bv06_fag1

 

Trass i store utfordringer for bøndene, med den seine våren, ble resultatet av slakta lam bra i 2013.

Siri Kvam Haugland
Tilførselsleder hos Nortura,
småfe Forus og Sandeid

 

Våren lot vente på seg i 2013. Det skapte utfordringer for mange sauebønder. At sauene ikke kom ut på vårbeite før slutten av mai i Rogaland, er unormalt. Dårlig vekst på vårbeite gjorde ikke saken lettere, men det jevner seg som regel ut gjennom året. En god sommer og høst ordnet det meste, selv om noen nok sliter med fôrmangel. Nortura har slakta 27.000 flere lam denne sesongen sammenliknet med sesongen før. Den viktigste årsaken for økt lammeslakting er flere lam per sau. Tall fra Statens Landbruksforvaltning viser at antall sau på beite var stabilt, i overkant av 868.000 sauer, både i 2012 og 2013. Det ble sluppet 27.364 flere lam på beite i 2013. Statistikk fra Animalia viser i tillegg at Nortura har tatt markedsandeler også i 2013.
Her er gjennomsnittlig slaktevekt ved Nortura sine slakteri:
Slakteri: 2012 2013
Forus 18,84 kg 18,85 kg
Sandeid 18,38 kg 17,86 kg
Førde 18,84 kg 18,28 kg

Som dere ser ut fra tallene over, er det ikke stor nedgang i slaktevekt fra 2012 til 2013. Forus har en ørliten oppgang. Dette skyldes nok at lågheiene hadde et bedre år enn heiene høyere oppe. Både klasse- og fettklassifisering er omtrent som i 2012. Det viktigste er likevel at det blir slakta kvalitetslam. Det er mest lønnsomt både for bonden og Nortura.

Stjernelamstoppen

Vi vil gratulere sauebøndene i Troms, som troner øverst når det gjelder prosentandel stjernelam. Videre kom bøndene i Buskerud fylke på andre plass, mens Rogalands sauebønder kom på tredje plass i landet når det gjelder stjernelam.
Her er oversikt over prosentandelen stjernelam etter fylke:
Fylke Stjernelam i %:
Troms 77,50
Buskerud 76,79
Rogaland 74,92
Sogn og Fjordane 73,00
Hordaland 64,54
Vest-Agder 74,83
Aust-Agder 68,20

Bedre pris og høyere tilleggsytelser

Det har vært en svært positiv prisutvikling på lam i 2013. Middelprisen per kilo lam inkludert tilleggsytelser, gikk opp med 4,70 kroner. Det er flere grunner til prisøkningen. Nortura vedtok å øke middel engrospris med 3,20 kroner for andre halvåret i 2013. (Vi er nå over i volumsmodellen og Nortura setter prisen i markedet). Det meste av prisøkningen er tatt ut av markedet. Skinnverdien har også vært høyere. Tilleggsytelser har økt med 0,85 kroner per kilo lam. Tilleggsytelser som sesongtillegget og lammeringer er en grunn til økning.

Lammeringer

I 2013 er det registrert 428 lammeringer i Nortura. 62,5 prosent av alle sauer og lam slakta i Nortura denne sesongen kom fra leverandører organisert i lammeringer. Medlemmene i lammeringene oppnår et middel puljetillegg på 38 kroner per sau/vær/lam. I tillegg får alle sauer/værer/lam levert gjennom en lammering, 10 kroner per dyr i lammeringstillegg. Medlemmene i Nortura får utpå nyåret utbetalt kvantumstillegget for 2013. Dette er første året der ull er med i kvantumsgrunnlaget. På grunn av dette, har middel kvantumstillegg per kilo kjøtt av sau/lam i Nortura økt fra 1,07 kroner i 2012 til 1,37 kroner i 2013.

ROS-analysen klar

Alle som leverte minst 15 lam til Nortura i 2013 får i disse dager ROSanalysen (resultat, oversikt, slaktedata). ROS-analysen viser kvaliteten på lammeslaktet du leverte i fjor på grunnlag av slaktedata for 2013. Her kan du sammenligne deg med gjennomsnittet i Nortura, men det viktigste er å sammenlikne med deg selv. Sett deg kvalitetsmål for 2014 og legg en plan på hvordan du skal nå måla.

– Hvordan skal vi få fram flest mulig lam?

Ved rett fôring, gode rutiner og god kontroll under lemming, klarer mange å få gode resultater.
Ultralyd gjør det lettere å fôre sauene riktig fram mot lemming. Sorter sauer og påsettlam etter hvor mange lam de skal ha. Det anbefales ikke flere enn ti til tolv dyr i hver garde. Sauer som skal ha ett lam trenger ikke mye kraftfôr, men godt grovfôr. Plasser disse i en garde du går ofte forbi, for eksempel ved døra. Med tanke på undervenning av andre lam er det greit å ha dem en plass du er ofte, slik at de ikke lurer deg. Det er også greit å ha sauer som skal ha mange lam i nærheten (sau med aktuelle lam for undervenning). Gi gjerne vitamintilskudd til drektige sauer.

Vaksine mot pulpanyre

Det anbefales å vaksinere påsettlam om høsten. Dersom påsettlamma ikke ble vaksinert siste høst, bør de vaksineres 2 ganger før lemming. Vaksineringen gjøres med fire til seks ukers mellomrom, siste gangen sammen med resten av flokken. En bør velge et tidspunkt slik at flest mulig sauer vaksineres to til seks uker før forventet lemming. Det anbefales å vaksinere hele flokken seks til åtte uker før forventet middel lemmedato. Lam som blir født om våren vil da være beskyttet gjennom antistoffer fra råmelka i åtte til tolv uker.
Et lite tips til de som har kopplam hele sommeren, er å vaksinere disse før du slipper dem ut. Kopplam har i mange tilfeller fått litt for lite råmelk, og har derfor ikke nok antistoffer. Dermed kan de være utsatt for pulpanyre. Det er kjedelig om kopplamma dør på grunn av pulpanyre, etter alt arbeidet som er lagt ned.

Litt om pulpanyre

Det er en akutt dødelig sykdom som hovedsakelig rammer lam. Vanligvis finner vi lammet dødt uten at det har vist tegn til sjukdom på forhånd. Noen ganger ser man symptomer som ustøhet, pustevansker, kramper og padlende bevegelser med beina. Pulpanyre forekommer over hele landet og rammer særlig velfødde dyr. Det er typisk med tap av store velutviklede lam ved utslipp på frodig vårbeite. Pulpanyre kan også sees om høsten når dyr som har vært på fjellet slippes på gode, næringsrike beiter, og ved oppfôring med store mengder kraftfôr. I uvaksinerte flokker kan det forekomme store tap på grunn av pulpanyre.

Lemming

Når fødselen er i gang, er det lurt å sette sauen i en egen garde, slik at den får en plass for seg selv. Da unngår du at andre søyer slikker på lammet før sauen. La lammet bli født på et tørt og lunt underlag. Bruk gjerne litt halm. Er sauens jur/spener skitne, bør du tørke det reint, gjerne med våtservietter. Dypp/spray navlen til lammet med jod/blåspray, rett etter fødsel, for å forebygge for eksempel leddbetennelse. Går fødselen normalt, la sauen gjøre jobben selv. Ved å gripe inn for tidlig, kan vi påføre sauen unødvendige skader. Må sauen ha fødselshjelp, bruk gele. Det er et fantastisk hjelpemiddel.
Når lammene er født, pass på at alle får nok råmelk. Mange melker sauene for å være sikker på at alle har fått råmelk. Sonde er et nyttig hjelpemiddel for å sikre svake og nedkjølte lam råmelk. Det er viktig at sonden blir vasket godt mellom hvert lam. Alle lam skal ha tilgang til tett underlag. Hold det tørt og rent. Stallrent (rosa pulver) er et godt hjelpemiddel for å holde bakterienivået nede. Strø dette på områder der det har blitt fuktig på grunn av lemming.
Et vått, varmt og skittent miljø kan føre til mange bakterier i sauehuset og i verste fall e.coli-bakterier (Escherichia coli), som trolig er alle sauebønders store skrekk. Tilstreb derfor et tørt miljø.
Husk at sauer som skal gå med tre lam og åringer som skal gå med to lam, må spesialfôres. Det skal mye melk til for å mette så mange lam. Sauene må fôres som toppidrettsutøvere. Ikke øk opp kraftfôrmengdenfor raskt. Fôr heller mange ganger i døgnet. Gjerne tre ganger.

Merking av småfe

Innkjøpte småfe skal fortsatt merkes med hvite merker. Småfe med elektroniske øremerker får utbetalt en kompensasjon på 12 kroner per dyr ved slakting hos Nortura.

Mange satser på sau

Det er mange nye bønder som satser på sau. Flere prosjekter for sauebonden er i gang i flere fylker. Dette er veldig bra. Vi er fortsatt i underdekning når det gjelder lammekjøtt.

Døde dyr

Mister du sauer som er over 18 måneder gamle skal du melde fra til Mattilsynet. Det kan gjøres på nettsidene til Mattilsynet. Gå inn på www.mattilsynet.no

Vil ha flere lam

Nortura trenger flere lam og har styrket staben sin på tilførselsmedarbeidere og rådgivere.

Kontakt oss hvis du lurer på noe.
Vi er der for dere:

Forus:
Siri Kvam Haugland. Telefon: 928 85 919.
E-post: siri.haugland@nortura.no
Stian Espedal. Telefon: 979 58 151.
E-post: stian.espedal@nortura.no

Sandeid:
Karluf Håkull. Telefon: 971 65 537.
E-post: karluf.hakull@nortura.no

Førde:
Johannes Nedrebø. Telefon: 905 71 243.
E-post: johannes.nedrebo@nortura.no

Agder: (Alle dyreslag.)
Trond Steinar Løvdal. Telefon: 908 81 360.
E-post: trond.lovdal@nortura.no

Vest/Aust-Agder og Dalane: (Alle dyreslag.)
Kristin Skranefjell Eikeland.
Telefon: 948 72 942. E-post:
kristin.skranefjell.eikeland@nortura.no

Til slutt en oppfordring: Gi lammene en god start, da er mye av jobben gjort.

Lykke til.

Stikkord denne saka: