mjølkeku i lausdrift

For 2015 forventes at melkeleveransen blir 1.534 millioner liter. Det er om lag 25 millioner liter mer enn prognosene.

Landbruks og matdepartementet(LMD) fastsetter hvert år, etter drøfting med faglaga, kvoter for melkeproduksjon. I forkant av kvotedrøftingene skal TINE gi innspill om melkebehov for kommende år.

Konsernstyret i Tine foreslår å redusere forholdstallet for disponible kvoter fra dagens 1,03 til 1,00 på ku, og fra 0,97 til 0,96 på geit.

Det anbefales i tillegg økt overproduksjonsavgift for mindre leveranse over kvote. Det forventes at LMD fatter endelig vedtak etter kvoteforhandlingene den 18. november 2015.

 Behovet for kumelk 2016

For 2015 forventes at melkeleveransen blir 1.534 millioner liter. Det er om lag 25 millioner liter mer enn prognosene. Den høye produksjonen har gitt en oppbygging av lager, og dette påvirker behovet for melk i 2016.

I 2016 forventes det et behov på 1.490 millioner liter totalt fra alle aktører. Prognosene viser en tilførsel på 1.534 millioner liter kumelk hvis regelverket ikke endres. Det innebærer et overskudd på 44 millioner liter.

Ut fra leveranser i 2015, siste prognose for 2016 og lagersituasjonen ved inngangen til kvoteåret, vil konsernstyret anbefale at forholdstallet mellom grunnkvote og disponibel kvote reduseres fra 1,03 til 1,00.

Kilde: Medlemssiden til Tine