KRONIKK:

Vi trenger et velfungerende mattilsyn

25. oktober 2019

Kurstilbud: Norsvin har tilbudt Mattilsynet kursing av inspektørene i forkant av en varslet nasjonal tilsynskampanjen på dyrevelferd hos gris i 2020. Foto: Liv Kristin Sola

Mye har vært skrevet og sagt om Mattilsynet den siste tiden. Norsvin føler også for å gi en kommentar, mer om framtida enn fortida. La det være sagt med en gang; vi som er svineprodusenter ønsker et velfungerende Mattilsyn som i samarbeid med næringa gjør en god jobb for å sikre den gode dyrehelsa hos gris i Norge, samt følger opp og gir råd til bonden slik at vi sørger for god dyrevelferd for dyra våre.

Mattilsynet har i 2019 fått en del negativ oppmerksomhet både gjennom måten de enkelte ganger har opptrådt på under tilsyn i møte med husdyrprodusenten, og gjennom kritikkverdige rapporter. En del av dette blir nå undersøkt, og fram til en konklusjon er på plass ønsker jeg ikke å bruke tid på det som har skjedd. Det jeg har et sterkt ønske om, er at vi som enkeltprodusenter, Norsvin som organisasjon og Mattilsynet som tilsynsorgan får til en god dialog og en felles oppfatning av hva et tilsyn skal innebære og hvordan det bør utføres.

Norsvin og Mattilsynet har allerede hatt et godt og konstruktivt møte om dette, der begge parter fikk komme med sine synspunkter. Kort oppsummert så skal Mattilsynet være et tilsynsorgan og ingen rådgivningstjeneste, men det skal veilede bonden med fokus på hva som bedrer dyrevelferden!

Det har kommet fram at mange mener Mattilsynets inspektører mangler kompetanse om den produksjonen de skal drive tilsyn med. Derfor har Norsvin tilbudt å arrangere kurs om norsk svineproduksjon for Mattilsynets inspektører slik at de lettere kan sette seg inn i bondens hverdag. Vi har foreslått kursing av inspektørene i forkant av den varslede nasjonale tilsynskampanjen på dyrevelferd hos gris som skal gjennomføres i 2020.

For oss som svineprodusenter ønsker vi sterkt en forenkling av dagens mange ordninger og en presisering av regelverk. Per i dag har vi mange ordninger, med Helsegris, KSL, Dyrevelferdsprogrammet, og i tillegg slakterienes egne ordninger. Jeg mener det er viktig å forenkle dette slik at det blir mer oversiktlig for oss som driver med gris. Alt som er generelt samles i ei egen “Helse- og dyrevelferds-godkjenning”, før slakterienes egne ordninger kommer som tillegg. Når det gjøres endringer i regelverk er det viktig at disse endringene bekjentgjøres overfor bonde, veterinær og rådgivere på en slik måte at rett praksis utføres. Da er det også viktig med gode kurs som vi må delta på, slik at det skapes en trygghet for “rett praksis”. På den måten kan dyras velferd ivaretas på en best mulig måte.

Vi som er svineprodusenter ønsker god velferd for dyrene våre, og jobber for dette hver eneste dag. Dette skjer best gjennom forutsigbare og gjennomtenkte krav og regler, og der vi har en trygghet for hvordan vi utfører rett praksis. Og selv om vi som bønder jobber med dyrevelferd hver dag, er vi avhengige av jevnlige tilsyn som setter dyras velferd i sentrum, der vi vet hva som kommer i en rapport når inspektøren forlater gården, og der vi kjenner på at jeg er behandlet likt med andre bønder.

Denne rollen kan og bør Mattilsynet ha, og jeg kommer til å arbeide for at Mattilsynet skal ha tillit både hos oss som bønder, men også hos forbrukeren. Dette er et gjensidig avhengighetsforhold. Der må vi alle bidra. Dette klarer vi dersom alle legger godviljen til!

 

Tor Henrik Jule, styreleder i Norsvin SA