I grenseland: Godt 30 fellar av ulik kvalitet og klasse, mange tvilstilfelle og mange kryssingsfellar, skulle vurderast og klassifiserast.