Oversikt over tidlegare blad – 2014

Trykk her for å gå til oversikt 2013

Bondevennen 30/31 – 1. augustAlf Kvia, Farsund, dyrkar korn på Kviljo på Lista. Det har blitt mykje vatningsarbeid denne våren, og sjølv med vatningsanlegg har det vore krevjande. Då Bondevennen var på besøk hadde kornet fått aks, og det var endeleg klart for nedtrapping av vatninga. Søgne-bonden Per Kyllingstad har lang erfaring med sau, og deler meir enn gjerne av kunnskapen sin med andre sauebønder.
Ein stadig aukande del av norske kyr blir registrert med minst ei klauv­liding. Problemet er størst i lausdriftfjøsa. Les meir om symptom og tiltak i fagartikkelen.
Ragnvald Gramstad er eit namn kjend for dei aller fleste i landbruks­miljøet på Jæren. Han treff du i sommarportrettet.
Den årlege Gladmatfestivalen blei arrangert siste helga i juli. Me tok turen og kjende på stemninga.

 Bv01_forside

Bondevennen 1/2 – 10. januar

Kalendaren viser 2014. Fjoråret sa takk for seg på forblåst vis, noko bønder i sør­lege delen av Noreg fekk kjenne både på kropp og sjel. Les om to uheldige tilfelle på aktuelt-sidene.
På Sikveland i Gjesdal kommune, har Bente og Steinar Fossfjell trivs godt med mjølkerobot, noko dei har sidan 2012.  John Årsvold måtte, i slutten av 1990-talet, ta ei vegval; skulle han investera i ny driftsbygning, eller skulle han bruka garden til noko anna? Resultatet blei Solastranden Gard AS.
Mykje fagstoff vil du finna i bladet. Blant anna om stivelse i fôrrasjon som kjelde til auka mjølkemengde, og gode råd og tips ved søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot.

 Bv03_forside

Bondevennen 3 – 17. januar

Vi har vært i Vindafjord, der Inga Steinsland har sau i fjøs over to etasjer. Hun er ei tøff dame, som ordner opp aleine med sauer og to små døtre, og attpå til har overskudd til å være leder i Bjoa Bondelag. Hos Norsk Naturgjødsel i Klepp lager de Helgjødsel av fjørfegjødsel.
Ellers kan vi lese om at økonomien i kyllingproduksjonen er bedre enn på lenge, og jordbruksforhandlingene nærmer seg.
Vi har også stoff fra samvirkekonferansen på Forus, om markedssituasjonen for svinekjøtt, og om gjødselplanlegginga, som nærmer seg. Og snart kommer landbruksministeren til stormøte på Varhaug i Hå.

 Bv04_forside

Bondevennen 4 – 24. januar

Sigrid Bakka, Suldal, vurderte både for og mot, men velde å satsa på garden. Etter investeringar, i form av ny driftsbygning og kvotekjøp, har ho no ei mjølke­kvote på 184.000 liter. Olav Granberg er ein mann som ikkje gir seg. Granberg Garveri er no siste garveri i landet, og har ein produksjon på 70.000 skinn.
Nortura, Geno, og Tine har gått saman og starta prosjektet «LEAN i landbruket». Les meir om prosjektet i bladet. Mattilsynet etterlyser betre rapportering til Husdyrregisteret, dei meiner 60 % av storfebønder i Norge rapporterer hendingar i dyrehaldet inn til husdyrregisteret for seint.

 Bv05.indd

Bondevennen 5 – 31. januar

I Bjerkreim kommune er Bjørg Elise Pollestad og Tor Gunnar versland endeleg gardeigarar. Dei har nesten i mål med bygging av tilbygg på ­fjøset, og ser fram til ein ny kvardag med lausdriftfjøs og mjølkerobot. Skogsentreprenørselskapet Marvik Skog, Suldal, har spesialisert seg på å ta ut tømmer i veglaust og vanskeleg terreng, som ikkje egnar seg for vanleg utstyr. Dette er nok medverkande til at 2013 gav hogstrekord i Suldal. Det er tid for årsoppgjer, og Klepp Rekneskapslag gir deg deira tips om korleis du best kan nytta rekneskapa og rekneskapsførar som grunnlag for forbetringar i drift og økonomi framover. Innovasjon Norge skal innføre nytt søknadssystem. Les meir om dette i bladet!

