LESARBREV

Finn balansen, NIBIO

21. desember 2021 | Dessutan

Rett retning: Bønder gjødsler mye riktigere i dag enn tidligere og dårlig vannkvalitet er ikke et økende problem, skriver forfatterene.

Per Harald Vabø, administrerende direktør i FKRA, og Sveinung Svebestad, styreleder i FKRA

«Nye gjødselkrav vil gi renere vann og mindre fosforsløsing.» Dette er overskriften på en artikkel i BV nr. 37, 26. november, skrevet av ansatte i NIBIO ved Anne Falk Ødegaard med flere. Som ingress i artikkelen står det: «Det er dyrt å ivareta miljø og begrensede ressurser. Det er imidlertid ingen tvil om at nye gjødselkrav vil ha ønsket effekt».

Les hele artikkelen her: Nye gjødselkrav vil gi renere vann og mindre fosforsløsing

Vårt spørsmål tilbake er ‘ønsket effekt’ på hva? Og til hvilken pris?

Faksimile frå Bondevennen nr 37, 26.november

Bakgrunnen for at gjødselbrukforskriften er under revisjon, er at Norge som nasjon må tilpasse seg EU sitt vanndirektiv. I jordbruksland som Danmark, hvor 60 prosent av landarealet er jordbruksjord, vil utfordringene fra landbruket være annerledes enn i Norge, hvor tre prosent av landarealet er jordbruksjord. Dårlig vannkvalitet må løses der det er problemer, med treffende lokale tiltak.

At fosfor kan ha negativ effekt på vann og vassdrag er vi enige om. Men dårlig vannkvalitet ser ikke ut til å være et økende problem, tvert imot ser vi mindre algeoppblomstringer om sommeren nå enn vi gjorde for 20-30 år siden i Rogaland. Dette har å gjøre med at vi gjødsler mye riktigere i dag enn vi gjorde tidligere. Dessuten har vi satt i verk mange lokale tiltak som virker godt, og mer kan vi gjøre.

Det må være proporsjonalitet mellom kostnad og oppnådd gevinst.

NIBIO har i egen rapport våren 2021 beskrevet de økonomiske konsekvensene for en overgang fra fire dekar pr. gjødseldyrenhet (GDE) til 7,1 dekar pr. GDE. Kostnadene for det norske landbruket er satt til 13 milliarder kroner, hvorav 12,8 milliarder kroner bare for Rogaland. Med en så høy pris, og med tanke på hva en kan oppnå med mindre inngripende og lokalt tilpassede tiltak, må det være riktig å gjøre et skikkelig utredningsarbeid.

Nå kom ikke forslaget til ny gjødselvareforskrift ut på høring i høst. I stedet skal det gjennomføres en tilleggsutredning av NIBIO. Den skal blant annet gi en økonomisk analyse av hvordan forslaget vil slå ut for enkeltbruk. Lokalt er det allerede gjort noen analyser for enkeltbruk som viser dramatiske økonomiske konsekvenser.

NIBIO er et seriøst forskningsmiljø med mange kompetente fagfolk, hver på sitt felt. Vårt ønske er at disse fagmiljøene setter sine kloke hoder sammen slik at målet om best mulig vannkvalitet vektes opp mot alle de andre viktige målene for norsk landbruk og matproduksjon. Det må være proporsjonalitet mellom kostnad og oppnådd gevinst.

Stikkord denne saka: