HØYR!

Liv laga for små bruk i sør

Foto: Fylkesmannen i Agder

I flere av våre distrikt er det ikke areal til så mange flere store melkebruk

Trenger Agder mer melk i distriktene? – Et rungende ja, svarer landbruksdirektøren.

Jane Brit Sande

Pilotprosjektet «Utbygging av løsdriftsfjøs på små og mellomstore melkebruk på Agder» hadde informasjonsmøter i forrige uke. Det er Tine som er eier av prosjektet, med støtte fra Fylkesmannen i Agder. Pilotbrukene som blir valgt ut får dekket ca. halvparten av kostnaden til rådgivingen, oppad begrenset til 50 rådgivningstimer.

– Dette prosjektet er midt i blinken, sier Tore Haugum, landbruksdirektør i Agder, og viser til føringer fra sentralt hold om at melkebruk med 15-30 kyr skal prioriteres i utdeling av investeringsmidler.

– Hovedhensikten med prosjektet er å kartlegge om det er mulig å foreta en investering også på denne typen bruk. Vår forhåndsvurdering er at det er liv laga for melkebruk av denne størrelsen. Lønnsomhet i slike investeringer vil være individuelt, alt etter ressurser på bruket og valg bøndene tar. Det finnes ikke noe fasitsvar, men jeg har tro på at prosjektet skal stimulere til å tenke nytt på denne typen bruk.

Haugum håper bønder vil henge seg på, og vurdere andre investeringer enn det han har sett til nå.

– I flere av våre distrikt er det ikke areal til så mange flere store melkebruk, med investeringskostnader på mellom åtte og 11 millioner kroner, sier han.

– Trenger Agder melk i distriktene, når det kan legges til rette for mer effektiv produksjon andre steder?

– Til det vil jeg gi et rungende ja, sier Haugum.

– Vi ser at det i distriktene er varierende hvor intensivt jorda utnyttes. Det er ingen tvil om at melkebrukene bidrar positivt i arealutnyttelsen. Vi ser også positiv effekt i distrikt der det er mye husdyr, men melkebrukene er uten tvil viktige her.

Landbruksdirektøren mener det er et godt utviklingspotensial på Agder.

– Vi vet det er flere bygder hvor driften fortsatt er ekstensiv. I mange år var det en økende grad av ekstensiv drift i distriktene, men de siste tre-fem årene er dette noe som har snudd flere steder. I disse områdene har landbruket hatt en positiv utvikling, blant annet i form av flere husdyr. Vi skulle gjerne sett utviklingen fortsette, og mener det er muligheter for det.

Haugum håper melkebønder på Agder vil se på pilotprosjektet som en gylden mulighet.

– Gjerne særlig de som har et generasjonsskifte på gang. Prosjektet vil gi en god analyse av gårdsbruket, og en forplikter seg ikke til å foreta noen investeringer, sier Haugum.