Lederen av Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg