Det nye styret i NLR Vest SA: frå venstre: Stine Huseby (representant for dei tilsette), nestleiar Bjarte Naterstad (tidlegare NLR Hordaland), leiar Sigurd Reksnes (tidlegare NLR Sogn og Fjordane), styremedlem Helge E. Opedal (tidlegare NFR Hardanger) og styremedlem Geir Longva (tidlegare NLR Sunnmøre). Foto: Liv Lyngstad

Det nye styret i NLR Vest SA: frå venstre: Stine Huseby (representant for dei tilsette), nestleiar Bjarte Naterstad (tidlegare NLR Hordaland), leiar Sigurd Reksnes (tidlegare NLR Sogn og Fjordane), styremedlem Helge E. Opedal (tidlegare NFR Hardanger) og styremedlem Geir Longva (tidlegare NLR Sunnmøre).
Foto: Liv Lyngstad
Ei styrking av rådgjevingstilbodet til bonden er målet når landbruksrådgjevinga på Vestlandet vert samla i Norsk landbruksrådgiving Vest SA.


Pressemelding, 26.april 2016


Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Vest SA er frå 8. april den nye landbruksrådgjevingseininga på Vestlandet.
NLR Vest SA er ei samanslutning av Norsk Landbruksrådgiving Sunnmøre, Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane, Norsk Landbruksrådgiving Hordaland og Norsk Fruktrådgiving Hardanger.
Den nye verksemda har i alt 35 tilsette som tilbyr rådgjeving til landbruket frå Sunnmøre i nord til Haugalandet i sør. I tillegg til individuell rådgiving til bonden, vil NLR Vest SA arbeide med forsøk og utvikling, kurs og fagleg informasjon.
Verksemda er eigd av 4000 bønder, som no får tilgang til eit meir heilskapleg rådgjevingstilbod. Norsk Landbruksrådgiving Vest SA vil ha rådgjevarar med spisskompetanse på dyrking av gras, frukt, bær, potet og grønsaker, i tillegg fleire spesialrådgjevarar innan fagområda byggteknikk, økonomi, helse, miljø og sikkerheit.
Ei samla rådgjevingseining på Vestlandet vil gje eit likt, betre og breiare rådgjevingstilbod til bøndene. Fleire rådgjevarar på kvart fagområde styrkar kompetansen. Både bonden som dyrkar gras til husdyra og dei som produserer frukt, bær, potet og grønsaker vil merke dette, seier styreleiar i den nystarta verksemda, Sigurd Reksnes frå Nordfjordeid. Han legg til at ei større eining også har ressursar til å ta tak i nye problemstillingar og nye fagområde, og nemner rådgjeving for eit klimasmart landbruk og å utnytte moglegheitene som ligg i det grøne skiftet. NLR Vest SA vil også ha sterkt fokus på HMS- rådgjeving som er svært viktig for å redusere talet på skader og ulukker landbruket.
Verksemda til NLR Vest SA skal drivast frå dei kontora landbruksrådgjevinga har i dag. Det vert heller ikkje sagt opp tilsette ved omorganiseringa. Dei tilsette er den viktigaste ressursen vi har understrekar Reksnes, og det er viktig for landbruksrådgjevinga å vere lokalt forankra.