Samrøre i samvirket

12. april 2023 | Aktuelt

Samvirkerøre? Tone Steinsland er daglig leder i Steinsland & Co som Nortura nå eier 67 prosent av. Steinsland er samtidig styremedlem i Nortura. Dette, samt flere relaterte aspekter ved forholdet Nortura-Steinsland & Co, gjør at Anders Schanche Rettedal mener det bør stilles spørsmål om etikk, habilitet og rolleforståelse i Nortura.

Nortura-eier Anders Schanche Rettedal mener innstillingen av Tone Steinsland som styremedlem i samvirket i to nye år er svært problematisk. Han ber årsmøtet neste uke finne alternativ.

Denne teksten gir uttrykk for skribentens personlige holdninger.

Det er et salig samrøre i emning i Nortura. Et samrøre som ikke burde eller skal forekomme i et selskap eid av norske bønder, og som er et av Norges 30 største selskaper. Det er som eier jeg reagerer på dette. Hva som er i ferd med å skje skal jeg komme tilbake til – først litt historikk:

I januar 2022 ble det kjent at Nortura kjøpte 67 prosent av Norges største aktør på avl av verpehøner. Dette var i seg selv ikke voldsomt overraskende, men to ting gjorde likevel dette ganske oppsiktsvekkende for min del. Den ene var at selskapet var eid 50 prosent av sittende styremedlem i Nortura SA, Tone Steinsland. Bare det å kjøpe et selskap av et sittende styremedlem i et samvirkeforetak, burde være nok til at flere stilte spørsmål om at dette var riktig? Jeg er ikke i tvil om at Steinsland selv har fratrådt styret under behandling av denne saken, men det reiser en rekke etiske og habilitetsmessige spørsmål som enkelt kan skade Nortura. Har fellesskapets kapital blitt brukt på en nøytralt vurdert måte? Det andre forholdet jeg reagerte på, var at prisen ble holdt hemmelig. Ved spørsmål på kretsmøter både i 2022 og 2023 ble det framholdt at prisen var så lav, at den i seg selv ikke trengte å være gjenstand for styrebehandling. Men ingen ville si hva prisen var. 17.juni 2022 ble transaksjonen med noen forbehold godkjent av Konkurransetilsynet.

Samvirke i seg selv er utfordrende nok. Vi trenger ikke samrøre i tillegg.

Anders Schanche Rettedal

Kjøpt for 30 millioner

Etter dette har det vært rimelig stille rundt denne saken. Oppkjøpet ble først nevnt tidligere i år, da Nortura sin årsmelding 2023 ble offentliggjort. Årsregnskapet viste da at Nortura hadde priset selskapet til 42,5 millioner kroner og dermed betalt nesten 30 millioner kroner for sine 67 prosent. Det som også er viktig å merke seg her, er at bygningsmassen til Steinsland & Co ble skilt ut i et eget eiendomsselskap i 2020, og dermed ikke var en del av oppkjøpet. Steinsland & Co har siden 2018 hatt mellom 200 000 – 708 000 kroner i driftsresultat, under 1 prosent i resultatgrad.

Prisen Nortura betalte for selskapet er, med dette bakteppet, mildt sagt uhørt høy. Hvis en i tillegg antar at prisen skal reflektere framtidig positive og stigende resultater, kan en fort bli skeptisk. Det er nemlig Nortura sine produsenter som i tilfelle må betale en høyere pris for avlsdyr framover, hvis fremtidig driftsresultat skal rettferdiggjøre prisen.

Flere problemstillinger kan lett skape følgende spekulasjoner hos noen; er prisen så uhørt høy fordi Steinsland satt i den posisjonen hun satt i? Har Nortura blitt presset til å betale det som ligner prissetting vi sist så under IT-boblen? Slike problemstillinger melder seg, nettopp fordi en gjør transaksjoner med nærstående parter i et konsernstyre.

Har fellesskapets kapital blitt brukt på en nøytralt vurdert måte?

Anders Schanche Rettedal

«Ultimat samrøre»

For å oppsummere så langt; Nortura har altså kjøpt 67 prosent av et selskap av et sittende styremedlem, og samvirket har betalt en pris det faktisk er vanskelig å finne samme relative prising på, i det ganske land.

