Bv26_fag

 

Hvordan responderer oksene på mindre grovfôr og mer kraftfôr? Hva med lønnsomheten? Velg fôringsstrategi ut fra grovfôrsituasjonen på garden din. Tine rådgiving bidrar gjerne i fôrplanleggingen.


Alf Hadland og Jon Kristian Sommerseth,
TINE Rådgiving

Lite grovfôr til vinteren? Raskere framfôring kan være lønnsomt.

For å se på ulike strategier i okseoppdrettet, har vi gjort noen beregninger i Tine OptiFôr Ungdyr. Beregningene gjelder fra 100 kg/3 måneders alder, og fram til ønsket slaktealder og – vekt. Beregningene er kjørt med to ulike slaktealdere og slaktevekter, hhv 18 måneder/330 kg og 15 måneder/280 kg. Dette gir en daglig slaktetilvekst på ca.  565-570 gram. Hver av disse gruppene er også beregnet med 100 % og 50 % appetittfôring med grovfôr. Kjøttprisen er satt til kr 46,50 pr kg (eks tilskudd) ut fra foreløpige tall fra EK (Tine Effektivitetsanalyse for ku) for 2012.

Grovfôret brukt i beregningene er standard grovfôr fra NorFôrs fôrmiddeltabell. Det er brukt tre ulike grovfôrkvaliteter. Grovfôr med høy fordøyelighet (6,69 MJ/0,95 FEm pr kg TS), middels fordøyelighet (6,26 MJ/0,88 FEm pr kg TS) og lav fordøyelighet (5,74 MJ/0,81 FEm pr kg TS). Alle tre fôrmidlene har et tørrstoffinnhold på 28 %.

Pris på grovfôret er satt lik gjennomsnittlig variabel grovfôrpris i Tine Effektivitetsanalyse for 2012. Denne prisen er 88 øre pr Fem (Gjelder variable kostnader direkte knyttet til planteproduksjonen. Maskin, bygnings- og kapitalkostnader kommer i tillegg). Grovfôrprisen er pris for egenprodusert grovfôr og noe innkjøpt grovfôr til oksene. Kraftfôret som er brukt i beregningen har en pris på kr 3,34 pr kg (bulk), eks. frakt og ikke tatt hensyn til rabatter, bonuser etc.

Tabell 1, 2, 3 og 4 viser forbruk av grovfôr og kraftfôr, samt netto pr. kg slakt, ved ulike grovfôrkvaliteter og ulike oppdrettsstrategier. Netto pr kg slakt må ikke sammenlignes med «kjøtt ÷ fôr» i Tine Effektivitetsanalyse, da dette resultatmålet også inneholder bl.a. kjøp av dyr internt og eventuelt innkjøp av oksekalver fra andre for framfôring.

Beregningene viser at det kan lønne seg med en raskere framfôring av okser, spesielt i situasjoner der man ønsker å spare grovfôr. For å illustrere dette, kan vi se på grovfôrforbruket til en okse som vi ønsker å slakte på 18 måneder ved 330 kg slaktevekt (tabell 1), sammenlignet med en okse vi vil slakte ved 15 måneders alder og 280 kg slaktevekt (tabell 3). Har vi grovfôr med middels fordøyelighet sparer vi 765 FEm grovfôr (100 % appetitt) dersom vi slakter oksen ved 15 mnd. i stedet for 18 mnd. Kraftfôrforbruket er likt, og vi oppnår nesten samme netto pr kg kjøtt som om oksen sto 3 mnd. lengre i fjøset.

Har man knapphet på grovfôr, kan man også redusere tildelingen av grovfôr til oksene hvis man kompenserer for dette med kraftfôr.
En del produsenter opplever for tiden usikkerhet i forhold hva som kan forventes av grovfôravling dette året. Ved mangel på grovfôr, vil mange ha fokus på redusere tildelinga av grovfôr og øke innslaget av kraftfôr i fôrrasjonen.

I alternativet med en slaktealder på 18 mnd. og ei slaktevekt på 330 kg vi det gå med 9,8 FEm pr.kg slaktetilvekst (inkl. kalveperioden) under forutsetning om middels fordøyelighet på grovfôret og 100 % appetitt på grovfôret.  Ved å redusere framfôringstiden til 15 måneder vil det gi 8,8 FEm pr. kg slaktetilvekst (inkl. kalveperioden). Ytterligere reduksjon i slaktealder vil også redusere fôrforbruket pr. kg slaktetilvekst.
Redusert framfôringstid på oksene vil også ved innkjøp av oksekalver være med på fôre opp flere slakt pr. år. Dersom tilgangen på fôringskalv er god, vil en totalt kunne produsere mer økonomisk lønnsomt.

Lønnsomheten i oksekjøttproduksjonen målt som dekningsbidrag pr. kg kjøtt, har i Effektivitetsanalysen for 2012 vært kr 20,60 (uten tilskudd) i Tine Sør (foreløpige tall). Vi ser at forskjellen mellom de med best resultat og dårligst resultat, kan utgjøre kr 10,- pr. kg, målt som dekningsbidrag pr. kg  kjøtt uten tilskudd.
Dersom en fôrer  oksen fram til 280 kg slaktevekt  med  50 % appetittfôring og et grovfôr med middels fordøydelighet, vil disse beregningene vise at det er økonomisk lønnsomt.

Den nye Jordbruksavtalen,

gjeldene fra 1/7-2013, vil gi et kvalitetstilskudd for okser med kvalitet O og bedre med kr 3,70 pr. kg. Tilskuddet blir utbetalt for slakt levert fra og med januar 2014. For et okseslakt på 280 kg vil dette utgjøre kr 1030.
I sone 2 utgjør distriktstilskuddet på kjøtt kr 4,55 pr. kg slakt. For en okse på 280 kg slaktevekt utgjør det kr 1275. Dette er også forhold som må vektlegges og har betydning for produksjonsøkonomien i oksekjøttproduksjonen.

Forutsetningene kan være svært forskjellige hos melke/kjøttprodusentene og vi vil be dere ta kontakt med Tine Rådgiving for å få en nærmere beregning på egen gard.

TINEs rådgivere har et verktøy som heter Prissystem Grovfôr. Verktøyet ble laget først og fremst for salg av grovfôr, og regner ut en grovfôrpris ut fra en kvalitetsindeks basert på grovfôranalyser. Verktøyet kan også benyttes til å vurdere pris på innkjøp av grovfôr opp mot kraftfôrpris. Kontakt din rådgiver om du ønsker en vurdering av pris ved kjøp av fôr.

Tabell 1: Slaktealder/vekt: 18/330 (daglig slaktetilvekst 566 gram), 100 % appetitt. Gjelder fra 3 mnd./100 kg til oppnådd slaktevekt.

Grovfôr
kvalitet

FEm
grovfôr

FEm
kraftfôr

Sum
Em

Netto pr kg slakt, kr

Høy fordøyelighet

2895

171

3066

36,66

Middels ford.

2320

728

3048

31,31

Lav ford.

1636

1422

3058

24,54

 

Tabell 2: Slaktealder/vekt: 18/330, (daglig slaktetilvekst 566 gram) 50 % appetitt. Gjelder fra 3 mnd./100 kg til oppnådd slaktevekt. Gul farge indikerer at kraftfôrandelen i rasjonen blir for høy, og rasjonen kan ikke anbefales.
Grovfôr
kvalitet

FEm
grovfôr

FEm
kraftfôr

Sum
Em

Netto pr kg slakt, kr

Høy fordøyelighet

1450

1606

3056

22,78

Middels ford.

1162

1877

3039

20,19

Lav ford.

820

2216

3036

16,90

 

Tabell 3: Slaktealder/vekt: 15/280, (daglig slaktetilvekst 570 gram) 100 % appetitt. Gjelder fra 3 mnd./100 kg til oppnådd slaktevekt.
Grovfôr
kvalitet

FEm
grovfôr

FEm
kraftfôr

Sum
Em

Netto pr kg slakt, kr

Høy fordøyelighet

2115

196

2411

37,00

Middels ford.

1555

744

2299

30,76

Lav ford.

1022

1279

2301

24,63

 

Tabell 4: Slaktealder/vekt: 15/280, (daglig slaktetilvekst 570 gram) 50 % appetitt. Gjelder fra 3 mnd./100 kg til oppnådd slaktevekt. Gul farge indikerer at kraftfôrandelen i rasjonen blir for høy, og rasjonen kan ikke anbefales.
Grovfôr
kvalitet

FEm
grovfôr

FEm
kraftfôr

Sum
Em

Netto pr kg slakt, kr

Høy fordøyelighet

1060

1239

2299

25,11

Middels ford.

779

1509

2288

22,05

Lav ford.

514

1773

2287

19,04

Stikkord denne saka: ,