bv44_fag

Speneprøver er nyttig for å ha kontroll på celletall og jurhelse i besetningen.

PCR Mastittanalyse er ingen erstatning, men et supplement til de bakteriologiske analysene av speneprøver.

 

Liv Sølverød
TINE Mastittlaboratoriet Molde

 

Ved klinisk mastitt og mistanke om mastitt i laktasjonen, anbefales fortsatt uttak av enkeltspeneprøver for bakteriologisk analyse. I motsetning til PCR analysen, gir den bakteriologiske analysen en indikasjon på om bakteriene er resistente mot antibiotika.
Vi anbefaler å bruke PCR Mastittanalyse på kuprøver i perioden før avsining, som et utgangspunkt for å vurdere sinbehandling. Metoden er også anbefalt i besetninger med AMS, spesielt ved bekjempelse av Streptococcus agalactiae.
Ved uttak av kukontrollprøver, vil det alltid være en risiko for overføringsfeil, ved at rester av melk fra en prøve blandes med melka i prøven fra neste ku. Vær ekstra nøye med at prøveuttaksutstyret er korrekt innstilt.
Oversikt over melkingsrekkefølge ved prøveuttak er nyttig informasjon når resultatene fra PCR Mastittanalyse skal tolkes. Funn fra ei ku, kan da settes i sammenheng med funn fra kyr som er mjølka før eller etter.
Uttak av tankmelk kan også sendes inn til analyse ved hjelp av PCRmetoden.
Ved å analysere tankmelka vil en få en oversikt over hvilke bakterier som finnes og som dominerer i besetningen. Dette er spesielt viktig for å overvåke Streptococcus agalactiae.
PCR Mastittanalyse er mer følsom enn bakteriologisk dyrking, fordi den påviser DNA fra både levende og døde bakterier. Ved innsending av prøver skal melka vanligvis være konservert med bronopoltablett.
Vær oppmerksom på at god hygiene ved prøvetaking er avgjørende viktig om resultatet skal bli riktig. Dersom prøven er forurensa, kan arbeidet være forgjeves. Bruk vanlig speneprøveemballasje for innsending for begge analyser. Resultater fra ”PCR Mastittanalyse” rapporteres daglig på medlem.tine.no
Ved funn av Str.agalactiae, Str.dysgalactiae og S.aureus i prøver som tas før avsining, anbefales sinbehandling av kyr med god prognose. Ta kontakt med helserådgiver eller veterinær for å gjøre disse vurderingene.
Helseoversikten på www.medlem.tine.no, viser resultatene av prøver som er analysert, både enkeltspeneprøver (bakteriologisk analyse) og PCR Matstittanalyse. Helseoversikten er det beste verktøyet for kartlegging av jurinfeksjoner og for jurhelsestyring i melkekubesetningene.
 
Se http://medlem.tine.no for mer informasjon