bv42_aktuelt4b

 

At noen eiketrær er hule, betyr ikke at de er tomme. Undersøkelser har vist at slike trær er levested for ca. 1.500 arter av sopp, lav og insekter. Mange av dem er på Norges rødliste over utryddingstruede arter.
Anne Kari Grimstad
Gamle og store eiketrær har egenskaper som yngre eiker mangler. De har grovere bark, flere døde greiner i trekrona, og flere og større hulrom i stammen. Disse hulrommene fylles med vedmuld,  et brunt pulver. Det består av råtten ved, rester av reir, døde insekter, fugleskit, blader, sopp m.m.
Mange insekter er avhengig av slik vedmuld som mat og levested for larvene sine. I hulrom i eiker lever også flaggermus og fugler som ruger i hule trær.
Siden 2012 har forskere kartlagt hule eiker i Norge, og registreringa skal fortsette fram til 2016. Professor Anne Sverdrup-Thygeson ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er med på dette. Hun forteller at mange sopp, lav og insekter som lever i eiker, er utryddingstruet. Eiker er også et viktig levested for mange organismer, lenge etter at trærne er døde.
En regner med at her i landet er det mellom 5.000 og 80.000 hule eiketrær.  Forskerne vet at det er omkring 60 rødlista arter av biller,knytta til hule  trær, særlig eik. I ett enkelt hult eiketre har de funnet opptil 25 rødlista billearter.
Eik er det viktigste av edelløvtrærne her i landet når det gjelder vedboende rødlistearter av sopp, sjøl om soppene ikke er direkte avhengige av at eika er hul. Gammel eik er også svært viktig for rødlista lavarter.
Kilde: Forskning. no, 19.05.2014.