– De investeringsmidlene som er til rådighet i Rogaland står dessverre ikke i forhold til den investeringsviljen som er i fylket, seier Kristin Sæverud Eiane, seniorrådgiver i Innovasjon Norge Rogaland. (Foto: Innovasjon Norge.)

– De investeringsmidlene som er til rådighet i Rogaland står dessverre ikke i forhold til den investeringsviljen som er i fylket, seier Kristin Sæverud Eiane, seniorrådgiver i Innovasjon Norge Rogaland. (Foto: Innovasjon Norge.)

Stor investeringsvilje blant bøndene i Rogaland har ført til at alle midler i fylket er brukt opp.

 

Jofrid Åsland

Innovasjon Norge i Rogaland melder om svært stor søknadspågang for de bedriftsrettede landbruksmidlene i 2015. Noe som har ført til at den totale rammen for tradisjonelt landbruk er brukt opp for hele fylket. Flere andre fylker er i samme situasjon.

– De invest eringsmidlene som er til rådighet i Rogaland står dessverre ikke i forhold til den investeringsviljen som er i fylket, seier Kristin Sæverud Eiane, seniorrådgiver i Innovasjon Norge Rogaland.
14. april 2015 informerte landbrukspartnerskapet (Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget, Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Innovasjon Norge) om stopp i tildelingen av midler til investering og bedriftsutvikling (IBU) til prosjekter sentralt på Jæren. Grunnen var at 30 prosent av midlene var brukt, som er rammen for fordeling mellom Jæren og distrikta i Rogaland. Det kommer fram i oppdragsbrevet fra Fylkesmannen til Innovasjon Norge, der målet er at 70 prosent av midlene skal brukes utenfor det sentrale Jæren.

Uvanlig tidlig

I en pressemelding opplyser Innovasjon Norge Rogaland at den totale rammen for midler i Rogaland er på 38,9 millioner kroner. Av dette har ca. 35 prosent gått til prosjekter på Jæren i 2015. «At andelen ble ca. 35 prosent skyldes at søknader fra Jæren var på vei inn til oss samtidig med at stoppen ble innført», står det i meldingen.
Innovasjon Norge i Rogaland har fått inn et jevnt sig av saker fra hele fylket etter at tildeling til sentrale Jæren ble stoppet. Noe som har ført til at den totale rammen for hele fylket er brukt opp. Vanligvis har pengesekken vært tom sent på høsten.
– I min tid, som landbruksdirektør hos Fylkesmannen, har jeg ikke opplevd at potten har blitt brukt opp så tidlig før, sier Hadle Nevøy.
Han har vært landbruksdirektør i fem år. Nevøy opplyser at det enkelte år har blitt tildelt mer enn 30 prosent av midlene til Jæren. Tidligere har det enkelte ganger vært for få prosjekter i distriktet.
– At potten nå er brukt opp for hele fylket viser at det er stor vilje til å investere blant bøndene. Vi mangler midler til å imøtekomme gode prosjekter, sier Nevøy.
Han opplyser at Rogaland får ca. åtte prosent av midlene som fordeles i hele landet. Landbruksdirektøren peker på at fylket har en stor andel av husdyrproduksjonen, og mener det ville vært en fordel med mer penger i potten for å sikre fornying av driftsapparatet i Rogaland.

Evaluering av ordningen

Et av kravene for å få tildelt midler fra Innovasjon Norge er at midlene skal ha utløsende effekt for prosjektet. Det vil si at prosjektet ikke lar seg gjennomføre uten støtten.
– Jeg er nå bekymret for at gode prosjekter ikke kan bli realisert, seier Nevøy.
Et av målene med støtteordningen er å holde oppe et aktivt husdyrmiljø i fylket, og gi ekstra stimulans til de områdene der det er mer krevende å opprettholde miljøet.
Nevøy opplyser at landbrukspartnerskapet til høsten skal diskutere om de må tenke annerledes, og ta grep for at ikke, i verste fall, alle midlene skal fordeles ut i januar.
– Vi skal evaluere jobben som har vært gjort, og bruke god tid på å vurdere om vi skal gjøre endringer, forteller Nevøy.

Kan søke på nytt i 2016

Innovasjon Norge opplyser i pressemeldinga at det er et mindre antall prosjekter som ligger til behandling. Søker vil få søknaden i retur, og beskjed om at rammene for tradisjonelt landbruk for hele fylket er tomme. Dermed vil søknader som ligger hos kommunen for uttalelse, også måtte sendes i retur til søker. «Partnerskapet beklager dette», står det i meldingen.
– Det er veldig uheldig at det plutselig ble tomt for midler, det er vanskelig å rå fullstendig over dette, sier Eiane i Innovasjon Norge.
Hun synes dette er veldig trasig for bøndene som står midt i spranget til å satse på nybygg. Samtidig ser hun positivt på at så mange vil investere innenfor tradisjonelt landbruk.
Bøndene kan likevel søke på nytt i 2016, dersom prosjektet fortsatt ikke er startet opp. Innovasjon Norge Rogaland opplyser at søknader kan sendes inn ved årsskiftet 2015/2016.De vil kunne starte søknadsbehandlingen i januar 2016.
Det er også en begrenset andel midler tilgjengelig for landbruksbaserte næringer (tidligere tilleggsnæringer). Det vil si landbruksbaserte næringer knyttet til produksjoner som kommer i tillegg til eller i stedet for den tradisjonelle landbruksproduksjonen.
Innovasjon Norge Rogaland opplyser at de behandler søknader på gode prosjekter innenfor dette området fra hele fylket.
Eiane peker på at når ny «Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling» (tidligere BU-forskriften) trådte i kraft ved årsskiftet, var taket for tilskudd på 1 million fjernet. Ved å sammenligne snitt-tallene for alle bevilgninger gjort i 2014, har snittet så langt i år økt med ca. kr 50.000 for prosjekter på det sentrale Jæren, mens det har økt med ca. kr 155.000 utenfor Jæren.

– I min tid, som landbruksdirektør hos Fylkesmannen, har jeg ikke opplevd at potten har blitt brukt opp så tidlig før, sier Hadle Nevøy. (Arkivfoto.)

– I min tid, som landbruksdirektør hos Fylkesmannen, har jeg ikke opplevd at potten har blitt brukt opp så tidlig før, sier Hadle Nevøy. (Arkivfoto.)

Stikkord denne saka: