HØYR!

Vil løfta landbruket i storkommunen

sep 20, 2019

Foto: Senterpartiet

For mykje matjord har gått med til nedbygging i Stavanger, og meir ligg i kommuneplanen. Kan me finna ein måte å redusera dette?

– Målet er å løfta fram synergieffekten mellom matbyen Stavanger og den lokale matproduksjonen, seier Sps ferske varaordførar i den nye storkommunen.

Jane Brit Sande

Sauebonde og avtroppande Rennesøyordførar Dagny Sunnanå Hausken (Sp), blir varaordførar i Stavanger kommune. Ved nyttår blir kommunane Rennesøy, Finnøy og Stavanger slått saman til ein ny storkommune – som også blir landets største sauekommune.

– Arbeidet med planprogrammet til arealdelen av kommuneplanen startar truleg allereie på første kommunestyremøte, fortel ho.

Den nye kommunen kjem til å merke kva som er varaordføraren si hjartesak for landbruket, skal me ta henne på ordet.

– Jordvern er viktig. For mykje matjord har gått med til nedbygging i Stavanger, og meir ligg i kommuneplanen. Kan me finna ein måte å redusera dette? Me må gjera folk medvitne på landbruk og matproduksjon, seier ho.

Sunnanå Hausken vil arbeida for å laga eigen kommunedelplan for bynært landbruk der barnehagar og skular blir involvert i prosjekt om urbant landbruk.

– Me går nye moglegheiter i møte. Andelslandbruk bør kanskje også vere med? Det er mykje spanande å ta tak i, seier ho.

– Målet er å løfta fram synergieffekten mellom matbyen Stavanger og lokal matvareproduksjon. Me skal visa fram dei gode råvareprodusentane i det som blir kommunedelane, Finnøy og Rennesøy, seier Sunnanå Hausken.

Stavanger kommune skal også etablere eit nytt landbruks- og havbrukskontor på Judaberg på Finnøy.

– Her skal hovudsete til kommunens kompetansemiljø på desse områda vere. Deira oppgåver vil ikkje berre vere knytt til forvaltning. Utvikling av næringane blir minst like viktig, seier Sunnanå Hausken.

– Kva utfordringar kan landbruket møte i den nye storkommunen?

– Innbyggarane må bli meir medvitne om kva norsk matproduksjon betyr, særleg verdien av den i beredskapssamanheng. Til dømes må det koma meir informasjon om den låge antibiotikabruken i norsk matproduksjon, og kva dette betyr, seier Sunnanå Hausken.

Nye Stavanger sin varaordførar vil også vise korleis landbruket er ein viktig bidragsytar i klimakampen.

– Både her på Rennesøy og Finnøy er det stor tomatproduksjon. Tidlegare var det store klimagassutslepp frå drivhusa. Det er mykje spanande forsking på området. Det vil nok gi resultat.

Share This