Meiner alvor med små fjøs

Meiner alvor med små fjøs

Sogn og Fjordane tek signala frå styresmaktene på alvor. Sjølv med gjeld og liten buskap skal det vere rom å få finansiering til nytt fjøs. – Det er totaliteten som avgjer, seier Ragnhild Helgheim.

Gjengen i havgapet

Gjengen i havgapet

Silje og Alf Magne Haarr vil ikkje bli større enn at dei har grep om drifta og kontroll på økonomien – og tid til kvarandre.

Smått er godt – på papiret

Smått er godt – på papiret

Fylkesmenn over heile landet lovar forsterka satsing på små og mellomstore bruk. Mjølkefjøs med 15-30 kyr skal prioriterast, heiter det. Men kvardagen ser litt annleis ut på grasrota.

JORDBRUKSOPPGJERET 2018

JORDBRUKSOPPGJERET 2018

Fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Anders Felde, meiner det nye mjølketilskotet er eit målretta tiltak for styrking av ryggrada i norsk mjølkeproduksjon.

Distriktsmjølka er viktig

Distriktsmjølka er viktig

Sentrale strok kan ikkje stetta behovet for mjølk. Asgeir Pollestad fryktar at legitimiteten til den norske landbruksmodellen står på spel om ikkje kollegane i distrikta får rusta opp bruka sine.