BN+

Karbonlagring: Planter med djupe rotsystem kan bidra til å auke karbonlagringa i jordbruksjord. NIBIO-rapporten slår fast at det så langt er for lite data til å talfesta effekten. – Forskingsbehovet er stort, blir det slått fast.


Fangvekstar i opne åkrar, biokol og beitevekstar med djupe røter, er blant potensiala for auka karbonlagring i norsk jordbruksjord, i følgje ny rapport. Men for å måla effektane av ulike tiltak, trengs meir forsking og tid.


Sjur Håland


I Parisavtalen frå 2015 er auke i karbonbinding i jord føreslege som ei viktig storskalaløysing for å motverke klimaendringane – det såkalla «4-promille initiativet». Dokumentet peikar på at om alle land greidde å auka karbonbindinga til jord med 0,4 prosent årleg, ville det hindre vidare auke i CO2 i atmosfæren relatert til menneskelege aktiviteter.

Beskjeden verktøykasse

NIBIO har i ein nyleg publisert rapporten Muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i jordbruksjord på oppdrag frå Styret for forskingsmiddel over jordbruksavtalen. Rapporten omhandlar eit breitt spekter av moglegheiter for karbonbinding i jorda. Anbefalingane er knytt til dei metodane som gir ei sikker utteljing i form av karbonlagring. Dei elleve forfattarane konkluderer i samandraget at resultatet er ein relativt beskjeden verktøykasse, noko som dei held fram også er tilfelle internasjonalt, inkludert land som ligg i front på området.
Daniel Rasse er ein av forskarane bak rapporten. Rasse er avdelingsleiar i Divisjon for miljø og naturressursar, jordkvalitet og klima, med kontor hjå NIBIO på Ås. Det har blitt gitt ut fleire rapportar om karbon i jord og i myr. Føresetnaden for denne rapporten er den dyrka jorda og myra som alt er i bruk og, at produksjonen av mat, gjennom til dømes korn og gras, er som nå.

Arealbruk som nå

– Går ein frå å leggja om kornarealet til gras, vil mykje karbon bindast, men vi har sett på moglegheitene for auka karbonbinding ut frå arealbruken slik han er i dag, seier Rasse.

VIL DU LESE DENNE OG ANDRE ARTIKLAR PÅ NETT?

KJØP DIGITALT ABONNEMENT, ELLER PRØV EI VEKE GRATIS

Abonnementet gir deg tilgang til alle Bondevennen sine artiklar på nett.

Allereie digital abonnent? Logg inn her

På grunn av endring i abonnementssystemet 25.10.23 må alle abonnenter sette nytt passord for å lese låste artikler på nettsiden. Vi beklager bryderiet.
Se veiledning for å bytte passord her.

Har du abonnement på papir er digital tilgang inkludert.
Send oss en epost på post@bondevennen.no for innloggingsdetaljer. 

Har du spørsmål angående abonnement?

Kontakt oss på telefon 51 88 72 61 eller send ein e-post til
post@bondevennen.no.

Stikkord denne saka: , ,