 Bv06_forside

Bondevennen 6 – 7. februar

I Bjerkreim kommune er Bjørg Elise Pollestad og Tor Gunnar versland endeleg gardeigarar. Dei har nesten i mål med bygging av tilbygg på ­fjøset, og ser fram til ein ny kvardag med lausdriftfjøs og mjølkerobot. Skogsentreprenørselskapet Marvik Skog, Suldal, har spesialisert seg på å ta ut tømmer i veglaust og vanskeleg terreng, som ikkje egnar seg for vanleg utstyr. Dette er nok medverkande til at 2013 gav hogstrekord i Suldal. Det er tid for årsoppgjer, og Klepp Rekneskapslag gir deg deira tips om korleis du best kan nytta rekneskapa og rekneskapsførar som grunnlag for forbetringar i drift og økonomi framover. Innovasjon Norge skal innføre nytt søknadssystem. Les meir om dette i bladet!

 Bv07_forside

Bondevennen 7 – 14. februar

Anne Lise Birkemo Bilstad og Håvid Bilstad, Lund, driv gard med tre forskjellige produksjonar. Dei arbeider heile tida for at drifta skal best mogleg tilpassas tilgjengelege ressursar. Starttidspunktet for kvoteåret er endra, men det vert inga endring fav forholdstalet for kumjølkkvotane i 2014. I 2013 var det reduksjon i sal av kumjølkkvote. For minkbøndene er det tid for ny avlssesong. Sven Gil Westersjø gir deg gode tips for å vere godt forberedt til kvelpinga. Lean i landbruket held fram. – Eit nyttig verktøy for leiing av eigen kvardag, fortel deltakarane i ei av Tine sine erfaringsgrupper. Nortura inviterte til felles fagdag for smågris- og slaktegrisprodusentar. – Saman skal de skapa verdiar, var oppfordringa frå møtet.

 Bv07_forside

Bondevennen 8 – 21. februar

Dagene blir lengre og lysere, og vi er allerede kommet til Bondevenn nummer åtte dette året.
Mens sauebøndene venter på lamminga, kan de glede seg over å lese om elektroniske sauebjeller, som minsker tapet på beite.
Enda mer sau blir det, med besøk hos bønder som steller lyngheia på Sør-Karmøy, og villsauene som beiter der.
Vi får også høre om hva landbruket har å tilby fengelinnsatte, når bladet besøker Åna fengsel i Hå.
4H Rogaland viser fram det nye styret sitt, og vi får rapport fra styrevervkurs. Kronikken kommer også fra nordvestlandet, fra fylkeslederen i bondelaget. Og så er vi med politikere på gardsbesøk på Sørlandet.

 Bv07_forside

Bondevennen 9 – 28. februar

Gudmund Edland, Gjesdal, har betra arbeidsdagen sin betrakteleg etter han bygde om fjøset. Det var eit besøk på ein annan gard, på Nevlandsheia i Gjesdal, som gav Edland dei ideane han trengte for å byggja om eige fjøs. På jordbruksskulen i Lyngdal, KVS Lyngdal, er seks avgangselevar agronomar til sommaren. Dei har fortalt om korleis gardsdrifta er sentral i undervisninga.
Me er i ei aktiv tid i landbruksorganisasjonane, og etter kvart som årsmøta for lokallaga er overstått, er det fylkeslaga som står for tur. Me var med på Norsvin Rogland sitt årsmøte. På Holt Landbruksskule i Tvedestrand var det fagmøte for ammekuprodusentar no i februar.

 Bv07_forside

Bondevennen 10 – 7. mars

Bengt Stangeland. Klepp, var ikkje meir enn 17 år då han overtok garden, med ei mjølkekvote på 90.000 liter, etter bestefaren. 15 år seinare har han kyllinghus, ungdyrfjøs, kalveavdeling, og kalvar i små hytter, og ei mjølkekvote på 260.000 liter. Jon Lende, Nærbø i Hå, anla 20 meter snuplass i gardstunet. Sløste han med jorda? Det viser seg at det ikkje er meir rom enn det må vere.
Rolf Gravdal har klipt sauer sidan 1980, då var han 15 år. No gir han seg, det er på tide med noko nytt. Informasjon frå samvirkekonserna Tine og Nortura er på plass, dei siste i serien.
Andre artikkel, av totalt tre, frå fagmøtet om ammeku er på plass. Denne gong tek artikkelen føre seg avl.

 Bv07_forside

Bondevennen 11 – 14. mars

Kolbjørn Anda, Randaberg, har levert økologisk mjølk sidan 2004. Den engasjerte agronomen likar at våren allereie er i lufta. På veen ved Gloppedalsura i Bjerkreim, arbeider geitebonde Hallvard Veen for at geitekjøt skal vera ein ettertrakta vare. Han veit vegen er lang, men er overtyda om at det er forbrukarar som ynskjer råvara.
Vekas nummer av Bondevennen er i samarbeid med Norsk Landbruksrådgjeving. Denne gong skriv dei om gjødslingsplan, miljøplan, grovfôr, nye bruksområder for heilgjødsel, og kalkproblematikk.
Ein ny artikkelserie frå Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking (NILF) er på plass. Denne gong skriv Torbjørn Haukås om økonomien på store mjølkeproduksjonsbruk på Jæren og Vestlandet nord for Rogaland.

 Bv12_forside

Bondevennen 12 – 21. mars

På Stølshei i Gjesdal kommune er Kine Efteland Vølstad og Sven Egil Vølstad mjølkeprodusentar med sterkt pågangsmot. I 2011 stod lausdriftfjøset klart, i i april 2013 var roboten på plass. I Kvinnherad viste Olav H. Bringedal og Ragnhild T. Bjørke fram sauehuset. Nærare 250 interesserte møtte fram denne dagen. Heidi Slethei Horpestad, Sør-Kolnes i Sola kommune, har drevet med Inn på Tunet i fleire år. – Utfordringane ligger hjå kommunane, meiner ho.
– Grunnlaget for sporefri mjølk må leggast nå, oppfordrar skribentane i vekas fagartikkel frå Tine. Sporeverdiar er tekne med i betalingsregelverket frå nyttår. Tredje, og siste, fagartikkel frå fagdagen om ammekuproduksjon er på plass. Denne gong tar artikkelen føre seg kalvestell, bygningar og økonomi.

 Bv12_forside

Bondevennen 13 – 28. mars

Det er årsmøtetid, og Bondevennen er med på Hordaland Bondelag og Rogaland Bondelag sine samlinger. På møtet i Rogaland ble det til og med verdenspremiere, med «Ka seie bonden?», den nye konkurrenten til Ylvis-brødrenes landeplage.
Ellers er vi på besøk hos familien Berge på Nordås i Gjesdal, som er i gang med å flytte hit fra Stavanger. Nå bytter de byliv med ammeku, gris og sau.
Nyttig fagstoff er det rikelig av i dette bladet: kraftfôr i beitesesongen, utnyttelse av husdyrgjødsla, høy eller ensilasje til hest, og kopplam som dør. Bondelaget lader opp til jordbruksforhandliingene, og vi har smakebiter fra forskingsstoff og utenlandsk landbruk. Vi får også hilse på Kong Bokn, som ikke er konge, men tankbilsjåfør i Nord-Rogaland.

 Bv14_forside

Bondevennen 14 – 4. april

Vekas blad er fylt til randen med godt lesestoff. Me har vore tilstade på fagdag på Særheim, FKRA sitt årsmøte, Tine Sør sitt regionsmøte, fagdag om grovfôr til hest, jordvernmøte på Randaberg, og landbrukspolitisk seminar i Kristiansand. Leif Lirhus og foreldra Torgeir og Astrid, Voss, har brukt tre år på å bygga fullisolert lausdriftfjøs. Vigdis og Arnfinn Horpestrad, Refsnes i Hå, driv mjølkeproduksjon og ammekuproduksjon. Dei set seg tydelege og langsiktige mål for produksjonen. Norsk Landbruksrådgjeving bidreg med fleire fagartiklar.

