17_fagartikkel1

 

Godt beite kan gi grunnlag for produksjon av mye melk og god økonomi. Men for å vurdere beite, produksjon og fôring rett kreves god planlegging og oppfølging. Det kan være utfordrende å ha høy produksjon og samtidig ha et høyt fett – og protein­innhold i melka. Det er viktig å lære av erfaringer en gjør!

 

Bengt Egil Elve
Felleskjøpet Rogaland Agder

 

Overgang til beite

Fôringsmessig er det en stor overgang for kyrne å gå fra innefôring til beite. Beiteslipp om våren bør skje allerede når grashøyden er 8 – 10 cm. Optimal grashøyde på beite er omtrent 15 cm, men lavere fôropptak den første tiden, og rask vekst i graset, gjør at beitene lett blir overvokst om våren. Det er gunstig med gradvis tilvenning med bare noen få timers beiting de første dagene, og innefôring med surfôr om nettene de første ukene.

Fettprosent på beite

Beitegras, og spesielt ungt gras, inneholder ofte lite fiber, som også er svært lettfordøyelig og gir mindre strukturvirkning. I tillegg kan det være mye protein og sukker. I forhold til mer utviklet gras inneholder beitegraset litt mer fett, med en fettsyresammensetning som er mer ugunstig for vommiljøet. Det vil si større andel umettete fettsyrer i forhold til mettete fettsyrer.

Enkelte bruk opplever at det kan være vanskelig å opprettholde fettprosenten i melka produsert på godt beite. Det kan ha sammenheng med lite struktur og lett fordøyelige næringsstoff i fôrrasjonen, sammen med ugunstig fettsyresammensetning.

En stor del av umettete fettsyrer mettes i vom, og i slike fôringssituasjoner kan det dannes trans-fettsyrer og ulike CLA-fettsyrer. Disse fettsyrene vil senke fettinnholdet i melka.

Tiltak ved lav fett %

Fettprosenten i leverandørmelka blir regnet som normal rundt 4,0 til 4,2. På beite er det nok vanligere med lavere (0,2 – 0,4 % -enheter) fettinnhold enn ved innefôring. Fettprosent på under 3,5 må betegnes som fettdepresjon. For å forsøke å begrense nedgangen i fettinnholdet kan det svare seg å vurdere å:

•  Gi rundballesurfôr, enten i forbindelse med melking eller som innefôring om nettene.

Dette gir mer struktur i rasjonen.Stimulerer til mer drøvtygging og spyttproduksjon, som senker faren for sur vom.

I tillegg gir det jevnere fôropptak ettersom beitekvaliteten varierer.

•  Gi kyrne mulighet til å få strukturfôr på beitet.

Dersom det er mulig, gi tilgang til utmarksbeite eller randsone med utvokst gras.

Gi halm på beite, baller med kuttet halm i en fôrhekk med tak over kan være en mulighet.

•  Ha et godt fôringsregime på kraftfôr

Ikke gi for mye kraftfôr i dagsrasjonen.

Ikke gi for mye kraftfôr ved hver fôring, maks 3 – 4 kg.

Ikke gi kraftfôr på “tom mage”. Gi kyrne mulighet til å ete grovfôr før kraftfôr.

•  Tilskudd av fett i rasjonen kan hjelpe, men det må vurderes nøye hvilken fettype og hvor mye som skal gis.

Det bør brukes en viss mengde vombeskyttet fett, og fett med høy andel C16:0.

Andel fett i dagsrasjonen bør ikke overstige anbefalt maksimumsgrenser, alt etter type og grad av beskyttelse.

Feil bruk av fett kan gi dårlig fôrutnyttelse, lav proteinprosent og lav avdrått.

Kraftfôrsortiment til beite

Formel-kraftfôr beregnet til beitebruk har mer fiber, er tilsatt buffer og har et mineralnivå tilpasset beite. Dette er med på å gjøre fôrrasjonen mer robust.

 

Formel Favør 90 Låg       

Anbefales til kyr med moderat avdrått og som har tilgang til proteinrikt beitegras f.eks på forsommeren. Ureaverdiene vil gå ned ved bruk av Formel Favør 90.

 

Formel Favør 80 Nøytral  

Kraftfôrblanding som egner seg til normalt godt beite og ønske om moderat ytelse. Er beiteforholdene litt varierende gjennom sesongen, både i mengde og kvalitet, vil Formel Favør 80 sikre dekning av protein til kyrne.

 

Formel Favør 70 Høg    

Passer til utmarksbeite eller svakt gjødslet beite. Da vil proteininnholdet i graset være lågt og en må benytte en Formel-blanding med høg PBV.

 

Formel Elite 90 Låg  

Anbefales der en ønsker en høg mjølkeproduksjon og har godt forsommerbeite/hå med høgt innhold av protein. Passer også godt der det er intensiv skifte-/stripebeiting. Ureaverdiene i mjølka vil normalt gå ned ved bruk av Formel Elite 90.

 

Formel Elite 80 Nøytral 

Kraftfôrblanding som egner seg til normalt godt beite og ønske om høg mjølkeproduksjon, eller ved systematisk tilleggsfôring med grovfôr i beitesesongen.

 

Formel Elite 70 Høg  

Passer til utmarksbeite eller svakt gjødslet beite, og ønske om en høg mjølkeproduksjon. Da vil proteininnholdet i graset være lågt og en må benytte en Formel-blanding med høg PBV.

 

Formel Biff Intensiv       

Aktuell til mjølkekyr i situasjoner med lite beite, for eksempel ved langvarig tørke eller nedbeiting. Formel Biff Intensiv anbefales når kraftfôrmengdene på beite overstiger 10 kg per ku per dag.

 

Formel Energi til beite

Formel Energi 90 eller 80 er på enkelte bruk også brukt til beite. De kraftfôrsortene gir mer energi og protein i forhold til hvor mye kraftfôr som brukes. I tillegg har de en mer gunstig stivelses- kvalitet, slik at kyrne tåler litt større kraftfôrmengder både pr. fôring eller i dagsrasjonen.

Det kan være en enkel løsning dersom en har et mål om høy ytelse, og ikke har mulighet til å skifte kraftfôrsort så ofte, eller et godt fôringsregime ved kraftfôrtildeling.

 

Vurdering av beite

Det er krevende å vurdere beitekvalitet og fôropptak på beite. Både kvaliteten og tilveksten på graset varierer mye fra vår, til sommer, til høst. Stell av beitet med ulike beiteskift, pussing og gjødsling vil gi bedre og jevnere kvalitet.

Effektiv beitetid og fôropptak kan variere mye etter vær og forhold. Både surt vær og sterkt solskinn og temperaturer på over 20 -25 grader kan gi redusert beitetid.

Ved å lære seg å vurdere hungergropa, gjødselkonsistensen, vurdere appetitt på eventuelt tilleggsfôr og å følge med på melkemengden som blir produsert kan en vurdere fôropptaket fra dag til dag.

Forholdet mellom fett og protein, og ureaverdier, kan være litt mer langsiktige styringstall på hvordan fôringen fungerer.

Svært godt beite er beite med flere skifter, godt gjødslet, grashøyde 15-20 cm, 2-3 dagers beiting på hvert skift og pussing av beitet etterpå. Formel Elite 90 og Formel Favør 90 er kraftfôr med negativ PBV og som vil passe til svært gode beiter.

Vanlig beite kan være kulturbeite, eller beite på fulldyrket mark men uten skifter. Her kan det passe med Formel Favør 80 eller Formel Elite 80 ved større kraftfôrmengder.

Dårligere beite, kan være sterkt overvokst eller svakt gjødslet kulturbeite eller utmarksbeite. Med lav PBV på beitet passer kraftfôr som Formel Favør 70.

Denne artikkelen peker bare på noen nøkkelpunkt om fôring i beitesesongen. I tillegg må det være plan for beiteskjøtsel, snylterbehandling, tilgang til godt drikkevann og sikring av farlige steder på beitet.

God beitedrift er krevende, lær av de erfaringene som gjøres, forsterk det som er vellykket, forbedre det som ikke er like vellykket.

Lykke til med beitesesongen 2012!

 

Forslag til kraftfôr sort og mengde på beite:

 

Dags- avdrått Svært godt beiteSvært høgt fôropptak

PBV-nivå over

50 g per kg TS

Godt beiteHøgt fôropptak

PBV-nivå 30-50 g

per kg TS

Middels godt beiteModerat fôropptak

PBV-nivå 5-30 g

per kg TS

Ugjødsla beite/utmarkLågt fôropptak

PBV-nivå under

5 g per kg TS

15 kg 1 kg Formel Elite 80 Nøytral 1 kg Formel Elite 80 Nøytral

3 kg Formel Favør 70 Høg/

Formel Elite 70 Høg

20 kg 1 kg Formel Elite 90 Låg 2 kg Formel Elite 80 Nøytral 3 kg Formel Elite 80 Nøytral

5 kg Formel Favør 70 Høg/

Formel Elite 70 Høg

25 kg 3 kg Formel Elite 90 Låg 4 kg Formel Elite 80 Nøytral 5 kg Formel Elite 80 Nøytral

7 kg Formel Favør 70 Høg/

Formel Elite 70 Høg

30 kg 5 kg Formel Elite 90 Låg 6 kg Formel Elite 80 Nøytral 7 kg Formel Elite 80 Nøytral

8 kg Formel Favør 70 Høg/

Formel Elite 70 Høg

35 kg 6 kg Formel Elite 90 Låg 7 kg Formel Elite 80 Nøytral 8 kg Formel Elite 80 Nøytral

9 kg Formel Favør 70 Høg/

Formel Elite 70 Høg

40 kg 7 kg Formel Elite 90 Låg 8 kg Formel Elite 80 Nøytral 9 kg Formel Elite 80 Nøytral

 

 

 

Stikkord denne saka: