Arne Bergsvåg (Sp) og Torgeir Kinn

(F.v.) Arne Bergsvåg (Sp) tek ein kikk på fjøset til bonden, Torgeir Kinn.

Under listetoppmøte i regi av Bondelaget snakka alle politikarane varmt for landbruk og jordvern. Bøndene ville ha meir jordvern i praksis.

 Jofrid Åsland

Då Rogaland Bondelag arrangerte listetoppmøte i fjøset hjå bonden, Torgeir Kinn, stod jordvern naturleg nok på agendaen.

– Jordvern er veldig viktig for oss bønder. Skal vi kunne auke produksjonen er vi avhengige av areal, sa Kinn.

Han driv mjølkeproduksjon på Jåttå i Stavanger. Bonden har observert at dei fleste partia frontar jordvern i valkampen, men ser også at matjord blir bygd ned.

 

(F.v.) Pål Morten Borgli (FrP), Marianne Chesak (Ap), Torfinn Ingeborgrud (MDG), Anja Berggård Endresen (V), Heidi Bjerga (SV), Arne Bergsvåg (Sp), Elin Schanche (H) og Øystein Stjern (KrF).

Politikarar debatterte jordvern i bonden sitt rette element. (F.v.) Pål Morten Borgli (FrP), Marianne Chesak (Ap), Torfinn Ingeborgrud (MDG), Anja Berggård Endresen (V), Heidi Bjerga (SV), Arne Bergsvåg (Sp), Elin Schanche (H) og Øystein Stjern (KrF).

Politikarane om eige parti

Til stades i fjøset for å debattere landbruk var åtte listeoppar: Marianne Chesak, Rogaland Arbeidarparti, Elin Schanche, Rogaland Høgre, Anja Berggård Endresen, Rogaland Venstre,Øystein Stjern, Randaberg Krf, Arne Bergsvåg, Rogaland Senterparti, Heidi Bjerga, Rogaland Sosialistisk Venstreparti, Pål Morten Borgli, Rogaland Framstegsparti, Torfinn Ingeborgrud, Rogaland Miljøpartiet De Grønne.

Det var Tor Inge Eidesen som leda debatten, han er tillitsvalt i Bondelaget og kandidat til bystyret i Haugesund for Senterpartiet.

Innleiingsvis fekk alle politikarane eit par minutt til å fremje eigen politikk.

– Me i KrF vil arbeide aktivt for ven av landbruksjord, og sikre desse verdiane, som strekk seg over så lange perspektiv, sa Øystein Stjern (KrF).

Han var første mann ut. Elin Schanche (H) peika på at Rogaland har fått til mykje når det kjem til landbruk, og understreka at langstig grense for landbruk er eit viktig verktøy for å verne om matjorda.

– Fortetting i bynære strøk er veldig viktig i samband med jordvern, sa Schanche.

Arne Bergsvåg (Sp) peika på same poeng som Schanche.

– Me er verdsmeistrar i å bygge ned matjord, me må få til meir transformasjon, sa han.

Heidi Bjerga (SV) tok til orde for eit strengare vern av matjorda.

– Jorda er for viktig til at kommunane kan forvalte jordvernet åleine, sa ho.

Eit sterkare vern av matjorda snakka også venstre sin representant varmt for.

– Kvar gong jordvernet vert utfordra finst det gode argument for å la jorda vike, men me får ikkje jorda tilbake, sa Anja Berggård Endresen (V).

Ho understraka at partiet hennar vil ha ein nasjonal jordvernplan. Torfinn Ingeborgrud (MDG) vil dra strikken endå lengre.

– Me i Miljøpartiet De Grønne er veldig opptatt av matjord, og vil ha eit lovfesta vern av matjorda, sa Ingeborgrud.

Marianne Chesak (Ap), understreka også at vern av matjord er viktig for partiet, og oppmoda til å ikkje gi dispensasjonar til å bygge på matjorda.

– Eit landbruk over heile landet med både volumproduksjon og småskalaproduksjon er vårt mål. Sa Chesak.

Pål Morten Brogli (FrP), peika på utfordringar når det er naudsynt å ta matjord.

– Eg er oppteken av at når storsamfunnet må ta jord, så skal det gjerast opp på skikkeleg vis og betale for jorda, sa han.

 

Anne Marie Joa

– Situasjonen kring vern av matjord er meir alvorleg enn me trur, Anne Marie Joa, representant for jordvernforeininga.

Innspel frå salen

Arnstein Røyneberg, bonde i Sola kommune, peika på at politikarane i heimkommunen stadig utfordrar langsiktig grense for landbruk. Han utfordra Anja Berggård Endresen (V) frå Sola. Ho responderte med at hennar parti har stemt mot nedbygginga.

– Situasjonen kring vern av matjord er meir alvorleg enn me trur. Me har vore så mette i dette landet, at me ikkje ser kva som skjer rundt oss. Me må snu, spørsmålet er kor mykje meir matjord me treng i framtida, sa Anne Marie Joa, representant for jordvernforeininga.

Joa etterlyste ein næringspolitisk plan for landbruket. Fleire politikarar meinte dette var ei god sak, og til slutt kunne Elin Schanche (H) fortelje henne at det allereie finst ein slik plan.

Bente Gro Slettebø

– Eg vil oppmoda politikarane til å seie ja til pelsdyr, slik at fleire bønder kan leve av gardsdrifta ute i distrikta, sa Bente Gro Slettebø.

– Det er ikkje snakk om vern, når det er bonden sjølv som må takke nei til å selje jorda si. Me skal ikkje forlange at bøndene skal ha den rolla. Matfylket Rogaland har eit nasjonalt ansvar, men manglar verkemidla til å verne om jorda, sa Rune Gjedrem.

– Eg vil oppmoda politikarane til å seie ja til pelsdyr, slik at fleire bønder kan leve av gardsdrifta ute i distrikta, sa Bente Gro Slettebø.

 

Arnstein Røyneberg

Arnstein Røyneberg, bonde i Sola kommune, peika på at politikarane i heimkommunen stadig utfordrar langsiktig grense for landbruk.