Må ha ly: Sauer kan godt gå ute hele året der klima tillater det, men da må de ha tilgang til hus. Foto: Liv Kristin Sola

Hvordan skal vi sikre dyr bevegelse og samtidig beskytte dem mot vær og vind? Hvor nøye og hvor ofte skal vi se hvert enkelt dyr for å sikre at vi oppdager sjukdom og skade så tidlig som mulig? Her er kravene til hus til sau utenom normal beiteperiode.

Arvid Reiersen, region Sør og Vest, Mattilsynet

Dette sier dyrevelferdsloven

  • Dyrevelferdsloven krever i §23 at dyr skal ha adgang til egnet og trygt tilholdsrom – hus – utenom normal beiteperiode.
  • Samme paragraf krever at dyreholder skal sikre dyr et levemiljø som fremmer god helse og gir muligheter for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd.

Viktig velferd for sauen

Det er et velferdsgode for sau å komme ut når det ikke er for dårlig vær. For hest og storfe er dette slått fast i Forskrift om hold av hest og i økologiregelverket for storfe.
Sau som oppstalles inne skal holdes inne om natten, men bør slippes ut på dagtid når det er vær til det. Det er ikke krav om at sauene skal ha kontinuerlig tilgang til sauehuset i løpet av dagen. Dersom du slipper ut sauene om morgenen, lukker grindene og tar dem inn om kvelden, så er slik drift etter regelverket.
Hold av sau inne hele vinteren er mange steder nødvendig fordi vær og snøforhold gjør annen drift lite aktuelt. Dette er ikke ideelt og smittepresset kan bli utfordrende uten kraftig og god ventilasjon. Mange har og erfart at oppstalling av sau inne hele vinteren fører til flere og alvorligere komplikasjoner i lammingen sammenlignet med sau som gis tilgang til bevegelse ute.

Hva er normal beitesesong?

For Sør-Vestlandet og ytre strøk av Vestlandet regnes normal beiteperiode i utgangspunktet fra 1. mai til 1. november. Dette er et utgangspunkt som er fleksibelt i begge ender. Ved tidlig vår og mild og sen høst vil det være år der sauene har det godt også i november og april. Det er likevel en risiko for brått surt høstvær og altfor kalde netter for spedlam om våren. Det er dyreeiers ansvar at sauer og lam ikke utsettes for slike forhold og sørger for at de har adgang til hus.
I Rogaland beites det en del raigras utover høsten. Som et utgangspunkt kan dette bare skje på dagtid etter 1. november, men dette er som nevnt over fleksibelt. Vinterbeiting – beiting fra 1. desember til 1. april – kan bare skje på dagtid kombinert med eventuell tilleggsfôring.

Hva er utedrift?

Utedrift er hold av sau uten adgang til hus. Dette er ulovlig og krever en dispensasjon fra Mattilsynet. Det gis bare dispensasjon til hold av villsau, gammelnorsk spelsau og svartfjes. Dispensasjonen gis på vilkår i inntil fem år etter at Mattilsynet har vurdert lokaliteten og driftsplanen.

Hva er utegang?

Utegang er når sau holdes slik at de har tilgang til hus og kan gå inn og ut når de vil. De kan fôres inne eller ute.
Fôring ute er ofte krevende i mildværsperioder. Det er ikke akseptabelt at sau må gå gjennom mye sørpe for å komme til maten eller for å komme inn. Det er heller ikke akseptabelt at ungsauer/årslam går sammen med voksne sauer og skal kjempe om maten. Dette fører til at de får for lite mat.
Det er krav om at gulv i hus med sau på utegang skal ha tilstrekkelige varmetekniske egenskaper. Det er ikke lov å ha strekkmetall eller betonggulv til sau på utegang.

Stikkord denne saka: