Enno må ryggjen krøkast på Jæren

 

Skulle ein prøva å gi noko svar på kva jordbruket vårt er verdt, vil ein snart måtta erkjenna at alt etter kor langsiktig ein vurderte spørsmålet, ville svara bli høgst varierande. Men sett at ein vurderte spørsmålet på kort sikt og at ein la einsidig vekt på dei sider som kan verdsetjast for pengar. For jordbruket i dette fylket måtte ein då svara at trass i ein bruksstruktur som ikkje bare er gunstig, har vi store område der lønsevna ligg langt over landsmiddelen. Ja, vi kunne faktisk også tilføya at i dei beste jordbrukskommunane er faktisk jordbruket – sett under eitt – eit betre skatteobjekt enn industrien.

Frå BV 45 – 1968

Stikkord denne saka: