YTRING

Særheim er på ballen

4. mars 2022 | Dessutan

På saken: Leder for NIBIO Særheim på Jæren, Arne Sæbø, forsikrer om at det er stort engasjement i gjødselsaken ved forskningsstasjonen han leder. Foto: Sjur Håland

Det har over lengre tid pågått en diskusjon rundt det som gjelder avlingsnivå og fosfor tatt ut i grasavlinger som grunnlag for mulige endringer i gjødselbruksforskriften. Talla som er brukt i en NIBIO-rapport fra 2016 er det gjort rede for av forfatterne (se Bondevennen nr 8, 2022). De viser til at for Rogaland har de brukt avlingstall tilsvarende et gjennomsnitt på 976 kg tørrstoff per daa, men usikkerheten rundt tall for avling er også diskutert.

Forfatterne sier blant annet at «Da vi skrev rapporten, var vi klar over at de sjølrapporterte avlingstallene som ligger til grunn for SSB sin statistikk, er usikre. Vi hentet derfor inn to ulike tidsserier, og i oppsummeringen i rapporten la vi det høyeste alternativet til grunn.»

Selv om talla som er brukt er usikre, kan de likevel knapt hevdes å være «… halvparten av reelle avlingstall», slik Olav Magne Tonstad velger å benevne det i Bondevennen nr. 8, 2022.

Tonstad spør også «Kor er Særheim» og da med referanse til NIBIO. Vi kan forsikre om at det er stort engasjement i denne saken ved NIBIO på Særheim, blant annet i pågående prosjekt. Også de andre organisasjonene i Rogaland landbrukspark viser stor innsats for å framskaffe oppdaterte og nyere data. NIBIO er i en prosess, der tall for avling, bruken av avlingsstatistikker og mulige nye tilnærminger til bruken av slike data gjennomgås.

Arne Sæbø, leder for NIBIO Særheim

Vanskelege tal: Olav Magne Tonstad si sak i Bondevennen 11.februar 2022. Faksimile.