bv07_aktuelt2

En feltstudie gjort i 2012 viste at antall dødfødte lam hos søyer med 3 eller flere lam ble redusert dersom søyene fikk ekstra Evitamin de siste 7 ukene av drektigheten. Søyer med ett eller to lam fikk ingen effekt på antall dødfødte med ekstra E-vitamin.

Ingjerd Dønnem, Åshild T. Randby, Tormod Ådnøy, Geir Steinheim, frå Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU
Finn Avdem, frå Nortura
Lisbeth Hektoen, Åshild Øritsland Våge, frå Animalia
Siv Meling, Steinar Waage, frå Institutt for produksjonsdyrmedisin, NMBU

Det anbefales derfor å tildele minst 470 IE E-vitamin i tillegg til grovfôr de siste 7 uker før lamming til søyer som er ventet å få minst 3 lam. Dette daglige tilskuddet gjelder som sum for kraftfôr, mineral/vitamintilskudd og spesielle E-vitaminpreparat.

Behovsnormer utviklet i USA (NRC, 2007) for E-vitamin til sau er betydelig oppjustert siden tidligere oppgitte behov.
E-vitamin har mange funksjoner hos sauen og har blant annet betydning for immunforsvaret. Formålet med feltstudien var å undersøke betydningen av E-vitamin på lammedødelighet og levedyktighet, og tilvekst hos lamma under norske forhold.

Feltstudien ble gjort i samarbeid med 19 gardbrukere fordelt utover landet. De stilte med til sammen 2300 NKS-søyer og sto for den praktiske gjennomføringa, sammen med Nortura-rådgivere, lokale veterinærer, Animalia og NVH- seksjon for småfeforskning. Etter fostertelling ble hver besetning delt inn i to grupper. Den ene forsøksgruppa ble tildelt ekstra E-vitamin (Pluss Ekonsentrat).
Den andre gruppa fikk det samme tilskuddsfôret, men uten E-vitamin (placebo). Begge tilskuddene ble tildelt i mengde på 20 g per dyr per dag de siste 7 ukene i drektigheten. Fra hver besetning ble det tatt prøver av grovfôret for å analysere innhold av E-vitamin, og det ble beregnet hvor mye E-vitamin søyene fikk fra kraftfôr og mineral/vitaminblandinger som ble tildelt søyene.

Resultatene viste at det var stor variasjon i innhold av E-vitamin i grovfôret i besetningene. Andel dødfødte lam var statistisk sikkert lågere hos søyer med ekstra E-vitamintilskudd (4,90 %) enn søyer uten ekstra E-vitamintilskudd (6,38 %). Effekt av å gi ekstra Evitamin skyltes kun en effekt oppnådd hos søyer med 3 eller flere lam. Søyer med ett eller to lam fikk ingen effekt på antall dødfødte med ekstra E-vitamin.

Ekstra E-vitamin hadde ingen påvirkning på andel lam som døde inne og på vårbeite. Derimot ga ekstra E-vitamin statistisk sikker lågere total dødelighet hos søyer som fikk 3 eller flere lam. Forekomsten av infeksjonssykdommer var noe uventet høgere hos søyer med ekstra E-vitamin enn søyer uten ekstra E-vitamin.
Men dette var ingen statistisk sikker forskjell. Sykdomsforekomsten var låg og datamaterialet var for lite til å si noe om ekstra E-vitamin påvirker forekomsten av infeksjonssykdommer hos søyer. Det var ingen forskjell på verken fødselsvekt, vårtilvekst eller tilvekst fra fødsel til høstveiing mellom lam etter søyer med og uten ekstra E-vitamin.

Stikkord denne saka: ,