Odelseiendom?

Odelseiendom?

Odelskretsen reduseres og arealkravet økes. Men antall tvistesaker synes ikke redusert. Det oppstår fremdeles tvister, spesielt knyttet til mer marginale eiendommer.

Hvor langt ned i bakken eier du?

Hvor langt ned i bakken eier du?

At eiendomsretten strekker seg noe ut i sjøen er de fleste kjent med. Hvor langt opp i luften eier du? Når kan du nekte andre å krysse din eiendom med ledninger, eller parkere traversen på en heisekran?

Overvann – skade og erstatning

Overvann – skade og erstatning

I byene opplever vi at kjellere står under vann. I mer landlige omgivelser at store og mindre vassdrag i flomperioder rasker med seg så vel bolighus som broer, veier og annen infrastruktur.