Hvor ille er det? Etter mange negative karakteristikker sender nå Mattilsynet ut en undersøkelse via SMS til alle bønder i Rogaland for å få vite hvordan de opplever tilsyn på gården. Foto: Bondevennen

Det er mange som har ment mye om Mattilsynet i det siste. Om hvordan det oppleves å ha oss på tilsyn. Nå ber vi om direkte tilbakemelding fra alle bønder i Rogaland: Hva tenker du om Mattilsynet og tilsyn?

Ole Fjetland, regiondirektør Mattilsynet, Sør og Vest

Noen mener vi er paragrafryttere som bare driver med «pirk». Andre sier at folk er livredde for Mattilsynet, at folk sover dårlig fordi de er bekymret for å få tilsyn og at Mattilsynet bidrar til å skape dyretragedier. Karakteristikkene har til dels vært harde. Men stemmer det at vi er så dårlige å kommunisere med folk når vi er på tilsyn?

Når tilsyn oppleves negativt

Det kan være mange grunner til at et tilsyn oppleves som ugreit. Mattilsynet har i oppdrag å føre tilsyn med dyrevelferden. Vi skal forvalte et regelverk som inneholder en rekke krav til hold av dyr, og hvis vi mener det er nødvendig kan vi ta i bruk virkemidler som griper sterkt inn i det enkelte dyrehold. Klart mange har sterke meninger om oss og måten vi jobber på. Det skulle bare mangle, vi har stor makt. Det siste året har vi gjennomført uvarsla tilsyn med slaktegris hvor vi har funnet mange brudd på dyrevelferdsloven. Da blir det naturligvis også mer oppmerksomhet mot måten vi bruker makten og virkemidlene våre på. Noen ganger er det faglig uenighetmellom oss og bonden om et vedtak fra oss er «riktig» eller ikke., Jeg har for eksempel registrert at enkelte karakteriserer vedtak om manglende strø og rotemateriale som «pirk». Dette er jeg sterkt uenig i, men i denne artikkelen vil jeg konsentrere meg om tilfellene der bonden opplever at måten tilsynet ble gjennomført på ikke er god: At vi ikke hører etter hva som blir sagt, at vi ikke viser god folkeskikk, at kommunikasjonen har kjørt seg fast.

Skjev maktbalanse

I Mattilsynet jobber vi mye rundt temaet kommunikasjon på tilsyn. Vi må hele tiden være bevisste på at det eksisterer en skjev maktbalanse mellom inspektør og bonde. Og vi skal vise forståelse for at det å få arbeidsplassen sin og livsverket sitt gransket av oss kan være en uvant og intens opplevelse, spesielt i de tilfellene hvor vi mener at dyra ikke holdes slik de skal. Samtidig skjer det også at vi kommer på steder der dyra har det dårlig, der bonden nekter oss adgang eller latterliggjør inspektørens kompetanse. Noen steder opplever våre folk å bli utskjelt på det groveste før de knapt har kommet seg ut av bilen. Dette er ikke akseptabelt.

Mattilsynet er ikke perfekte

Vi skal være de første til å erkjenne at vi ikke er perfekte. Klart vi har ting vi kan bli bedre på. Og selvfølgelig må vi ta til oss berettiget kritikk og lære av de tilbakemeldingene vi får. Vi ønsker at samtalene på tilsyn skal handle om innhold, ikke form: Om hvordan bonden og Mattilsynet sammen kan få på plass så gode forhold for dyra som mulig. For vi og våre inspektører har det samme mål som næringen selv, en best mulig dyrevelferd.

Vi kjenner oss ikke igjen

Avdelingene våre forteller at de aller fleste tilsyn foregår i en god tone. I hele region Sør og Vest har vi hittil i år fått sju klager som gjelder vår framferd på tilsyn. To av disse er fra Rogaland, hvor vi så langt i år har gjennomført nærmere 600 tilsyn. Med andre ord: Våre folk kjenner seg ikke igjen i alle de negative karakteristikkene som har vært satt fram om Mattilsynet den siste tiden. Det oppleves som belastende og demotiverende i en allerede krevende hverdag.

Nå spør vi hver enkelt gjennom sms

«Jo, men folk tør ikke klage til Mattilsynet» sier du kanskje? Eller: «Det er i Rogaland bøndene er misfornøyde, det er her problemet er». Javel, kanskje det? Den beste måten å få et tydelig bilde av hvordan hver enkelt bonde har opplevd å ha oss på tilsyn, er å spørre den enkelte direkte. Påstander som handler om at vi ikke kommuniserer godt med folk på tilsyn, tar vi på stort alvor!

  • Vi kommer derfor til å sende sms til alle bønder i Rogaland vi har mobiltelefonnummeret til (dvs alle dem som mottar produksjonstilskudd fra Landbruksdirektoratet).
  • Vi vil stille noen få spørsmål om hvordan du opplevde å ha oss på tilsyn. Eventuelt hva du tenker om at vi kanskje kommer på tilsyn.

Jeg håper så mange som mulig tar seg fem minutter og svarer på undersøkelsen. Dette er veldig viktig for å gi oss et mest mulig tydelig bilde av stemningen blant bøndene. Er det så ille å få Mattilsynet på tilsyn som medieoppslagene den siste tiden kan tyde på?

Dette gjelder uansett

En bonde som får tilsyn av Mattilsynet skal bli møtt på en åpen, høflig og konstruktiv måte. Det er like selvfølgelig som at bonden skal ta imot våre inspektører på høflig vis og legge til rette for tilsyn. Og: Er du misfornøyd med måten vi gjennomførte tilsynet på? Klag til oss! (Bruk gjerne e-post: postmottak@mattilsynet.no)