Grovfôrbaserte produksjoner: Agder setter de grovfôrbaserte produksjonene øverst på prioriteringslistene. Til sau kan det gis tilskudd til nødvendig fornying eller oppgradering på eksisterende bruk, og til prosjekter i innlandskommuner med stor andel utmarksbeite. Foto fra fjøsåpning i Valle i Setesdal.

Unge bønder under 35 år er prioritert når IBU-midlene i Agder skal fordeles. – Svært viktig for rekrutteringen, sier fylkeslederen i Bondelaget.

Jane Brit Sande

I Agder tas det grep for å øke rekrutteringen i landbruket. Unge bønder under 35 år og bønder som planlegger å hente vesentlige deler av inntekt og sysselsetting fra bruket, er spesielt prioriterte målgrupper i fordelingen av IBU-midlene.

– Dette gjør vi slik at vi kan makse investeringsstøtten til prosjekt der bøndene skal legge om til løsdrift, sier Knut Erik Ulltveit, leder i Agder Bondelag.

– Dette er svært viktig for rekrutteringen, sier han.

Økologisk produksjon er også prioritert.

32 millioner

Agder har fått 32 millioner kroner i IBUmidler i 2022, ifølge finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge Agder, Lilly Kristine Berland.

– I tillegg kommer det vi eventuelt får fra den ekstra-potten som skal gå til ombygging til lausdrift, sier hun.

I 2021 fordelte de 30 millioner kroner, samt fire millioner kroner som kom fra den nasjonale grønt-rammen.

– Vi var tomme for penger i mai. Vi har innvilget penger til prosjekt etter dette, men dette var inntrukne midler fra tidligere år, sier Berland.

Slik er prioriteringsrekkefølgen i Agder:

1. Grovfôrbaserte produksjoner
Likt som i Rogaland og Vestland sine prioriteringsrekkefølger, er melkeproduksjonen øverst på listen. I tråd med nasjonale føringer, er det et spesielt fokus på små og mellomstore bruk med færre enn 30 kyr.
Ellers er også ammeku og sau høyt oppe. Ombygging fra båsfjøs til løsdrift er prioritert for ammeku, samt omlegging fra melkeproduksjon til ren kjøttproduksjon.
Til sau kan det gis tilskudd til nødvendig fornying eller oppgradering på eksisterende bruk, og til prosjekter i innlandskommuner med stor andel utmarksbeite.

2. Planteproduksjon
Investering og utvikling innen produksjon av bl.a. grønnsaker, frukt, bær og veksthusplanter er også høyt prioritert.

3. Gjødsellager

Tiltak som bidrar til redusert utslipp som gjødsellager med overdekke, eller 10-12 mnd. lagringskapasitet.

4. Vanningsanlegg

Det kan gis støtte til faste installasjoner. Vanningsvogn og annet flyttbart overflateutstyr kan ikke inngå i støttegrunnlaget.

5. Kraftfôrbaserte produksjoner

Modernisering og oppgradering av produksjonsanlegg uten produksjonsøkning, og som representerer et klart løft, kan støttes. Eksempelvis omlegging til SPF-gris.
På grunn av markedssituasjonen støttes ikke nyetablering og utvidelse innen konvensjonell produksjon på/av egg, kylling og kalkun, med unntak for produsenter som vil bygge om fra miljøbur til frittgående høner.

Prioriterte landbruksbaserte næringer/tilleggsnæringer:

Inn på tunet, videreutvikling og produktutvikling av lokal mat, landbruksbasert reiseliv og opplevelsesproduksjon, juletre og pyntegrønt, birøkt og samarbeidstiltak (nettverk).

Stikkord denne saka: ,