bv41_fag
Norske fjørfeflokker er blant verdens beste. Det stiller topp krav til kvaliteten på feltforsøk.
Illustrasjonsbilde fra Bondevennen sitt arkiv.

Forskning og utvikling er viktig grunnpilarer i Kromat fjørfefôr. Felleskjøpet er opptatt av å sikre at vårt fôr og vår rådgivning er godt tilpasset norsk fjørfeproduksjon. Dyrematerialet er internasjonalt – mens produksjonsforholdene og råvaretilgangen er norske.

Trude Ulven, Produktsjef fjørfe, Felleskjøpet Agri
Maria Risdal, Fagleder fjørfe, Felleskjøpet Rogaland Agder

Felleskjøpets erfaring viser at det er behov for lokale tilpasninger av internasjonal rådgivning for å produsere fjørfe i Norge. Norske fjørfeflokker presterer blant verdens beste og stiller noen andre krav til vårt fôr og rådgivning enn det de internasjonale standardene tilsier.

Feltforsøk

Gjennom flere år har Felleskjøpet hatt godt samarbeid med bønder som har spesielt tilpassede fjørfehus for feltforsøk. Det har gitt muligheter for å teste og se effekten av ulike råvarer og næringsinnhold i både konsumeggbesetninger og slaktekyllingbesetninger under praktiske forhold. Forsøkene blir blant annet planlagt ut ifra status på produksjonsresultater, tilbakemeldinger fra markedet og kunnskap fra konferanser og møter i inn- og utland.

Spesialisering

Felleskjøpet har gode forsøksfasiliteter til slaktekylling, men vi har savnet et spesialisert anlegg for å drive detaljerte norske forsøk på verpehøns med flere forsøksledd. Ole Egge, eggprodusent og styreleder i Norwegian Antibodies, så behovet vårt, og så samtidig en mulig løsning. Egge har den unike kombinasjonen av praktisk erfaring som mangeårig eggprodusent og som kommersiell produsent av antistoffer fra egg til den internasjonale diagnoseindustrien. Det er nitide krav til oppfølging og registrering som kreves for å drive med antistoffproduksjon. Denne kompetansen kan overføres til de behovene som Felleskjøpet Fôrutvikling har til oppfølging av sine forsøk. Når Egge i tillegg hadde ledig plass i sitt nye forsøksanlegg, var det liten tvil om at dette kom til å bli et gunstig samarbeid.

Anlegget

Det nye anlegget består av tre adskilte rom med to burhøyder i hvert rom. Det har vært et tett samarbeid med Victorsson for å spesialtilpasse rommene for forsøk. Det er tatt høyde for flere ulike muligheter for styring av fôr og miljø. Fokus har vært på å få kontroll på flest mulige av variablene som påvirker eggproduksjon slik at så lite som mulig blir overlatt til tilfeldigheter. Victorsson har hatt god bruk for sin kreativitet i arbeidet med å tilfredsstille alle behovene for styring og kontroll som ble spesifisert for huset av utviklingssjef i Felleskjøpet Fôrutvikling, Gorm Sanson. Utprøving av fôr med ulikt næringsinnhold eller ulike råvarer blir en selvfølgelig del av våre tester i det nye anlegget. Men eggproduksjon er så mye mer enn bare fôr. Styring av flokkens produksjon og husets miljø er også svært viktig for å sikre god velferd og gode produksjonsresultater. Det nye forsøksanlegget er derfor tilpasset individuell og fleksibel styring av miljøet i hvert enkelt rom. Vi ønsker å ha muligheten til å se på effekten av lysstyrke, lysprogram, temperatur og luftkvalitet i flere ulike kombinasjoner under kontrollerte forhold.

Effektene av forsøkene

Å fortsette med det samme er ikke et alternativ når det gjelder fjørfe. Fjørfeproduksjon kjennetegnes av en stadig utvikling av hybridene samtidig som vi får ny kunnskap om hva som skal til for å sikre helse og velferd og god produksjon hos våre flokker. Anlegget er ikke helt ferdig enda, men det er ingen tvil om at så snart de første hønene er satt inn vil dette gi oss gode muligheter. I forsøk av denne typen ønsker vi å se på effekten av lysstyrke, lysprogram, temperatur og luftkvalitet i kombinasjoner under kontrollerte forhold. Det vil altså bli kontinuerlige målinger av loggføring av temperatur, fuktighet, lysstyrke, CO2 og ammoniakk, vann- og fôrforbruk.

 

Stikkord denne saka: