image description

Etter at landbruksnæringa valgte å bryte jordbruksforhandlingene med staten, har lokallag over hele landet gjennomført ulike aksjoner for å markere sitt syn på tilbudet fra staten. Det varsles om flere aksjoner i dagene framover. Bondevennen vil legge ut bilder fra noen av disse aksjonene.

Norges Bondelag har sendt ut følgende pressemelding etter forhandlingsbruddet:

Dette landbruket vil vi ikke ha

– Vi har hatt som utgangspunkt å få til en avtale, og vist vilje til å diskutere ulike løsninger for en framtidsrettet og bærekraftig norsk matproduksjon. Staten har her vist marginal forhandlingsvilje, og legger opp til et alvorlig angrep på distriktsjordbruket og familiebrukene som utgjør hovedtyngden av norsk matproduksjon. En slik politikk kan vi ikke akseptere, sier jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

De fleste taper

Staten tilbød bøndene en inntektsvekst som er langt lavere enn andre grupper, og som vil øke inntektsavstanden ytterligere. I tilbudet prioriteres noen få store bruk på bekostning av storparten av bøndene. Blant annet vil minst tre av fire melkeprodusenter og ammekuprodusenter komme dårligere ut enn det gjennomsnittet staten selv har lagt opp til i sitt tilbud. Samtidig vil over 90 prosent av kornbøndene få reduserte inntektsmuligheter.
– Det nytter ikke å øke norsk matproduksjon dersom et gjennomsnittlig gårdsbruk ikke skal ha livets rett. De få brukene som det her skal satses på, vil ikke kunne kompensere for de mange som nå vil møte en vanskeligere hverdag. Redusert lønnsomhet vil svekke rekrutteringen og gi flere nedleggelser, og det vil bli nærmest umulig å holde alle jordbruksarealene i drift. Da må produksjonen baseres på mer import av fòr, sier Bjørke.

Advarer mot ensidig stordriftsfokus

Bruk av gress, korn- og beiteressurser danner grunnlag for de positive særpregene ved det norske landbruket. Bruk av arealene er også avgjørende for et bærekraftig og klimasmart landbruk.
– Landbruket i Norge må være tilpasset det landet vi bor i. En ensidig satsing på stordrift vil frikoble matproduksjonen fra det naturgitte ressursgrunnlaget og øke sårbarheten for klimaendringer, sier Bjørke.
– Vi vil fortsette kampen for et bærekraftig og framtidsrettet landbruk, som gir forbrukerne trygg og god mat og en dyrehelse i verdenstoppen, avslutter han.

Aksjonerer

Mange i landbruket har reagert negativt på tilbudet fra staten, og det er ventet at dette bruddet vil etterfølges av aksjoner i flere faser.

 

Kontaktpersoner:

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, tlf: 901 50 624
1. nestleder, Kristin Ianssen, 951 83 787
2. nestleder, Brita Skallerud, 924 57 780
Kommunikasjonssjef, Lise Boeck Jakobsen, 975 99 866

Stikkord denne saka: