Sau på fjellbeite

Så langt i år er det registrert ca. 660 rovviltskader på sau i Norge, og det er færre enn de rekordlave tallene fra de siste to årene. Å sanke sauene tidligere kan sannsynligvis redusere tapene ytterligere i en del områder. (Illustrasjonsfoto: Bondevennen)

Så langt i år er det registrert ca. 660 rovviltskader på sau i Norge, og det er færre enn de rekordlave tallene fra de siste to årene. Å sanke sauene tidligere kan sannsynligvis redusere tapene ytterligere i en del områder.

Miljødirektoratet

Per 1. august er det påvist 20 prosent færre skadetilfeller enn på samme tid i 2015. Vi ser en klar nedgang for alle rovviltarter, bortsett fra bjørn som har gjort betydelig mer skade enn i fjor, sier seksjonsleder Lars Bendik Austmo i Statens Naturoppsyn (SNO).

Tidlig sanking mot jerv

På grunn av atferden med å hamstre mat vet vi blant annet at jerven fortsatt vil ta beitedyr. Den parterer og gjemmer byttet sitt for å ha matlager til vinteren. Statistikken forteller at mer enn åtte av ti skader forårsaket av jerv blir påvist fra 1. august og ut året, og nesten halvparten skjer etter 1. september.

– Jerven er den av de fredete rovviltartene som gjør mest skade på sau og lam. Å sanke sauen tidligere fra utmarksbeite i områder hvor jerven har prioritet kan bidra til å redusere tapene betydelig, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

I dag gis det økonomisk støtte til ulike tiltak som skal forhindre tap av sau til rovvilt, og bønder i forvaltningsområdene for jerv får kompensasjon for å sanke sauen tidligere.  Dette kan være støtte til å ta i bruk beredskapsareal, og til å få dekket fôrkostnader ved tidlig nedsanking. På denne måten er det mulig å forhindre tap forårsaket av jerv.

Soner for rovvilt og husdyr

En tydelig soneforvaltning er et viktig virkemiddel for å begrense konflikten mellom rovvilt og husdyr. Det vil si geografiske avgrensede områder for rovdyr, og områder som er prioritert til beitedyr. I Stortingets rovviltforlik fra 2011 er målsetningen om denne soneforvaltningen gjort enda tydeligere.

– Vi jobber hele tiden med tiltak for å forsøke å begrense skadene fredet rovvilt gjør. Rovviltforliket sier at terskelen skal være lav for å felle rovdyr som gjør skade i områder prioritert for beitenæring, mens beitenæringene skal tilpasses rovdyrene i områder som er prioritert for rovdyr. Det utelukker ikke felling av rovdyr i sistnevnte områder, men her skal terskelen være høy, sier Vangen.

Les heile saka her.

lam

Dette lammet blei tatt av reven 20. april i år. – Eg fann lammet like ved driftsbygningen, fortel sauebonden Arnfinn Auestad, i Gjesdal kommune. Foto: Arnfinn Auestad. (Biletet er brukt i Bondevennen i samband med ei anna sak om rovdyr, tidlegare i år)

 

Stikkord denne saka: