Av den totale verdiskapinga frå landbruket, i Rogaland, kjem 44 prosent frå mjølkeproduksjonen.

Av den totale verdiskapinga frå landbruket, i Rogaland, kjem 44 prosent frå mjølkeproduksjonen. Foto: Liv Kristin Sola

Frå 2010 til 2014 er verdiskapinga auka med kr 19.300 per årsverk i jordbruket i Rogaland, viser rapporten frå NIBIO.

Jane Brit Sande

Rogaland Bondelag bestilte ei verdiskapingsrapport for landbruket i Rogaland. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), med Heidi Knutsen i spissen, stod for berekning og rapportering. Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland finansierte prosjektet. Dette er den andre verdiskapingsrapporten for landbruket i Rogaland, som er laga. Berekningane frå 2010 er oppdaterte med utgangspunkt i tal frå 2014.
I 2014 var det registrert meir enn 10.500 landbrukseigedomar i Rogaland, men under 7.500 av desse hadde busetting. Medan talet på landbrukseigedomar i Rogaland er redusert med 1,5 prosent frå 2010 til 2014, er talet jordbruksføretak redusert med 6,8 prosent. Om lag 97 prosent av jordbruksføretaka søkjer produksjonstilskot.

Verdiskaping frå jordbruket i Rogaland rekna som bruttoprodukt, er berekna til 2,7 mrd. kr for 2014. Dette er 90 mill. kr meir enn det som vart berekna for 2010 (målt i 2014 kr.). Frå 2010 til 2014 er verdiskapinga auka med kr 19.300 per årsverk i jordbruket i Rogaland. Av den totale verdiskapinga kjem 44 prosent frå mjølkeproduksjon, men samanlikna med 2010 utgjer den åtte prosent mindre av verdiskapinga i fylket. To kjøtproduksjonar har auka; ammekyr og sauehald, begge med to prosentpoeng. Veksthus og planteskule har auka litt meir, med tre prosentpoeng. Svinehaldet har gått ned med eitt prosentpoeng, samanlikna med 2010.

Teksten er eit utdrag frå sak om verdiskapingsrapporten som vil kome på trykk i Bondevennen nr 23/24, 17. juni.