Etterskyting og høsteklar: Grønnfôrfeltet sådd 11. august på Landvik like før høsting 24. oktober. Foto: Sigbjørn Leidal

Når tørken rammer kan du sikre noen drøyende strå fra en grønnfôravling på nivå med en tredjeslått. Det er mest aktuelt etter tidlig tresking, tidligkulturer eller dårlig eng som trenger fornying.

Anders W. Aune, NIBIO Fureneset, Fôr og husdyr
Sigbjørn Leidal, NLR Agder
Therese Mæland, NIBIO Særheim, Fôr og husdyr

Vi sådde grønnfôr i nøden, på tampen av tørkesommeren 2018, i håp om å tyne mest mulig fôr ut av siste rest av vekstsesongen. Som en erfaring fra tørkeåret registrerte vi avlinger mellom 200 og 260 kg tørrstoff (ts) av grønnfôrbygg sådd i månedsskiftet juli-august på Særheim på Jæren og Landvik ved Grimstad.

Særheim

Etter to grasslåtter ble det 27. juli sådd en blanding av 20 kg bygg ‘Heder’, 3 kg Westerwoldsk (ettårig) raigras og 0,8 kg fôrraps ‘Fontan’ per daa på siltig mellomsand. Etter pløying, pakking/slodding og tromling både før og etter såing, ble det gitt 10 kg nitrogen (N) i form av gjødseltypen 18-3-15. Bygg ble sådd på omtrent fem cm dybde, deretter ble raigras og fôrraps lagt på to cm dybde. Avlingen ble høstet 19. oktober. Tørrstoffavlingen endte på 214 kg/daa (161 FEm/daa) med tørrstoffprøver som viste 19-20 prosent. Avlingen ble beregnet ut fra totalt antall rundballer på feltet og vekten av tre rundballer, som ble presset før gulmodning av entreprenør og bonde Leif Harbo. Grasprøver tatt ut ved slått ble analysert for fôrkvalitet hos FKRA (NIRS), som viste 0,75 FEm/kg ts og følgende NorForverdier:
63 prosent fordøyelighet av organisk stoff, 4,65 MJ NEL20, 68 g AAT20, 11 g PBV20, 14 prosent råprotein og 56 prosent NDF hvorav 26 prosent ufordøyelig. Altså i retning av et strukturfôr med relativt høyt proteininnhold.
Vekstperioden etter såing var varm. Mellom såing og høsting var det 84 vekstdøgn, 1110 døgngrader hvorav halvparten i august, og 713 mm nedbør. Mesteparten av regnet kom i løpet av september og gjorde det lite aktuelt å høste på et tidligere tidspunkt.

Landvik

Bygg ‘Heder’ ble sådd 11. august og høsta 24. oktober etter tidligpotet på sandjord. Det ble undersøkt fire såmengder i kombinasjon med fire gjødslingsnivå med stigende mengder N i form av gjødseltypen 18-3-15. Vekstperioden var på 74 døgn med 944 døgngrader og 279 mm nedbør.

Effekt av såmengde og gjødsling (18-3-15) på tørrstoffavling

Tørrstoffprosenten var 19-20 prosent ved høsting for alle ledd. Utprøvingene er gjennomført uten gjentak, dermed er resultatene usikre og kan ikke vurderes statistisk. Oppgitt avling representerer snittet over de fire tverrgående behandlingene. Høsting var ved full aksskyting før mating i selve kornet.

Opp til 12 kg såkorn og 6-9 kg N

Tørrstoffavlingene var på samme nivå på Særheim og Landvik. Avlingsnivået samsvarer også med et tidligere forsøk gjennomført av Norsk Landbruksrådgiving i Hedmark. Dette ble sådd ut i slutten av juli i 1993. Blandingen som ga mest avling var fôrneper og/eller fôrraps i blanding med bygg og raigras.
Det er til sammenlikning ikke uvanlig å regne med et avlingspotensial fra vårsådd grønnfôrbygg på omtrent 400-600 kg ts/daa. Erfaringene fra Landvik tyder i retning av at mer enn 12 kg såkorn/daa og sterkere enn 6-9 kg N hadde liten hensikt.

Mulighet etter tidligkultur eller svak eng

Avlingsnivået plasserer seg antakelig på nivå med en god tredjeslått på god eng. I en presset fôrsituasjon kan seint sådd grønnfôr være en mulighet, men det er aller fremst et alternativ etter tidlig tresking av korn eller etter tidligpotet, som på Landvik. Kostnadsbildet kan for eksempel tilsvare omtrent 1200 kr/daa ut fra følgende:
15 kg såkorn á 6 kr/kg + 9 kg N á 17 kr/kg ~ 250 kr/daa i variable kostnader, og kostnad til pløying, såbed, og såing settes til 700 kr/daa, og høstekostnad tilsvarende 250 kr/ball. Fordelt på en avling på omtrent 200 kg ts/daa blir prisen 6 kr per kg ts. Det havner i kategorien «dyrt fôr» sammen med fraktet halm.

Endelig: Regnet kom og kornet spirte. Foto: Anders W. Aune

Gulning, og på tide med høsting: Grønnfôråkeren sådd 27. juli på Særheim ved høsting 19. oktober. Foto: Therese Mæland