Møkkete gulv: Hygienen i fjøset kan være avgjørende for om smittestoffet får overtaket.

Tidlig avdekking kan få sjukdommen ut av fjøset.

Harald Holm
Prosjektleder Kontrollprogram for bekjempelse av BRSV og BCoV
Åse Margrethe Sogstad
Spesialrådgiver klauv-, kalve-, og ungdyrhelse | TINE Rådgiving

Det anbefales rutinemessig klauvskjæring minst to ganger i året av alle kyr og av kviger eldre enn 18 mnd. I tillegg bør du ha et våkent øye for sår i og rundt klauvspalten (foran og bak) og opp mot biklauvene. En egen, enkel klauvboks er nyttig for enkeltdyrsoppfølging i alle besetninger. Kikk også på dyras rygglinjer. Krum rygg er ofte et tegn på smerter i klauvregionen. Det har vært eksempler på besetninger der man har oppdaget ett eller få tilfeller og har fått behandlet disse tidlig eller rett og slett utrangert dyra, og dermed blitt kvitt sjukdommen. Dersom digital dermatitt etableres skikkelig i besetningen, er sjukdommen vanskelig å bli kvitt.

Gå systematisk til verks

Fempunktsplanen for å kontrollere digital dermatitt (DD) er utviklet for å redusere forekomsten og spredningen hos storfe. Gjennomføring og oppfølging av planen vil redusere antallet nye tilfeller over tid. Reduksjon av smittepresset vil trolig kreve langvarige og vedvarende tiltak. Hyppig oppfølging med evaluering av resultater det første året anbefales. Redusert smittepress i rammede besetninger vil gjøre det lettere å unngå smitte i friske besetninger.

 1. Unngå kontakt med dyr fra andre besetninger
  Det beste er å unngå enhver form for kontakt med dyr fra andre besetninger og innkjøp av dyr. Dersom dette ikke er mulig, ta kun inn dyr fra besetninger som med elektronisk buskaps- og individattest kan dokumentere regelmessig klauvskjæring uten DD historikk.
 2. Reduser eksponering for gjødsel
  Legg til rette for minst mulig oppholdstid i gangarealet ved gunstig kutrafikk, ikke for stor dyretetthet, komfortable liggebåser, god tilgang på fôr og vann og sist, men ikke minst: sørg for optimalt reinhold. Unngå også å flytte utstyr og gjødsel mellom dyregrupper.
 3. Ukentlige observasjoner
  Det er viktig å avdekke og behandle nye tilfeller og vedvarende tilfeller så tidlig som mulig. Be veterinær sette opp en behandlings- og kontrollplan i samarbeid med klauvskjærer. Utfør regelmessig klauvskjæring, helst av sertifisert klauvskjærer, med registrering av all sjukdom i Kukontrollen/Storfekjøttkontrollen. Slik sikrer du god oversikt over utviklingen i besetningen.
 4. Fotbad er nødvendig
  Reine klauver og desinfiserende fotbad for å forebygge videre spredning i besetningen er et naturlig punkt på kontrollplanen. Vær nøye med utskifting av fotbadet og å bruke badet slik det er anbefalt fra leverandør. Ha hyppig oppfølging for å evaluere fotbadets virkning.
 5. Sett mål!
  Følg med på forekomst og antall nye tilfeller for å evaluere effekt av tiltak. Les mer om digital dermatitt, behandling og smittereduserende tiltak her: http://storfehelse.no/klauv/klauvlidelser/ digital-dermatitt

Kan bli ille: Det er alltid mulig å få inn en mer alvorlig form for digital dermatitt enn den man allerede har. Vær uansett kritisk ved innkjøp av dyr. Foto: Renato Miranda

Stikkord denne saka: