bv22_fag

Mattilsynet driver et omfattende arbeid med å ta prøver og kartlegge forekomsten av antibiotikaresistente gule stafylokokker (LA-MRSA) i norske svinebesetninger. Alle avls-, smågrisproduserende og kombinerte besetninger som har mer enn ti purker vil få besøk av Mattilsynet.

 

Marit Ladegård Manhenke,
seniorrådgiver, Mattilsynet

Etter at det sommeren 2013 ble påvist LA-MRSA i norske svinebesetninger, besluttet Mattilsynet å kartlegge utbredelsen av disse motstandsdyktige bakteriene i Norge.

Kartleggingen avsluttes i juni i år

Uavhengig av kartleggingen blir det fremdeles gjennomført omfattende sanering av allerede kjente, smittede besetninger fra utbruddet i fjor sommer.

Overordnet mål

Det er hensynet til folkehelsa som er årsaken til at Mattilsynet legger ned så mye ressurser i å kartlegge LA-MRSA i svinebesetninger. Målsettingen er å gjøre Norge fritt for bakterien. Det er en ambisiøs strategi, men i og med at det per dags dato antagelig finnes svært lite LA-MRSA i Norge, mener vi at det er realistisk mål.

Hva er LA – MRSA?

LA -MRSA er forkortelsen for meticillin-resistente Staphylococcus aureus («gule stafylokokker») som er dyreassosiert og som har utviklet motstandskraft mot viktige antibiotika. Gule stafylokokker forekommer vanlig hos både dyr og mennesker.
Dyr kan smitte mennesker og motsatt. Bakterien gir ikke sjukdom på dyr. Normalt gir LA-MRSA ingen skade, men kan av og til være årsak til alvorlige infeksjoner hos mennesker med nedsatt immunforsvar og være svært vanskelig å behandle.

Hvorfor vil vi kartlegge og bekjempe forekomsten av MRSA i svinebesetninger?

MRSA i svinebesetninger kan smitte til mennesker. Dette kan bety at mennesker blir motstandsdyktige mot de vanligste og mest effektive medisiner som benyttes mot bakterielle infeksjoner.
Folk som jobber i tett kontakt med dyrene er særlig utsatt for å bli smittet, og står dermed også i fare for å bringe smitten videre. Vi oppfordrer derfor sterkt til å være nøye på smitteforebyggende tiltak. Det er også viktig å undersøke med lege om bakterien har smittet folkene på gården, hvis svinebesetningen får påvist LA-MRSA. Dersom noen på gården tester positivt, er det viktig å iverksette behandling for å eliminere bakterien før den gjør skade.
Norske folkehelsemyndigheter frykter også at en smittespredning til mennesker fra infiserte svinehold kan gi alvorlige problemer dersom smitten får innpass i helseinstitusjoner der immunforsvaret til pasientene er nedsatt.
Folkehelsemyndighetene ønsker derfor at veterinærmyndighetene og husdyrnæringen gjør det som er mulig for å hindre at MRSA som er tilpasset husdyr, og som har folkehelsemessig betydning, får fotfeste.

Kartleggingen

I utgangspunktet ønsker Mattilsynet at besetninger som tester positivt skal saneres. Det er likevel besluttet at inntil kartleggingen er ferdigstilt skal prøvene anonymiseres. Dette er fordi vi ønsker å se om omfanget av smitten er i en størrelsesorden som er mulig å eliminere ved sanering. Mattilsynet, i samarbeid med departementene, arbeider nå med å få på plass et forvaltningsmessig og økonomisk rammeverk i tråd med dette.

Når blir eier informert?

Eier informeres om prøveresultatene og om hvilke tiltak som skal iverksettes når kartleggingen er avsluttet. Dette vil tidligst skje i løpet av juli.

Hvordan foregår undersøkelsene?

Mattilsynet tar prøver med sterile kluter fra huden bak ørene på inntil 60 griser (fordelt på purker, smågriser, slaktegriser/rekrutteringsdyr) og fra miljøet i hver besetning.

Hva kan du gjøre for å redusere faren for å bli smittet med MRSA i infiserte besetninger?

Risikoen for å bli smittet med MRSA fra infiserte griser reduseres vesentlig hvis du tar disse forholdsreglene når du jobber i grisehus:
Bruk engangshansker, gjerne dobbelt lag
Grundig vask og desinfeksjon av hender
Bruk kirurgisk munnbind
Bruk egne overtrekksklær i grisehuset
Hvis praktisk mulig, dusj etter avsluttet arbeid

I resten av Europa er bakterien svært utbredd. Det er derfor svært viktig at personer som har vært i eller kommer fra utlandet, forebygger smitte til grisene med de smitteforebyggende tiltakene nevnt ovenfor.
Mer detaljert informasjon om smitteforebyggende tiltak mot MRSA finnes på Mattilsynets hjemmesider: http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/svin/tiltaksliste_mrsa.10074/BINARY/Tiltaksliste%20MRSA

Stikkord denne saka: