Lekk historisk lager: Overskuddsfosfor har blitt akkumulert i jorda over mange år. Det tar derfor tilsvarende lang tid å redusere jordas innhold av fosfor. Dersom vi ikke reduserer fosfornivået, vil det være vanskelig å oppnå god vannkvalitet der hovedkilden til fosfor er jordbruksarealer, skriver forfatterne. Foto: Bondevennens arkiv

Det er dyrt å ivareta miljø og begrensede ressurser. Det er imidlertid ingen tvil om at de nye gjødselkravene vil ha ønsket effekt.

Anne Falk Øgaard,
Marianne Bechmann,
Eva Brod,
OIa Stedje Hanserud,
NIBIO

I det siste har det vært flere oppslag som advarer om konsekvensene for bønder og samfunnet som følge av forventet krav om økt spredeareal i det nye gjødselregelverket. Formålet med revideringen av gjødselvareforskriften er å begrense avrenning av fosfor og redusere unødvendig bruk av fosfor som er en begrenset ikke-fornybar ressurs. Dette vil sikre renere vann og nok fosfor til framtidige generasjoner. Det har flere ganger blitt sådd tvil om de nye gjødselkravene vil ha de ønskede effektene, mens forskningen viser at jordas fosfornivå har effekt på vannkvaliteten.

Utfordringen med husdyrgjødsel

Én av årsakene til revidering av dagens gjødselregelverk, er at husdyrgjødsel har bidratt til høye fosfornivåer i jord og vann.

Fordi det i store deler av husdyrområdene har blitt tilført mye fosfor med husdyrgjødsel over mange år, er jordas innhold av lett løselig fosfor høyt. Det meste av overskuddet av tilført fosfor akkumuleres nemlig i matjordlaget. Jorda i disse områdene har dermed blitt en fosforressurs, slik at store deler av plantenes fosforbehov kan dekkes av fosforet som allerede er der.

Det har blitt advart mot at nye krav om redusert fosforgjødsling vil kunne gi lavere avlinger. Studiene våre viser imidlertid at det er mulig å redusere fosforgjødsling uten at det går utover avlingen dersom jordas fosfornivå er høyt.

Det er ikke usikkert om strengere krav vil ha en vannkvalitetseffekt

Gjødselkrav vil gi renere vann

En NIBIO-rapport fra tidligere i år siteres stadig på at nytteverdien av strengere krav for vannkvaliteten er svært usikker. Dette er en feiltolkning. Det er ikke usikkert om strengere krav vil ha en vannkvalitetseffekt, men det er usikkerhet med hensyn til den nøyaktige størrelsen på effekten. Selv om det er vanskelig å kvantifisere nytteeffekten for alle områder under ett, betyr ikke det at nytten ikke er til stede.

Fosforavrenning, blant annet fra jordbruket, bidrar til uønsket algevekst i vassdrag. Fosfortilførsel og innhold av fosfor i jorda må reduseres for at fosfortapene til vassdragene skal minke. Det betyr at det mange steder ikke er tilstrekkelig å gjødsle til balanse, men at det må gjødsles med mindre fosfor enn det som tas ut i avling. Årsaken til overskudd på fosforbalansen er at det bare er de beste arealene og de beste bøndene som oppnår de høyeste avlingene. Middelavling for hele fylket er lavere enn de høyeste normale avlingene.

Beregninger for en jordbruksbekk i Rogaland viser at fosforavrenningen kan reduseres med om lag 20 prosent over 20 år ved å redusere fosforgjødslingen fra 3,5 til 2,1 kg per dekar. Reduksjonen i fosforavrenning vil variere mye fra sted til sted avhengig av erosjonsnivå og mengden fosfor som er i jorda. Men dersom vi ikke reduserer fosfornivået, vil det være vanskelig å oppnå god vannkvalitet der hovedkilden til fosfor er jordbruksarealer.

Forskning viser at det tar lang tid å gi betydelig reduksjon i tapene. Det skyldes at overskuddsfosfor har blitt akkumulert i jorda over mange år. Det tar derfor tilsvarende lang tid å redusere jordas innhold av fosfor.

Middelavling for hele fylket er lavere enn de høyeste normale avlingene.

Gjødselkrav vil gi bedre ressursutnyttelse

Én løsning på kanaliseringspolitikkens fosforproblematikk ligger i å flytte husdyrgjødsel fra regioner med fosforoverskudd (høy husdyrtetthet) til regioner med behov for ekstra fosfortilførsel (lav husdyrtetthet), men det blir stilt spørsmål ved om fraktbehovet vil ha en negativ klimaeffekt. Våre forskningsresultater viser at flytting av fosfor i husdyrgjødsel kan være mulig å få til uten at det fører til økte klimagassutslipp, hvis det kom bineres med å utnytte husdyrgjødsla til biogass og den separeres på gården.

Utvinnbare fosforreserver står på EUs liste over kritiske ressurser for økonomien, ettersom de er begrensede, med potensielt sårbare forsyningskjeder. Av denne grunn bør fosfor brukes så effektivt som mulig. Vi må slutte å akkumulere fosfor i jorda, og vi må sørge for at fosforet som allerede er akkumulert blir utnyttet.

Kostnadene må fordeles på flere skuldre

Nye gjødselkrav vil medføre kostnader og er et eksempel på at det er dyrt å ivareta miljø og begrensede ressurser. Men bedre ressursutnyttelse i norsk matproduksjon og renere vann er noe som kommer oss alle til gode. Derfor må vi i felleskap finne løsninger for hvordan kostnadene kan fordeles på flere skuldre, slik at også miljø- og ressurshensyn kan ivaretas.