Med eller uten svovel: Tilstrekkelig svovelgjødsling er en viktig faktor for å oppnå god grovfôrkvalitet. Nyere forsøk viser at det kan være lønnsomt å tilføre svovel også etter første og andre slåtten. Foto: May-Linda Schølberg

Svovel er et viktig næringsstoff for all plantevekst. Til ei tørrstoffavling på 1000 kilo per dekar er det vanlig å regne et årsbehov på tre kilo per dekar.

Jens Randby, FKRA

Svovel fra jord, husdyrgjødsel og mineralgjødsel er det viktigste bidraget til å dekke plantenes behov. Behovet for svovel vil variere, avhengig av forventa avlingsnivå, jordart, moldinnhold og bruk av husdyrgjødsel. Har du sandjord eller relativt nydyrka jord bør du ha ekstra fokus på svovel. En grovfôranalyse sier noe om svovelstatus i grovfôret. Godt grovfôr, der tilført svovel i jorda er balansert, har et N/S-forhold lågere enn 12. (Tabell 1)

Svovel etter slått?

Er det aktuelt med svovelholdige mineralgjødseltyper etter slått? Svært mange velger vekk svovelholdige mineralgjødseltyper etter første og andre slått. Begrunnelsen er at tilført svovel i husdyrgjødsla da vil være mineralisert og tilgjengelig for plantene.
En del nyere forsøk (Yara, NLR og NIBIO) viser imidlertid at det kan være lønnsomt å tilføre ekstra svovel etter både første og andre slått.
I de fleste gjødslingsplaner er det nå nærmest obligatorisk med en svovelholdig mineralgjødseltype om våren, enten OPTI-NS, eller en fullgjødseltype, eks Fullgjødsel 25-2-6.

Rimelig forsikring?

Vil ekstra svoveltilførsel etter slått være ei rimelig forsikring? Svovelholdig mineralgjødsel koster mer enn den som er uten. Vi ser på tre alternative gjødseltyper for å dekke 10,8 kg N (behovet for nitrogen til andre og tredje slått i eksemplet).
Dersom du velger å benytte AN 34 % kan du spare 28 kroner per dekar sammenlignet med OPTI-NS. Besparelsen ved å bruke CAN 27 i forhold til OPTI-NS er seks kroner per dekar.
Spørsmålet er da kort og godt om det lønner seg å investere i svovelgjødsling til gras, eller om man skal spare disse pengene? Det kan uansett være fornuftig å følge opp etablert gjødslingspraksis på garden med en grovfôranalyse der en undersøker N/S-forholdet i grovfôret.

Svovel sin betydning for grasvekst og fôring

  1. Tilstrekkelig svovelgjødsling gir ofte høyere tørrstoffavling.
  2. Svoveltilførsel gir høyere sukkerinnhold i graset.
  3. Svovel kan gi høyere energikonsentrasjon i fôret.
  4. Svovel gir høyere proteininnhold, og reduserer innholdet av ufullstendige nitrogenforbindelser i fôret.
  5. Svovel bedrer fôrutnyttelsen i vomma.
  6. Bedre fôrutnyttelse og mer stabilt protein i grovfôret, gir mulighet for å benytte mindre mengde samt rimeligere kraftfôr i totalrasjonen.
  7. Tilstrekkelig svovelforsyning sikrer god utnyttelse av tilført nitrogen.