 Bv15_forside

Bondevennen 15/16 – 16. april

Påskenummeret byr på blant anna reportasjar, fagartiklar, aktuelt-stoff og kryssord. Jørund Kvaale Hansen, Bygland, har kviger av kjøtfe på heilårsbeite. På Hodne Gartneri AS, Klepp, er ildtopp spesialiteten. Mot påske er blomane oransje og gule. På Ulefoss Hovedgård i Telemark har dei fylket sin styrste
jordkjellar. Les om korleis den blei brukt!
Bruk av automatiske mjølkesystemer kan by på utfordringar i forhold til beiting. Vekas fagskribent skriv om kva ein bør tenka gjennom når robot og beiting skal kombinerast. Artikkelserien om økonomien i Sør- og Vestlands­jordbruket held fram. Denne gong om økonomi og framtid for båsfjøsa.
Det går mot endringar hjå Nortura, då dei har kjøpt slakterieigedomen til
Prima Jæren, og inngår samarbeid om skjering. Hoff Jæren treng meir poteter. Talet på produsentar som leverer til dei har gått drastisk ned dei siste åra.

 Bv17_forside

Bondevennen 17/18 – 2. mai

Jostein Bakkebø og Lise Brandal driv garden Bakkebø på Straumsnes
i Fjaler kommune. «Matglede frå Bakkebø» satsar på det lokale og
spesielle, med fleire delikatesser. I Bygland i Setesdalen har Susanne og Torkjell Nordstrand starta opp igjen drifta på heimegarden til Susanne. Målet er 100 vinterfôra sau. Prosjektet Bioenergi Rogaland, ved prosjektleiar Christer Andersen, svarar på spørsmål om flisfyring er miljømessig og økonomisk forsvarleg.  På Øksnevad vidaregåande skule fekk elevane undervisning om kvifor lyngheia er viktig på så mange vis, med Magnus Søyland i spissen. Frå fleire hald pressast det på for at palmeolja
skal ut av kraftfôrproduksjonen. I dette nummeret av Bondevennen får du lese om fleire synspunkt på bruken av planteolja.

 Bv17_forside

 Bondevennen 19 – 9. mai

Arne Nyberg, Justøy i Lillesand, bygg nytt fjøs på garden. Inspirasjon og hjelp har han fått av Øyvind Steinnes frå Lund, då Nyberg bygg ein kopi av fjøset til Steinnes.
Til tross for førebyggande helsearbeid i svinebesetningane, er det nye
utfordringar i svinenæringa. Mattilsynet kartlegger mogleg omfang
av LA-MRSA bakterien i norske svinebesetningar. Meir om dette i
fagartikkelen.
På Randaberg er det reist ein bautastein for å heidre dei som med enkle midlar har dyrka opp matjorda. Bondelagsleiar Helge Todnem håpar fleire lokallag vil henge seg på, og markere jordvern i eigne kommunar.
I Bremanger nyttar fleire sauebønder seg av lammehotellet, med håp om ein betre start for kopplamma. I vekas Bv-logg fortel Brita Cecilie Leth Harboe om sin heimefødsel.

 Bv17_forside

 Bondevennen 20 – 16. mai

Statens tilbod til bøndene fekk ikkje landbruks-Norge til å juble. Me har snakka med bønder og bondelagsleiarar om kva dei meiner om tilbodet, og kva konsekvensar dei trur det vil bety på kort og lang sikt.
Kjell Aase og Tor Arne Herstad driv Tuna Samdrift i Naustdal kommune. Dei driv etter magekjensla, og får gode resultat. Geir Jone og Gerd Karin Fosse, Svanes i Eigersund, har 45 sauer, åtte høner og ein hane i ei gammal løe frå 1800-talet. I 1999 fekk dei arkitekturvernprisen for arbeidet med fjøsbygningen.
Dette nummeret av Bondevennen er laga i samarbeid med Landbruksrådgjevinga, og dei bidreg med fleire fagartiklar. Planlegging av driftsbygning til ammekyr, mineralinnhald i blod hjå drektige kviger, og kvalitet på grovfôr er av tema på desse sidene. NILF kjem med fjerde artikkel i artikkelserien om økonomi, denne gong om fruktdyrking.

