bv30_fag

Kvalitet skal betale seg. Fra 2005 til 2012 har kilo­prisen på lam økt med kr 16,50.
Det er en bra utvikling.

 

Siri Kvam Haugland
Nortura

Norsk lammekjøtt er ettertraktet. Det er et godt produkt med høy kvalitet. Kvalitet er stikkordet for å kunne ta ut en merpris. Nortura fastsatte engros-prisøkning på kr 3,20 andre halvår 2013 med mål om ytterligere prisøkning i første halvår 2014, slik at prisøkningen avtalepartene ønsker, blir tatt ut.

Markedsordningen med målpris for lam, ble avviklet i årets jordbruksavtale. Lam skal over i volummodellen (samme ordning som storfe). Da blir det markedsregulatoren, Nortura, som skal fastsette prisen i markedet. For å ha den nødvendige tyngden i markedet til å sette prisen, er det viktig at Nortura har høy markedsandel.

Jordbruksoppgjøret – utslag for småfebøndene

– Tilskudd til ull ble hevet med én krone. Ny sats er kr 32,- pr kg.
– Tilskudd til husdyr. Sau over 1 år
1 – 50 stk. + kr 146, ny sats: kr 1326,-
51-100 stk. + kr 146 kr, ny sats: kr 1070,-

Partene er enige om at lammeslakttilskuddet ikke lenger skal omfattes av begrensingen av maksimalbeløp i husdyrtilskuddet, og at tilskudd til lammeslakt derfor blir en egen ordning innenfor produksjonstilskuddene.

Tilskudd til dyr på beite

 • Utmarksbeitetilskudd, sau/lam: + kr 13, ny sats: kr 142,-

Tilskudd til avløysing til ferie og fritid

 • Maksimalsats: + kr 3 000,- pr foretak, ny maksimalsats: kr 72 000,- pr foretak.
 • Sau: + kr 19 pr dyr, ny sats: kr 499,- pr dyr.

Andre endringer

 • Økning i fylkesvise BU–midler (Innovasjon Norge) i 2014, med 20 mill. kroner.
 • Miljøtiltak gjennom landbrukets utviklingsfond (LUF) med + 2 mill. kroner i forhold til forrige avtaleår.

Underdekning

Prognosene for sau og lam i 2013 viser en underdekning på 800 tonn, så her er det muligheter for å øke produksjonen.

Endringer i leveringsvilkårene for 2013:

 • Ull er med i grunnlaget for beregning av kvantumstillegget.
 • Sesongtillegget er økt i uke 36 – 40.

Ull inn i kvantumstillegget

Kommer du over grensen og går opp en pulje i kvantumstillegget (eks. 4 000 kg – 5 000 kg), får du et godt hopp i kvantumstillegget.

Dersom vi legger til grunn beregning av kvantumstillegg ved 125 sauer med omlag 3,5 kg ull pr sau og 1,2 kg ull pr lam, går du da over 5 000 kg. Effekten av ull i kvantumstillegget utgjør i dette tilfellet kr 3 621,-. Jeg oppfordrer alle til å følge med i hvor mye som er levert.

Sesongtillegget for 2013

Sesongtillegget i 2012 ble diskutert mye i deler av landet. Det er bøndene som eier Nortura, og innspillene fra produsentene ble tatt med når sesongtillegget for 2013 skulle settes. Dette førte til at vi fikk et utvidet og høyere sesongtillegg lenger ut i sesongen.

Økt sesongtillegg i uke 32 – 40

 • kr 3,- pr kg i uke 32 – 36.
 • kr 2,50 pr kg i uke 37.
 • kr 2,00 pr kg i uke 38.
 • kr 1,00 pr kg i uke 39.
 • kr 0,50 pr kg i uke 40.

Priseksempel på Lam kl. U, 21 kg slaktevekt, levert gjennom lammering i uke 36, sone 2, vekt 21,56 kilo:

 • avregningspris inkludert grunntilskudd og sesongtillegg   kr  1 241,-
 • kvantumstillegg                    kr       43,-
 • tillegg Stjernelam                 kr       54,-
 • tillegg Gourmetlam              kr       11,-
 • tillegg lammering                 kr    10,-
 • puljetillegg                           kr    50,-
 • distriktstilskudd                  kr    98,-
 • kr pr lam                                  1 507,-
 • kr pr kg                                      70,-

I 2012 fikk vi en etterbetaling på 0,45 kr per kg levert + etterbetaling på 0,35 kr per kilo ull levert inn på egenkapital-kontoen, og samme beløp direkte utbetalt. Det var første gangen det ble betalt ut etterbetaling på ull.

Eventuelt etterbetaling må tas med i beregningene. I 2012 var det rekordstort, vi kan jo håpe på noe lignende i år. De siste åra har etterbetalinga ligget på ca. 0,50 kr.

Lammeringer

Ordninga med lammeringer ble i 2012 innført i heile landet. Lammeringer er et samarbeid mellom bønder og slakteriet om slaktetidspunkt/innmelding og levering. Er du medlem i en lammering, får du et tillegg på kr 10 pr dyr. Her er det mye penger å hente.

Det er ingen tvil om at lammeringer skaper engasjement. Både faglig og ikke minst sosialt. Ordningen er positiv for både produsentene og Nortura. Etter sesongen 2012 viser det seg at medlemmer i lammering leverer tyngre lam, bedre klasse og større andel stjernelam, enn medlemmer som ikke er med i lammering.

Dette skyldes nok flere faktorer. Blant annet kan små produsenter gjennom lammeringen praktisere plukkslakting i større grad. I tillegg får en gevinst gjennom samarbeid og det gode fagmiljøet som lammeringene er preget av. Her er det penger å hente for både små og store produsenter.

Små produsenter får store puljetillegg. 50 kr i puljetillegg for 130 stk. + lammeringstillegget på 10 kr. På et 20 kilos lam blir det 3 kr ekstra per kilo.

Se Nortura sine anbefalinger for samlasting av småfe til slakt. Husk at er du med i en lammering, må du melde inn gjennom lederen for ringen. Lammeringslederene kan nå melde inn slakt via internett. Lederen trenger godkjenning av medlemmene for å nytte seg av denne tjenesten. En stor takk til sjåførene i Nortura som har vært en stor støtte i jobben med å organisere lammeringer. Ønsker du å vite mer om lammeringer, ta kontakt med medlemssenteret ditt.

Plukkslakting etter vekt og hold

Det er en kunst å ta ut slaktemodne lam. Eksempelvis kan det være veldig vanskelig å kjenne forskjellen på kjøtt og fett. Erfaring og trening er eneste måten å lære dette på.

Plukkslakting etter hold

Kjenn på ryggen, ribbeina, hoftekulene og halerota.

Kjennetegn på lam som er for tynne

Ryggen er kvass og ribbeina kjennes godt. Kjenn på hoftene (2 kuler). Disse stikker mye ut og kjennes tydelig. På haleroten er det ikke noe fett som glir. Lammet har ofte også lav vekt.

For feite lam

Lammet får “vassfloe” på ryggen når det regner, det er vanskelig å finne ribbeina og hoftekulene. I haleroten glir fettet mellom fingrene. Så lenge et lam er i vekst, legger det sjelden fett.

Plukkslakting etter vekt

Værlamma er slaktemodne ved høyere vekt enn saulamma. Saulamma skal en være litt obs på, de legger som regel fett ved lavere vekt enn værlam. I begynnelsen av sesongen kan værlam av NKS være over 50 kg, og saulam 45 – 48 kg, litt avhengig av typen. Seinere i sesongen (okt/nov) kan en gå ned ca. 4 kg på levendevekta. Kjøttrasene er som regel slaktemodne ved lavere levendevekter, men de har oftest høyere slakteprosent. For å øve på plukkslakting kan du klasse lamma heime i både fett og klasse. Notatene dine kan du så sammenligne med slaktedata fra Nortura. Spennende og lærerikt!

Merking av småfe

Merk dyrene riktig. Innkjøpte dyr skal ha hvitt merke. Elektroniske merker blir også i år sponset med kr 12,- ved slakting. Se over dyrene som skal slaktes og sjekk at alt er i orden. Noen har kanskje mistet øremerket sitt, da må dyret få et erstatningsmerke i samsvar med Mattilsynet sine forskrifter for merking av småfe.

Følg med på tilveksten til lamma. Sett inn tiltak hvis du ser at veksten stopper opp. Vær oppmerksom på leveriktene. Vi har allerede fått melding om flokker med mye leverikter (juli).

Mange har erfart at fiberrikt kraftfôr etter appetitt, i tillegg til godt grovfor, gjør susen på slike lam. Vurder om du skal sette i gang tiltak allerede nå på de minste lamma. Tidlige tiltak gir oftest bedre og tidligere slaktemodne lam, og best økonomi.

Til slutt vil jeg minne om den nye medlems-weben, Min side. Lykke til med slaktesesongen, og husk at Nortura gjerne vil ha flere lam!

Stikkord denne saka: ,