Bilete frå Wikipedia/Creative Commons

Bilete frå Wikipedia/Creative Commons

Førebels tal frå årets registrering av jerv visar at det er fødd elleve fleire jervkull i år enn i fjor.

Dette meldar Satens Naturoppsyn (SNO)/Rovdata. Feltmannskapa frå SNO har så langt påvist 55 kull med jervvalpar i Noreg. Dette er elleve fleire kull enn i fjor, då det blei registrert 44 jervkull. Til tross for at det er tatt ut om lag 100 jerv årleg i Noreg, er det ikkje teikn til tydeleg nedgang i bestanden. Leiar i Rovdata, Morten Kjørstad, meiner dette kan skuldast at det skjer ei netto innvandring av jerv frå Sverige til Noreg. I Sverige blir det ikkje jakta på jerv, og Rovdata sine overvakingsdata visar at det i nokre område vandrar inn fleire jerv frå Sverige enn talet som går motsett veg.