Tester: Et av de europeiske forsøksfelta er lagt til NIBIO Særheim. Ulike jordforbedringsmidler blir testet på to jordarter.

Det er stor oppmerksomhet rundt det å kunne øke produksjonen av mat og biomasse til fôr, energi, fibrer eller til bioraffinering i Norge og andre land i Europa. For at en slik produksjonsøkning skal være langsiktig bærekraftig må en samtidig bruke mindre fossil energi og andre innsatsfaktorer.

Arne Sæbø og Tomas Persson, NIBIO

Dette gir oss store utfordringer, men vi ser også en rekke spennende muligheter. En av de viktigste oppgavene for Norsk institutt for bioøkonomi er nettopp å framskaffe ny kunnskap for omstillingen til løsninger basert på fornybar energi og bærekraft. Det er et mål å produsere mer mat av høy kvalitet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte.

Internasjonale prosjekt

Internasjonale prosjekter blir mer og mer viktige for å oppfylle denne oppgave. Prosjektet «Intensify production, transform biomass to energy and novel goods and protect soils in Europe» med akronymet «INTENSE», drives med koordinering fra NIBIO Særheim. De andre deltakerlandene er Belgia, Frankrike, Italia, Polen, Spania og Tyskland. Prosjektet har som mål å intensivere landbruksproduksjonen i Europa på bærekraftig vis (FACCE-JPIfinansiering via Norges forskningsråd). De viktigste temaene stemmer godt med de store målsetningene en setter seg i Europa og globalt; øke produksjonen av mat og annen biomasse til diverse andre produkter, slik som energi og fiber, basert på miljøvennlige metoder.

Vil heve jordkvaliteten

Jord er en grunnleggende ressursene for produksjon av mat og biomasse og får ofte alt for lite oppmerksomhet. I Europa regner en med at så mye som 30 prosent av jorda krever tiltak for å forbedre jordkvaliteten. Marginal jord er et hovedtema i INTENSE. Målsetningen er å heve kvaliteten på jord av lav kvalitet og å ta i bruk forurenset jord til å produsere biomasse til andre formål enn mat, samt ta i bruk jord som av forskjellige grunner har blitt forlatt til jordbruksproduksjon. Også i Norge blir mye jord ekstensivt brukt, eller overlatt til naturlig gjengroing av forskjellige grunner. I denne prosessen vil jordens produksjonsevne minke blant annet på grunn av svekket næringsstatus og ødelagte grøftesystemer, hvilket i sin tur gir forsumping. Det blir derfor kostbart å ta jorda tilbake i full produksjon. Sør i Europa er tørke ofte et problem og jorda er fattig på organisk materiale. Mange plasser i Europa har også store jordarealer blitt forurenset med tungmetaller og andre gifter gjennom blant annet gruvedrift, metallurgisk industri og annen arealkrevende industri.

Flere eksperimenter er etablerte

Nydyrka jord kan også være fattig på organisk materiale hos oss i Norge, noe vi har satt fokus på i eksperimenter ved NIBIO Særheim. Vi gjennomfører et feltforsøk på to jordtyper, på en rik jord av moreneopphav og en fattig undergrunnsjord. I dette oppsettet sammenlikner vi altså behandlingene i “ny” dyrkingsjord med det vi observerer i den godt etablerte jorda på Særheim. I dette eksperimentet har vi tilsatt jordforbedringsmidler av husdyrgjødsel, biorest etter biogassproduksjon og biokull. Bioresten er levert fra Jæren biogass etter gassproduksjon basert på separert husdyrgjødsel.
Biokull er organisk materiale, for eksempel tre, hage- eller matavfall, som er forbrent ved liten tilgang til oksygen, og som kan binde næringsstoffer og vann, og forbedre mikrolivet til jorda. Registreringene består i avling og kvalitet i grasproduksjon samt karakteriserer hvordan nærinsstatus og jordmikrober blir påvirket av de ulike behandlingnene.

Tilfører jordforbedringsmidler

I eksperimentene blir ulike typer av jordforbedringsmidler, som ku og grisgjødsel, biorest fra biogassanlegg og kompost brukt for å tilføre organisk materiale, gi plantenæring, mer jordliv og større produksjon. En har laget pellets av forskjellige typer jordforbedringsmidler for testing flere steder. Blant annet karakteriseres jordegenskapene svært grundig for å kunne observere endringer som skjer fra start til slutt av eksperimentene. Resultatene fra prosjektet skal settes inn i en sammenheng der vi også ser på modeller for avling og økonomi ved de ulike alternativene som prøves ut.

Bønder og bedrifter er med

INTENSE-prosjektet har også fokus på presisjonslandbruk, modelleringsverktøy, omdanning av biomasse til energi, beregninger av utslipp av CO2 og næringsstoffer til miljøet og skal videre inkludere økonomiske modeller for produksjons-scenarier. Bønder og bedrifter er med og gir innspill til forskerne, og aktørene har således mulighet for å påvirke prosjektet. Disse aktørene er også viktige for implementeringen av forskningsresultater til praktisk jordbruksproduksjon. I Norge deltar både Jæren Biogass og Felleskjøpet Rogaland Agder i prosjektet som brukere.
Prosjektet har sin base I NIBIO, der du også finner nettsiden til prosjektet: (http://www.nibio.no/prosjekter/intense). Her vil du finne nyhetsbrev som beskriver hva som skjer i løpet av prosjektet.

Biokull: Ett av jordforbedringsmidlene som testes er biokull. Det er tilsatt begge jordtypene som testes ved NIBIO på Særheim.

Biokull:

Biokull er laget av organisk materiale som er forbrent uten tilførsel av oksygen. Da omdannes de organiske fraksjonene til kull. Egenskapene til biokull kan variere mye ut fra opphavsmateriale, forbrenningstemperatur og tiden prosessen tar. Biokull sies å kunne binde næringsstoffer og forurensing, slik at det blir redusert avrenning og en langsom frigivelse av næringsstoffene etter hvert som plantene har behov for næring. En eksperimenterer også med å bruke biokull til å binde tungmetaller i jord.