Rundballepresse

Eie eller leie: Om en ønsker å investere i rundballepresse bør en ha et større omfang. I tillegg bør en kanskje vurdere å kunne ta noe leiekjøring i nabolaget.

Bonden som bedriftsleder må i tillegg til å passe på dyr og jord, ha et bevisst forhold til tid og penger.

Harald Pedersen
Seniorrådgivar i Tveit Regnskap AS

I denne artikkelen vil jeg prøve å belyse hvilke faktorer en må tenke på om en skal kjøpe tjenesten eller gjøre den selv. Typiske tjenester som dette er aktuelt for på en storfegard vil være maskinarbeid og vedlikeholdsarbeid av eiendom og jord.

Begrenset med tid

Å gjøre en jobb krever tid, penger og kunnskap. Her må hver enkelt bonde vurdere i sitt eget tilfelle. Noen driver gard med begrenset omfang på deltid. Andre har stor drift, gjerne også med egne ansatte. Den som driver på deltid har begrenset med tid hjemme på garden og må kanskje ta seg fri fra lønnet arbeid for å få jobben gjort, mens den som er hjemme på fulltid, ofte har så stor drift at en må vurdere hvilken jobb en tjener mest penger å gjøre selv. Det er med andre ord svært viktig å verdsette sin egen arbeidsinnsats og å avgjøre hvor en har mest igjen for innsatsen sin.

Slipper å investere

Når en leier tjeneste så slipper en å investere i utstyret som kreves. Jobben blir gjort og fakturaen på arbeidet kommer i postkassen. Vi vet eksakt hva jobben koster. Det er den som tilbyr tjenesten som bærer risikoen med tidsbruk, finansiering, vedlikehold og lagring av utstyret/redskapen.
Den som tilbyr tjenesten er kanskje også profesjonell på sitt fagfelt. Spesielt viktig er dette på vedlikeholdsarbeid på bygninger og eiendom. En byggmester gjør nok snekkerarbeidet både raskere og fagmessig bedre enn om den jevne bonde gjør dette selv. Det samme ser en på gravejobber. Noen gårdbrukere er flinke å grave, men ofte er den profesjonelle entreprenøren best. Samtidig slipper en å bruke egen tid samt å investere i gravemaskin. Alternativ bruk av tiden kan være å optimalisere driften på garden, bruke tid med dyrene eller evt. lønnet arbeid utenom garden.

Vanskelig å verdsette

Når en investerer i redskaper/utstyr selv er det vanskeligere å sette en pris på hva jobben har kostet. Hvor lang tid bruker en på jobben og hva er satsen på eget arbeid? Hvor lang levetid har redskapet vi har investert i? Hvor mye vedlikehold og reparasjoner blir det? En må ordne finansiering, sette av tid til vedlikehold og ha egnet lagringsplass.
Har en investert i eget utstyr kan en redusere kostnader til eget bruk ved å utføre leiekjøring hos naboer. Motsatt så har kanskje har en nabo investert i utstyr som du kan leie. En ser også naboer som investerer sammen i utstyr begge trenger. (Bare pass på at en ikke kan bruke utstyret på to plasser samtidig …)
Når det kommer til å leie tjenester må en også spørre seg om det er aktører i nærheten som tilbyr den tjenesten en trenger. Når en leier tjenester til f.eks. jordarbeiding, gjødselkjøring, slått, høsting osv. spiller også værforhold en svært viktig rolle. Derfor må arbeidet kunne utføres på riktig tid enten det er som leid tjeneste eller egeninnsats med egne maskiner.

Eksempel – Rundballepressing

Innhøsting av grovfôr med rundballepresse er svært vanlig. Dette er typiske tjenester som leies inn. Men det er også svært vanlig hos de med litt større omfang å investere i eget utstyr.

Leie rundballepressing:

Ved å leie tjeneste til rundballepressing ender ofte komplett tjeneste inkl. plast og slåing rundt kr 200 +mva pr. rundballe (Kostnaden er nok mindre på store ekrer under ideelle forhold). Det er kostnad til plast/nett med ca. kr 60 + mva, samt slåing som koster kanskje kr 30 pr rundballe. En betaler da ca. kr 110 + mva pr. rundballe for å få jobben gjort, inkl. traktor og fører (men uten plast/nett og slåing).

Kjøpe rundballepresse:

Ved å investere i eget utstyr forutsetter en her at en har egnet traktor og bruker timesats traktor inkl. drivstoff og fører på kr 700 pr time. Antar at en presser 20 baller i timen slik at kostnad til traktor vil være kr 35 pr. rundballe.
Investere i ny Biopresse, nypris kr 650.000 + mva, levetid/nedbetalingstid 10 år, salgsverdi om 10 år kr 150.000. Rente 4 %, dvs. nedbetaling og renter kr 60.000 pr år. En som presser 1.000 rundballer i året vil da få en pris pr. balle på kr 60. Det er da ikke tatt med noe vedlikehold. Traktor kr 35, rundballepresse 1.000 baller årlig kr 60 = kr 95 + vedlikehold.
Årlig nedbetalingskostnad på pressen er kr 60.000. Denne kostnaden skal fordeles på antall baller produsert årlig. For enkelthets skyld ser en bort fra ulik slitasje ved ulike volum. Tabellen viser kostnaden pr ball og totalkostnad ved ulike volum.
Som en ser av eksempelet er det liten forskjell pr balle ved et omfang på 1.000 baller årlig. Forskjellen blir nok enda mindre om en tar med vedlikehold. Hvis en vurderer å investere i egen rundballepresse må en ha et visst omfang. En bør kanskje tenke på noe leiekjøring hos de nærmeste naboene. De som har mindre omfang bør leie tjenesten. Dette frigjør også egen tid. Eventuelt kan en kjøpe brukt utstyr med mindre investeringskostnad, men da må en gjerne en ta høyde for økte vedlikeholdskostnader.

Tabell som viser priser med eget utstyr vs å leie kontraktører

Stikkord denne saka: ,