Nortura og Prima Jæren kunne fredag 4. april presentere en samarbeidsvtale mellom de respektive selskapa. Her representert ved konserndirektør i Nortura, Arne Kristian Kolberg, administrerende direktør i Prima Jæren Anbjørn Øglend og styreleder i Nortura, Sveinung Svebestad.

Nortura og Prima Jæren kunne fredag 4. april presentere en samarbeidsvtale
mellom de respektive selskapa, som vart godkjent onsdag 22. oktober. Her representert ved konserndirektør i Nortura, Arne Kristian Kolberg, administrerende direktør i Prima Jæren Anbjørn Øglend og styreleder i Nortura, Sveinung Svebestad.

 

Konkurransetilsynet har i dag godkjent Norturas kjøp av 100 prosent av aksjene i Prima Slakt AS og Jæren Eiendomsinvest AS, samt 49 prosent av aksjene i NorPri AS. Avtalen styrker konkurransekraften og bidrar til større produktmangfold og bedre økonomi for norske bønder.

Konkurransetilsynet har tidligere varslet at de vurderte inngrep mot foretakssammenslutningen ut i fra bekymring for redusert konkurranse i markedene for stykket/skåret vare til foredlingsbedrifter og markedet for helt slakt i Norge. For å avhjelpe Konkurransetilsynets bekymringer er avtalen endret slik at Prima Gruppen AS beholder majoritetskontroll i nedskjæringsvirksomheten gjennom NorPri AS.

– Det er gledelig at det har vært mulig å finne løsninger som sikrer den innenlandske konkurransen på kort sikt, samtidig som det blir mulig å realisere et prosjekt som vil effektivisere norsk kjøttindustri. I et langsiktig perspektiv er norsk kjøttproduksjon helt avhengig av en effektiv og konkurransedyktig innenlands kjøttindustri, sier konsernsjef i Nortura, Arne Kristian Kolberg.

Vil sikre bonden konkurransekraft

Godkjennelsen fra Konkurransetilsynet er betinget av at Nortura ikke endrer avtalen om at Prima Kjøtt AS har rett og plikt til å kjøpe helt slakt fra dagens leverandører av slakt til Prima Slakt AS, og fra nye leverandører av Primas konsept produksjoner inntil 20.000 tonn per år.

Videre er det en betingelse at Nortura SA inklusive datterselskaper ikke kjøper tilbake mer enn 35 prosent av Prima Kjøtts årlige salg av stykket/skåret vare uten forhåndsgodkjenning fra Konkurransetilsynet. Dette tilsvarer omtrent det historiske nivået på Prima Gruppens samlede kjøp av helt slakt fra Nortura.

Avtalen gjør det mulig å gjennomføre en utbygging av Jæren Eiendomsinvest sin fabrikk på Kviamarka, og Norturas fabrikk på samme sted for å realisere stordriftsfordelene i slakting og skjæring som opprinnelig planlagt. Fullt utbygd vil denne fabrikken bli det største kjøttforedlingsanlegget i Norge med et slakte-/skjærekvantum på 45-50 millioner kilo som er om lag 20 prosent av den norske produksjonen av gris, småfe og storfe.

– Dette er et viktig grep for å sikre den norske bonden konkurransekraft i årene som kommer. Avtalen bidrar til å øke konkurransekraft på slakting og skjæring og dermed også øke mulighetene for ytterligere å styrke mangfoldet i sluttmarkedet, sier Kolberg.

I en pressemelding fra Konkurransetilsynet konkluderer avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen med at de avhjelpende tiltakene nå avbøter Konkurransetilsynets bekymringer.

– Prima vil fremdeles være en aktiv aktør i markedene for skåret kjøtt, og tiltakene sikrer at Nortura ikke får større markedsmakt i kjøttmarkedene, sier Gabrielsen.