 Bv17_forside

 Bondevennen 21 – 23. mai

I Rennesøy kommune kjemper fleire bønder ein kamp for å halde bestanden med grågås nede. Dei største utfordringane har grunneigarane i Nordre Rennesøy fuglefredingsområde.
Anna og Halvard Selvåg, Stavanger, dreiv landets største rosegartneri, men konkurransen frå importen blei for hard. No har dei starta opp med hagesenter i deler av gartneriet.
Det blei brot i jordbruksforhandlingane, og me har kjent på temperaturen. Medlemmene i Norges Bondelag stod samla.
På Varhaug i Hå kommune blei det arrangert mønstringskveld for alle med interesse for ku. Det var fullt hus, over 100 personar i alle aldrar fann vegen til Skretting Ku denne fredagen.
Thea og Heidi Skårland brukte påskeferien i fjøset, der dei hadde ansvaret for lemminga. Jentene på sju og ti år hadde stålkontroll.

 Bv17_forside

 Bondevennen 22/23 – 6. juni

Bladet er spekka med spenstige unge bønder. Me var med då Dalane Young Farmers hadde si første samling, på Tveit vidaregåandes opne gard, gardsdemonstrasjon med gromme maskinar og eit fullstappa fagmøte om grovfôrproduksjon på Rennesøy har me og vore med på.
Karl Tunheim jr. er ein ung mjølkebonde som kan vise til høg avdrått, men og til spreke prestasjonar i maratonløypa. I sommarportrettet møter du ein kar med framtidstru og pågangsmot, og tenåringane som er jordbærdyrkarar, Maria og Magdele Fjeldheim, har funne sin deltidsjobb.
Mattilsynet har skrive om MRSA-kartlegging i svinebesetningar.

 Bv00_forside

 Bondevennen 24/25 – 20. juni

Årsmøtet i Norges Bondelag er avvikla, og Bondevennen var sjølvsagt tilstade. Les ei oppsummering i vekas blad.
Familien Koers ville vekk frå støy og folketettleik heime i Nederland. På ein gard i Vanylven på Sunnmøre fann dei roen. På Nedre Mele, Årdal i Hjelmeland, nyt Dagrun og Sigbjørn Schmidt pensjonistdagane i hagen ved elva. Les om det historiske våningshuset i reportasjen.
Norsk Landbruksrådgiving bidreg med fleire sider med fagartiklar. Forskingsprosjektet med lyssiv og knappsiv i eng og beite blir avslutta no i år, og no får du lese oversyn over forsøksresultata så langt. Sau og lam er klar for beite. Les Landbruksrådgjevinga sine råd mot innvolssnyltarar.
Apropos sau; les om Stian Espedal sitt brennande engasjement i vekas sommarportrett.

 Bv26.indd

Bondevennen 26/27 – 4. juli

Prisen for å verte storbonde kan nokon gonger bli vel høg. Dette erfarte
Bjørn Egil Friestad frå Brusand i Rogaland. Frå å vere ein gard som husa ein
storfamilie, vart det brått stilt i huset.
Helga og Bernt Undheim, Hå i Rogaland, driv med sau og smågrisproduksjon.
Gardsdrifta deira er prega av effektiv produksjon kombinert med god
ressursutnytting av hei og innmark.
Rogaland 4H har telta på marka ved Tveit vidaregåande skule. På fylkesleiren
var det god stemning. Den siste oksekatalogen til Geno er representert. – Ei
god pulje, karakteriserte avlsrådgjevarane Tore Joa og Lars Byberg dei norske
eliteoksane. Norsvin posisjonerer seg internasjonalt med fusjon mellom Norsvin
Internasjonal og det nederlandske føretaket Topigs.
I Valle trefte me Åse Ingebjørg Flateland, og ho fortelde om kvifor mat er så
mykje meir enn mat.

 Bv17_forside

Bondevennen 28/29 – 18. juli

Sol og sommer i Bondevennen denne gangen. Varmen er emnet for BvLoggen, og potetbøndene i Randaberg gleder seg over at det endeligkom regn. Det har vært en drømmevår for sauebøndene, i følge Norturas rådgiver.
Vi har besøkt Sigrid og Jørund Upsal i Bygland. De har gått over fra mjølkeproduksjon til framfôring av okse. På  en gard i Lund i Sør-Rogaland har to brødre på tre og ni år fått et nytt hjem.
Gode nyheter for grisebønder i Rogaland og Agder: Ingen nye funn av MRSA etter prøvene som ble tatt i mai og juni. Glimt fra Sogn og Fjordane er det også denne gangen, med jubileumsutstilling på Mo jordbruksskule.
Sommerportrettet denne gangen er av Gustav Birkeland i Sauda.

Bv30_forside 

Bondevennen 30/31 – 1. august

Sol og sommer i Bondevennen denne gangen. Varmen er emnet for BvLoggen, og potetbøndene i Randaberg gleder seg over at det endeligkom regn. Det har vært en drømmevår for sauebøndene, i følge Norturas rådgiver.
Vi har besøkt Sigrid og Jørund Upsal i Bygland. De har gått over fra mjølkeproduksjon til framfôring av okse. På en gard i Lund i Sør-Rogaland har to brødre på tre og ni år fått et nytt hjem.
Gode nyheter for grisebønder i Rogaland og Agder: Ingen nye funn av MRSA etter prøvene som ble tatt i mai og juni. Glimt fra Sogn og Fjordane er det også denne gangen, med jubileumsutstilling på Mo jordbruksskule.
Sommerportrettet denne gangen er av Gustav Birkeland i Sauda.

Bv32.indd

Bondevennen 32/33 – 15. august

På Stokka i Sandnes biter Gerd Svensen og Olaf Tysland Stokka seg fast, mellom kjøpesentre og kontorer. De har satsa på robotfjøs og kombinertbesetning med gris, og planlegger slett ikke at byen skal ta jorda deres.
Hva som påvirker dekningsbidraget i mjølkeproduksjonen, er emnet for Hå rekneskapslag. Mer økonomi blir det i en gjennomgang av jordbruksoppgjøret.
Sommeren er ikke slutt, det er heller ikke sommerportrettene. Denne gangen besøker vi Lars Istad på Voss. Et annet sommerlig besøk har vi hatt hos Kristen Steinsland i Vennesla. Han er fornøyd med årets sesong for jordbær og bringebær.
Mange er sure på Listhaug, blant andre Frank Bjerg Sigvaldsen. Han har ikke gard, og blogger om at fjerning av priskontrollen vil gjøre det enda vanskeligere å få tak i en.

Bv34_forside.jpg

Bondevennen 34/35 – 29. august

I dette bladet har vi vært på gardsbesøk i Kvinherad og i Lillesand. I Omvikdalen i Kvinherad har fem bønder gått sammen og bygd felles fjøs, med en mjølkekvote på 445.000 liter. I Vestre Moland i Lillesand dyrker Tellef Birkeland tidlig kålrot, purre og høstkål.
Høstbeite, store grasavlinger, topp silokvalitet og ugraskamp om høsten er av emnene her.
Vi har også vært på landbrukets dag under Arendalsuka, der blant annet jordvern er temaet. Jordvern og arealutvikling er også emnet på et møte i Klepp.
Ellers treffer vi Frp-politiker og bonde Margrete Dysjaland fra Sola, på nært hold. Ivrige unger viser fram kalver på mønstring i Gjesdal, Turid Haga Vange skriver varmt om mammen sin, og «haren» mimrer om fjerne år i Ryfylke.

BV36_forside

Bondevennen 36 – 5. september

Som vanlig er det Åpen Gård rundt i landet nå på seinsommeren. Vi har vært med på Figgjo i Sandnes, der Vegar kyssa ei ku, og mange unger hadde mye moro.
På Tveit i Kristiansand har Anne Grethe Føreland og Karl Yngve Kristensen bygd nytt sauefjøs. Nå venter de på at 500 sauer og lam skal komme ned fra heia. Vi har også vært nordover, der Gøril Guddal driver kunstgalleri på hjemgarden i Rosendal.
Vi får praktiske råd når det gjelder høst- og vinterfôring av ammeku. Det blir mye klauvhelse i dette bladet, med blant annet gode råd fra klauvskjærer Knut Are Kleppe.
Mange har ment mye om hunden som ble skutt av en saueeier i Sola. Nå får emnet en faglig gjennomgang av Bondevennens jurist.
Vi får se og høre om hvordan et gammelt kulturlandskap i Dalane er tatt vare på.

Bv37.indd

Bondevennen 37 – 12. september

Denne uka har Bondevennen vært både i Vest-Agder og i Sogn og Fjordane, og selvfølgelig i Rogaland. På Finsland I Songdalen driver Kåre Grindland med mjølk og storfekjøtt. Han er svært fornøyd med hjelpa han får av Tine, Nortura, Geno og regnskapslaget. På Svanøy, sør for Florø, ligger Norsk Hjortesenter, og vi får høre hvordan oppdrett av hjort foregår.
Fine former har vi også med i bladet denne gangen. Miss Jæren 2014 heter Etonie, en langbent skjønnhet fra Stavanger. Fra Bioforsk får vi mye fakta om jordpakking og engavling.
I Finnøy har folk vært samla for å rette oppmerksomheten mot verdien av praktisk arbeid.
Vi har ikke vært i Sverige, men hører om utviklinga i svensk landbruk. Her er det lærdom å hente for norsk landbruk.

Bv38_forside

Bondevennen 38 – 19. september

I Bondevennen denne veka får du lese om både Nederland og Hjelmeland – blant anna. Ein av våre journalistar har vore med til Nederland på fagtur, der tema var nytenkning i forhold til energi- og miljøkrav. På Hjelmeland i Ryfylke dyrkar Ellen Lovise Eiane Brandal og ektemannen Trygve Brandal både eple og plommer. Dei meiner det det burde dyrkast meir frukt i Ryfylke. Norsk Landbruksrådgjeving bidreg med fleire fagartiklar, og dei skriv om beitetrykk i kystlynghei, skjøtselsplanar, vedlikehaldssåing og potethausting. Det har vore ein god sesong for såkornet. Harald Hadland gjettar at i år blir avlinga minst 600 kilo på målet. Økonomien i storfekjøtproduksjonen er betra, og det er stort behov for auka produksjon her til lands. På Harøy i Møre og Romsdal har dei hatt ei god vekstsesong. – Ny avlingsrekord, i følgje vår skribent i BvLoggen.

Bv39a.indd

Bondevennen 39 – 26. september

I dette nummeret av bladet reiser vi vidt og bredt, som vanlig. Først ser vi på epler i ulike former, fra Hardanger. Hva med et eple med smil i skallet?
Så går turen til Island, der Anne Bruun Hansen og Grétar Sigurjónsson har 40 kyr som mjølkes med robot, i det som antakeligvis er Islands eneste kaldfjøs.
Godt resultat i kyllingproduksjonen krever arbeid. I Frafjord i Gjesdal driver Gølin Hege og Bjørn Kjetil Frafjord med både kylling, mink og sau.
Ukas blogger kan fortelle at for henne var det kalvemønstringa i barndommen som virkelig tente interessen for husdyrhold.
Vi får en grundig gjennomgang av ulike fôringsstrategier: fullfôr, grunnrasjon, kompaktfôr, normfôring, og fôring etter ønska avdrått.
Noe sau har vi selvfølgelig med på denne tida av året. Denne gangen er det litt reklamering for kåra vêrlam.

Bv40_forside

Bondevennen 40 – 3. oktober

Bladet denne veka er heilt utanom det vanlege. Me presenterer stolt vårt temanummer om lokalmat. Me gir deg smakebitar frå Sogn og Fjordane i nord til Aust-Agder i sør, frå hav til fjell. I Valle kommune i Setesdalen er eldsjeler gått saman for å halde kulturlandskapet ope. Beitande kjøtfe blir biff av buskas. I Lillesand er slaktar Jens Eide nøgd med at fleire og fleire gardsmatprodusentar sluttar seg til marknaden.  På Helgøy i Hjelmeland kommune i Rogaland har familien Helgøy seks slag eplemost; kvar sort sin most. Dei veit godt kva som er deira favoritt. Veit du kva som er din? På øya Svanøy i Sogn og Fjordane, finn du Svanøy Røykeri. Laks frå eigne merdar, krydra med urtar og smakar, er signaturen til røykeriet. I Mathallen på Bryne, Rogaland, er Anette Lerbrekk i farten. Ho ynskjer nytta lokale råvarer og gje folk ei god matoppleving. Me var med på open dag på forsøksgarden på Høyland.

Bv41.indd

Bondevennen 41 – 10. oktober

Frå 20 mål dyrka jord, til 600 mål – og aktiv nydyrking. Dette er bakgrunnen for reportasjen om Liv og Øystein Epletveit i Åmli kommune, Aust-Agder. I Flekkefjord, Vest-Agder, treff me Tor Vinterstø. I 30 år har han vore ein aktiv birøktar.
Det er høgsesong i sauemiljøet, og Bondevennen har vore med på kåring hjå både Sandnes og Gjesdal Sau og Geit. Emma de Boer (24) ynskjer å bli dommar, og Rakel Lima (6) veit godt at sauen skal vere «rein, frisk, sterk og fin overalt». I Gjesdal arrangerte Gjesdal Sau og Geit kåring saman med Fuglestad-brogete og Blæselaget. Sør-Jæren Sau og Geit inviterte unge og nye sauebønder til samling. I Sirdal har NM i saueklipp og ullhandtering gått av stabelen. Me var med og kjende på stemninga. På Bjerkreimsmarken var det blant anna livdyrauksjon og møte med merksemd på framtidslandbruket.

Bv42_forside

Bondevennen 42 – 17. oktober

På Helland i Bjerkreim, Rogaland, hjå Mona og Tønnes Helland, har dei investert i lausdriffjøs og mjølkerobot.  I Søgne kommune, Vest-Agder, ryddar geiter skjærgårdsholmar. Irene Auestad og Gudbrand Kaurstad fortel om gode erfaringar.
Jordvernkonferansen «Jordvern i ord og handling» gjekk av stabelen andre veka i oktober. Alle føredragshalderar entra scenen med refrenget: Jordvern er viktig, og matjorda må vernast, rapporterer vår journalist.
Jæren Young Cowboys inviterte til fôringskveld, og Erik Brodshaug  var føredrags­haldar. 50 unge bønder, avløyserar og andre ku-interesserte
ungdommar samla seg på Kviamarka i Hå.
Norsk Landbruksrådgjeving bidreg med fleire fagartiklar. Høg grasavling og fôrverdiar, timotei, Helgjødsel, og bærproduksjon er blant emna du kan lese om.

Bv43_forside

Bondevennen 43 – 24. oktober

Denne veka får leserne være med på gardsbesøk til Åseral i Vest-Agder. Der overtok Erik og Eva Wold og ungene deres, gard i fjor. Flere dyreslag er det på Guse i Kvinesdal, der vi besøker familien Fossdal. De har tre ulike saueraser, vestlandsk fjordfe, rasehøns, lama, ender, gjess, bronsekalkun og rapphøns.
Fagstoff om mink er det også her, og vi får høre om hvordan en får best mulig økonomi ut av drifta. Mer om husdyr: Guro Stuve forteller at hun prioriterer hest foran både tannlege og kiropraktor.
Ellers leser vi om jordvern, med tøyelig, langsiktig grense for jordbruk. Grønnsakdyrk­erne i Rogaland vil ha flere kollegaer, og Kjartan Skadsem drar inn enda mer heder og æra for pløyeprestasjonene sine. Dalane Young Farmers inviterer til paringskveld, vi leser om jordpakking, og trender i årets surfôrkvalitet.