Men det blir verre. Det er nå det ultimate samrøret begynner. Nortura sin valgkomité foreslo nemlig i mars at Steinsland bør gjenvelges som styremedlem i to år. Jeg har ingen grunnlag for å sette Tone Steinsland sin kompetanse som styremedlem i tvil. Tvert imot, jeg snakker med flere som synes hun er dyktig og gjør en god jobb. Mine motforestillinger til dette er av prinsipiell art, og det er av grunner som jeg mener teller langt mer enn en kandidats kvalifikasjoner. Se bare her:

Tone Steinsland er i dag ansatt som daglig leder i Steinsland & Co, som Nortura nå eier 67 prosent av og som de følgelig har full kontroll i. Det gir oss samrøre-utfordring 1) Er Steinsland valgbar når hun representerer et selskap som Nortura har kontroll i? Og videre, blir hun ikke nær sagt for ansattrepresentant å regne, all den tid hun arbeider for et selskap kontrollert av Nortura? Eller – når selskapet som har leveranser til Nortura ikke er kontrollert av deg selv lenger, er du da heller å regne som et profesjonelt eksternt styremedlem? Dette har Nortura sitt årsmøte tidligere ikke ønsket.

Etikk, moral, rolleforståelse

Utfordringen er at det ikke stopper med dette. Samrøre-utfordring 2) I styret til Steinsland & Co sitter det seks styremedlemmer. Tre av disse arbeider i Nortura, to er eksterne og siste medlem er Steinslands far og tidligere 50 prosent eier av selskapet, Nils Steinsland. Når Tone Steinsland er daglig leder og selv sitter i konsernstyret i Nortura, kan en fort se at samrøret begynner å bli fullendt. Har ikke styret i Steinsland & Co arbeidsgiveransvar overfor Tone Steinsland, samtidig som hun sitter i Nortura sitt øverst utøvende organ og strengt tatt har øverste arbeidsgiveransvar for de tre styremedlemmene? Her kan en nokså enkelt reise utallige problemstillinger om etikk, habilitet, rolleforståelse, rolleblanding osv.

Men det stopper ikke med dette heller. Samrøre-utfordring 3) Husker du at jeg nevnte at eiendommene til Steinsland & Co ble skilt ut av selskapet i 2020? I dette selskapet er Tone Steinsland sin far, Nils Steinsland, både styreleder og daglig leder. Det er altså han og Tone – far og datter – som skal forhandle om eventuelle endringer i leie av produksjonslokaler i fremtiden. For et selskap Nortura kontrollerer. Der Tone Steinsland selv sitter og er foreslått videre i styret. Nok en gang kan det reises en rekke problemstillinger og utfordringer i forhold til etikk, moral, rolleforståelse, rolleblanding og et salig samrøre av posisjoner, familieforhold og arbeidssituasjon. Dette er ikke positivt for Nortura – uavhengig av om det er foretatt habilitetsvurdering av dette i styret.

Mine motforestillinger til dette er av prinsipiell art.

Anders Schanche Rettedal

Skadelig for omdømme

Nortura er som nevnt ett av Norges største selskaper. Eid av ca. 16 800 bønder og gjenstand for kritikk, fokus og diskusjon fra alle deler av samfunnet. Samvirket utfører en viktig funksjon som markedsregulator og som positiv prispresser for kjøttprodusenter. De sitter på mange måter i en uriaspost i det norske mat-systemet. Det er derfor særdeles viktig at selskapet ikke setter seg selv i en situasjon der kritikere eller eiere enkelt kan betvile selskapets etikk, moral og habilitet ved de valg de gjør og de posisjoner tillitsvalgte har. Det samrøret som nå er i ferd med å skje, skader ikke bare omdømmet til tillitsvalgte, det etterlater også et inntrykk av et selskap med rolleblanding, samrøre og etisk problematiske posisjoner. Det er ikke holdbart, og jeg håper derfor Nortura sitt årsmøte finner bedre alternativer. Er det virkelig ikke én kompetent person blant de 16 800 personer og deres respektive følge, som kan fylle denne rollen? Det er i tilfelle både trist og oppsiktsvekkende. Samvirke i seg selv er utfordrende nok. Vi trenger ikke samrøre i tillegg.

Anders Schanche Rettedal, bonde og Nortura-eier, Mosterøy

Bondevennen har forelagt saken for Tone Steinsland, som viser videre til den sentrale valgkomiteen i Nortura.

Til Bondevennen sier leder i valgkomiteen, Borgny Grande, følgende: – Det er en personlig ytring som noen har lov å komme med. Utover det har jeg ingen kommentar.

Norturas årsmøte avvikles 18. og 19. april. (Link til møtekalender)

Stikkord denne saka: