beite

Med det nye produksjonstilskuddssystemet søker foretakene om tilskudd for produksjonen de har i søknadsåret, som følger kalenderåret. Dermed blir tilskuddsperioden lik for alle tilskuddsordningene. (Illustrasjonbilete frå Bondevennen sitt arkiv)

Våren 2017 lanserer Landbruksdirektoratet nytt søknadssystem for produksjonstilskudd. Det betyr nye søknadsfrister, nye telledatoer, og nytt elektronisk søknadsskjema for foretakene.

Pressemelding frå Landbruksdirektoratet

Med det nye produksjonstilskuddssystemet søker foretakene om tilskudd for produksjonen de har i søknadsåret, som følger kalenderåret. Dermed blir tilskuddsperioden lik for alle tilskuddsordningene.

Det nye søknadssystemet åpner for foretakene 1. mai 2017, som også er første telledato. Søknadsfrist er 15. mai. Fra og med 2018 er første telledato 1. mars, med søknadsfrist 15. mars.

– Systemet vil gjøre det lettere for foretakene å levere korrekte tilskuddssøknader, og det vil igjen frigjøre tid for forvaltningen. Tid de heretter kan bruke på risikobasert kontroll.  Bedre muligheter for kontroll har vært viktig for partene i jordbruksoppgjøret når de har kommet fram til hvordan systemet skal være, sier seksjonssjef Nils-Einar Eliassen i Landbruksdirektoratet.

Større fleksibilitet

Andre registrering åpner på andre telledato 1. oktober, med søknadsfrist 15. oktober. I tillegg kan søkeren etterregistrere enkelte opplysninger i søknaden etter at søknadsfristen har gått ut den 15. oktober. Fristen for etterregistrering er 10. januar. Produksjons- og avløsertilskudd utbetales samlet i februar året etter søknadsåret.

I det nye systemet kan foretak endre søknadsopplysningene inntil 14 dager etter søknadsfristen, uten å få trekk i tilskudd. Søknadsfristene er absolutte, og søknader som kommer inn etter fristen avvises. Dispensasjon fra søknadsfristen er mulig i særlige tilfeller.

– Partene i jordbruksoppgjøret har bestemt at det skal legges opp til en mer fleksibel praksis i 2017, ved at foretakene kan levere søknaden helt frem til 14-dagersfristen for endring uten å behøve dispensasjon. sier Eliassen.

Det meste vil være som før for produksjons- og avløsertilskuddsordningene, med unntak av nye søknadsfrister og telledatoer. Det skjer ingen store endringer i regelverket som berører tilskuddsordningene eller måten tilskuddene beregnes på.

Nytt og forbedret søknadssystem

Årlig utbetales det over 9 mrd. kroner i produksjons- og avløsertilskudd. Et nytt søknadssystem skal bidra til at disse midlene utbetales i tråd med regelverket. Dagens system for søknadsbehandling og beregning av tilskudd er gammelt og rigid og medfører risiko for feil. I tillegg har Riksrevisjonen tidligere påpekt vesentlige svakheter i dagens kontrollregime. Det nye søknadssystemet er mer fleksibelt og effektivt, og risikoen for feil er redusert. Det nye systemet gir også bedre muligheter for kontroll av tilskuddsordningene. Å føre kontroll er viktig for å bidra til å sikre rett utbetaling til tilskuddsmottakerne, og dermed sikre tilskuddenes legitimitet.

Søkerne vil oppleve flere maskinelle kontroller av søknadsopplysningene før søknaden sendes inn. Slike kontroller reduserer risikoen for at søker leverer en tilskuddssøknad med feil opplysninger.
– Det IKT-systemet som brukes til å forvalte produksjonstilskudd i dag er gammelt, lite fleksibelt og muliggjør i for liten grad kontroll. I tillegg til kontrollutfordringene finnes det faktisk ingen leverandører med kompetanse til å vedlikeholde systemet lenger. En fornyelse har med andre ord vært helt nødvendig, understreker Nils-Einar Eliassen.

Kart kommer senere

Kart er ikke en integrert del av søknadsskjemaet i 2017, men det er planlagt at foretakene skal registrere arealene sine på kart fra og med 2018.

Mer informasjon om de nye søknadsfristene og søknadssystemet

Mer informasjon om de nye fristene og tilskuddssystemet ligger på Landbruksdirektoratets nettsider (klikkbar lenke)

Foretak som søkte om produksjons- og avløsertilskudd ved en av de to siste søknadsomgangene, blir i tillegg tilsendt informasjon fra Landbruksdirektoratet om det nye søknadsskjemaet og de nye fristene i begynnelsen av september 2016.

Stikkord denne saka: