Lurt valg: Fremtidens bedriftsvinnere vil være de som utvikler og produserer varer og tjenester på en måte som kombinerer hensynet til miljøet med egen lønnsomhet. Foto: TINE/Bo Mathisen

Tine tror forbrukernes klimabevissthet bare vil forsterke seg – derfor må Tine lede an.

Lars Galtung, kommunikasjon og bærekraft, Tine

De siste årene har vært preget av både uvanlig store nedbørsmengder og ekstrem tørke. Vi opplever at naturen har endret spillereglene, noe som påvirker både melkebønder og Tine. Tine lever av å foredle melk til ulike meieriprodukter og store endringer i naturen og klimaet vil ramme oss hardt. Vi har dermed en sterk interesse i å bidra til en bærekraftig bruk av jordas ressurser og begrense klimaendringene.

Forbrukerne merker endringer

Når vi er i butikken for å handle frokost og middag velger vi ofte ut fra hva vi kjøpte i går og ønske om å gjøre et godt kjøp, altså pris. Vi er noen late vanedyr som er vanskelig å bevege i en ny retning. Nå er noe imidlertid i ferd med å skje. Valget vårt blir i stadig større grad påvirket av det faktum at verden er i ferd med å få heteslag. Framtidens vinnere vil være de som utvikler og produserer varer og tjenester på en måte som kombinerer hensynet til omgivelsene med egen lønnsomhet. Det må Tine også gjøre.

Kutt i fossil energi viktigst

Landbruket i Norge står for i overkant av åtte prosent av Norges samlede utslipp av klimagasser. Utslippene er redusert med fire prosent fra 1990 – 2017. Årsaken til nedgangen i utslippene er hovedsakelig at melkeproduksjonen per ku har økt samtidig som antall kyr er redusert betraktelig i perioden. Samtidig har økt import av matvarer ført til at deler av utslippene som følge av norsk matkonsum er «flyttet» ut av landet.
Ifølge FNs klimapanel er endringen i temperatur som vi ser i dag i all hovedsak forårsaket av de store mengdene karbon som er tilført kretsløpet. Dette er karbon fra de såkalte lukkede karbonlagrene av kull, olje og gass. Så viktigst nå blir det å kutte i forbruket av fossil energi.

Tine må utgjøre en forskjell

Tines mål er å skape størst mulig verdi av eiernes melkeproduksjon, samtidig som vi skal bidra positivt til miljøet og våre sosiale omgivelser. Det er dette vi i Tine kaller bærekraftig verdiskaping.
Som ett av Norges største selskaper bruker Tine betydelig med ressurser, noe som påvirker våre omgivelser. Tankbilene som henter melka på gårdene påvirker miljøet, og produksjonen av melk og ost krever energi. Derfor jobber vi nå målrettet med å redusere klimagassutslipp og lokal miljøpåvirkning ved å velge drivstoff og energi fra fornybare kilder i hele industrien. På primærsida skjer det også mye positivt innen bærekraft, men det er ikke uten utfordringer.
Tines nye strategi skal spare én milliard kroner som skal komme vekst og konkurransekraft til gode. I dette arbeidet kan det bli lengre mellom meieriene, om en skal spare kostnader. Vi må derfor tenke godt om hvordan vi rigger fremtidig struktur, også med tanke på kjøring, kostnader, klima og miljø.
Samtidig vil det være spørsmål knyttet til utslippskutt om norsk melkeproduksjon reduseres. På den ene siden reduseres metan-utslippet hvis en har færre kyr. På den andre siden kan færre kyr gå ut over dyrket mark og beite som lagrer CO2. Tine vil fremover vektlegge nettopp viktigheten av – og balansen som norsk matproduksjon har i forhold til karbonlagring. Det er også et faktum at metanutslippet fra norske kyr var høyere før fordi det var flere kyr i landet.

Gjelder omdømmet

Det er fortsatt sterk oppslutning om at vi skal øke matproduksjonen vår i takt med befolkningsøkningen. Tine må ha trykk på forskning som reduserer klimabelastningen i norsk mjølkeproduksjon fordi dette betyr mye for omdømmet til norsk kjøtt – og mjølkeproduksjon. Vi må se klima sammen med andre viktige bærekraftfaktorer, som for eksempel bruk av beite, hvordan vi bruker utmarka, gras/kraftfôr, helse og dyrevelferd. Vi har mange prosjekter i gang som vil gi oss verktøy for å kunne redusere de norske utslippene fra mjølke- og kjøttproduksjonen.
Mer av det norske fôret må komme fra norske ressurser, selv om vi i dag allerede er oppe i 85 prosent norsk fôrandel. Dette må bøndenes selskaper og bøndene selv bli flinkere til å fortelle om.

#KUKRAFT

En vesentlig del av klimagassutslippet knyttet til framstilling av meieriprodukter er knyttet opp til det som skjer på melkegårdene, ja kanskje så mye som 80 prosent. Tine har sterke merkevarer og melkebondens arbeid er en viktig del av merkevarebyggingen i Tine.
Vi ser mange spennende muligheter som vil styrke melkas bærekraft og konkurransekraft. Produksjon av biogass fra husdyrgjødsel, for eksempel.
Tines eiere har tilgang på store ressurser i form av husdyrgjødsel, og å utnytte dette i produksjon av fornybar energi og drivstoff vil ha en positiv klimaeffekt. Gjødselen transporteres inn til et biogassanlegg. Her produseres biogass, et fornybart drivstoff og energi som kan erstatte fossilt drivstoff i Tines transport og fossil naturgass ved Tines meierier. Biogassproduksjon gir et restprodukt, en såkalt biorest. Den transporteres tilbake til bøndene som benytter denne som gjødsel. Bioresten egner seg meget godt til gjødsling, og vil kunne erstatte dagens bruk av kunstgjødsel.
Det er dette vi kaller #KUKRAFT. #KUKRAFT og biogass fra husdyrgjødsel vil være et viktig tiltak for at Tine skal nå sitt mål om kun bruk av fornybar energi og drivstoff innen 2025. #KUKRAFT vil også være et viktig bidrag for at jordbruket kan redusere sine klimagassutslipp.
Det er bærekraftig verdiskaping, en vinn-vinn-situasjon for alle parter.

Stikkord denne saka: ,