyrka mark, og i europeisk målestokk er gardane små. Difor er det ikkje rart om bøndene ikkje ynskjer å gje slepp på allereie oppdyrka areal. For å unngå at dei mistar dyrka mark, kan me fokusera på dei restområda som av ulike grunnar ikkje kan dyrkast opp. Dei vil kunna gje dei artane som er knytt til kulturlandskapet gode livsvilkår, utan ulemper for gardbrukaren.

Lite natur att på Jæren

Jordbrukslandskapet på Jæren er prega av intensivt landbruk. Det er lite opphaveleg natur igjen. Dette gjer det vanskeleg for mange artar å finna eigna levestader.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: