EU-kommisjonen bekreftet 24. juli at det var påvist afrikansk svinepest (ASP) på svin i Litauen.

EU-kommisjonen bekreftet 24. juli at det var påvist afrikansk svinepest (ASP) på svin i Litauen.

Utbrudd av afrikansk svinepest (ASP) i Øst-Europa den siste tiden, gjør at norske svineprodusenter må ta alle mulige forholdsregler for å hindre innførsel av smitte til Norge.

Marit Ladegård Manhenke

Mattilsynet

 

EU-kommisjonen bekreftet 24. juli at det var påvist afrikansk svinepest (ASP) på svin i Litauen. Det er tidligere i 2014 påvist en rekke tilfeller av sjukdommen i Polen, europeisk del av Russland, Hviterussland og enkelttilfeller i Latvia.

Afrikansk svinepest (ASP) er en meget smittsom virussykdom hos svin. Lidelsen gir høy feber, svært dårlig allmenntilstand, rødlig misfarging og blødninger i huden. ASP har meget høy dødelighet. Innførsel av smitte i Rogaland og Agder vil få store konsekvenser for hele næringen.

 

Smitterisiko

Fôring med infisert matavfall er den viktigste årsaken til spredning av smitten til nye kontinenter og nye land. Ulovlig innførsel av er den største risiko for introduksjon av afrikansk svinepest til norsk husdyrhold. Smittestoffet overlever i kjøtt og kjøttprodukter fra infiserte dyr og vil smitte svin som fôres med slike matvarer. Vi vil derfor minne om det generelle forbudet mot å fôre dyr med ubehandlet matavfall.

Viruset kan også spres over lange avstander ved handel med infiserte griser og sæd, og via infiserte dyretransporter, klær og utstyr. Viruset spres gjennom luft, men kun over korte avstander.. Sprøytespisser, fluer og andre insekter kan være smittebærere.

Det er derfor viktig å ta nøye forholdsregler dersom du eller noen andre i svineproduksjonen har vært i kontakt med husdyr i et land eller område som har restriksjoner på grunn av alvorlig smittsom sykdom, bør dere:

  • Vente i minst 72 timer før du/dere går inn i et husdyrrom.
  • Vaske og desinfiseres klær og fottøy som har vært brukt i områder med smitte.

Som husdyreier er det viktig at du stiller krav til ansatte og besøkende om at de følger alle rutiner du har etablert for smittebeskyttelse i din besetning.

 

Meir informasjon om afrikansk svinepest:

http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/afrikansk_svinepest/

http://www.vetinst.no/Faktabank/Afrikansk-svinepest

Stikkord denne saka: